วุฒิสภาผ่านร่าง พ.ร.บ. เงินเดือนตำรวจแล้ว
วุฒิสภาผ่านร่างพรบ.ตร.แห่งชาติ-เงินเดือนวุฒิสภาผ่านร่าง พ.ร.บ. เงินเดือนตำรวจแล้ว (ไอเอ็นเอ็น)


          ที่การประชุมวุฒิ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ด้วยมติเอกฉันท์ 144 เสียง ขณะผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ตำรวจ ด้วยมติเอกฉันท์ 119 เช่นกัน

          การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป โดยมี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ ... พ.ศ. ... ผ่านความเห็นชอบ ในวาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์ 114 เสียง เห็นชอบตามร่างของสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้น ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ ... พ.ศ. ...ผ่านความเห็นชอบ ในวาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์ 119 เสียง เห็นชอบตามร่างของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสาระสำคัญ คือ การปรับปรุงโครงสร้างระบบเงินเดือนตำรวจบางตำแหน่ง คือ ชั้นประทวน โดย นายดาบตำรวจ ที่เพดานเงินเดือนอยู่ที่ 22,500 บาท ปรับขึ้นเป็น 33,450 บาท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีผลย้อนหลัง ในเดือน ต.ค. ปี 53 ซึ่งจะมีผลให้ ตำรวจชั้นนายดาบ ทั่วประเทศ 30,000 คน ขณะนี้ได้รับเงินเดือนเพิ่ม จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภา ก็ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ต่อไป         
วุฒิสภาผ่านร่าง พ.ร.บ. เงินเดือนตำรวจแล้ว โพสต์เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:29:37 15,857 อ่าน แสดงความคิดเห็น