กระทรวงสาธารณสุข เสนอเพิ่ม งานข้าราชการ 3 หมื่นอัตรา

 

สธ.เสนอเพิ่ม 3หมื่นอัตราแก้ขรก.ขาดแคลน (ไอเอ็นเอ็น) 

         สธ. เตรียมเสนอ เพิ่มอัตราข้าราชการในสังกัดอีก 30,000 อัตรา ในปีงบประมาณ 2554 เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ

         นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง มาตรการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อขอให้ ก.พ. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐ เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ตามที่มติคณะกรรมการ กำหนดเป้าหมาย และนโยบายภาครัฐ (คปร.) และขอให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพิ่มในหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 30,087 อัตรา ซึ่งไม่รวมตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 3,000 คน ที่ได้กันไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากร ให้มีความมั่นคงในตำแหน่งอาชีพ 

         ทั้งนี้ นายบุณย์ธีร์ กล่าวว่า ตำแหน่งที่ขอเพิ่มใหม่ครั้งนี้ ประกอบด้วย ตำแหน่งเพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่ ที่สถานบริการได้จ้างไว้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2553 จำนวน 23,439 คน และมีนักเรียนทุนที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2554 อีก 6,648 คน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ซึ่งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล 2,769 คน และนักเรียนทุน ที่ผลิตโดยสถาบันในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จะเข้าทำงานในโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อีก 3,879 คน

         นอกจากนี้ ยังขอให้สำนักงาน ก.พ. เร่งพิจารณาการกำหนดตำแหน่งใหม่ ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่กันไว้ 3,000 อัตรา และกรณีของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร คู่สัญญากระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 จำนวน 2,769 อัตรา เพื่อจะให้ทันการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 เมษายน 2554 

 


 


 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอเพิ่ม งานข้าราชการ 3 หมื่นอัตรา โพสต์เมื่อ 6 ธันวาคม 2553 เวลา 16:11:14 แสดงความคิดเห็น