ปชป.พลิกโพล กวาด กทม. 23 เขต เหนือเพื่อไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

       ปลัด กทม. แถลงสรุปตัวเลขผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต กทม. มากกว่า 70 % เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วเล็กน้อย ปชป.พลิกโพล กวาด 23 เขต

       นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แถลงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าครั้งที่ผ่านมาเล็กน้อย ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบแบ่งเขต จำนวน 4,260,951 คน และมาใช้สิทธิจำนวน 3,019,407 คน คิดเป็นร้อยละ 71.62 บัตรดี คิดเป็นร้อยละ 93.61 บัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 1.95 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ร้อยละ 4.44

       ทั้งนี้ สำหรับระบบแบ่งเขต มีจำนวนผู้มีสิทธิและมาลงคะแนนเท่ากับระบบบัญชีรายชื่อ จำนวนบัตรดี คิดเป็นร้อยละ 88.66 บัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 5.36 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.98 ในส่วนของผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส.จำนวน 23 ราย พรรคเพื่อไทย จำนวน 10 คน จาก 33 เขตเลือกตั้ง

       สำหรับเขตที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตทวีวัฒนา จำนวนร้อยละ 77.21 และน้อยที่สุดคือ เขตดุสิต ร้อยละ 63.73

       ส่วนผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในสนามเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร 33 เขตนั้น จากโพลสำรวจการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ที่ออกมาว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรองพรรคเพื่อไทยนั้น แต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาชี้ชัด ประชาธิปัตย์เหนือกว่า โดยกวาดไปทั้งสิ้น 23 เขต ในขณะที่เพื่อไทยได้ 10 เขต จากเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครทั้งหมด 33 เขต

       โดยผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ในแต่ละเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้

เขต 1  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ  ประชาธิปัตย์    40,328 คะแนน, พลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ เภกะนันทน์  เพื่อไทย  20,230  คะแนน

เขต 2  น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์  ประชาธิปัตย์  52,178 คะแนน,  หม่อมหลวงณัฏพล เทวกุล  เพื่อไทย  26,956 คะแนน

เขต 3  หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล  ประชาธิปัตย์    47,982 คะแนน,  นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ  เพื่อไทย  29,976 คะแนน

เขต 4  นายอนุชา บูรพชัยศรี  ประชาธิปัตย์     44,621 คะแนน,  นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์ เพื่อไทย  29,749 คะแนน

เขต 5   น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล  เพื่อไทย   38,206  คะแนน,  น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี  ประชาธิปัตย์ 37,528 คะแนน

เขต 6   นายธนา ชีรวินิจ  ประชาธิปัตย์    51,501  คะแนน, นายกวี ณ ลำปาง  เพื่อไทย  45,792  คะแนน

เขต 7   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์   ประชาธิปัตย์  38,470 คะแนน,  น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์  เพื่อไทย  32,692   คะแนน

เขต 8  นายสรรเสริญ สมะลาภา  ประชาธิปัตย์   43, 293 คะแนน,  นายสิงห์ทอง บัวชุม  เพื่อไทย  38,187 คะแนน

เขต 9   นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  ประชาธิปัตย์  42,352  คะแนน,  น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ  เพื่อไทย  37,602  คะแนน

เขต 10   นายชื่นชอบ คงอุดม  ประชาธิปัตย์  32,306 คะแนน,  นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ  เพื่อไทย  30,596  คะแนน

เขต 11   นายสุรชาติ เทียนทอง  เพื่อไทย    27,843  คะแนน,  นายสกลธี ภัททิยกุล  ประชาธิปัตย์   25,192 คะแนน

เขต 12   นายการุณ โหสกุล  เพื่อไทย    37,858  คะแนน,  นายแทนคุณ จิตต์อิสระ  ประชาธิปัตย์   30,185  คะแนน

เขต 13   น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ   เพื่อไทย   51,765  คะแนน,   นายก้องศักดิ์ ยอดมณี  ประชาธิปัตย์   33,805 คะแนน

เขต 14   นายอนุสรณ์ ปั้นทอง  เพื่อไทย    49,829  คะแนน,  นายวิทเยนทร์ มุตตามระ  ประชาธิปัตย์   41,735 คะแนน

เขต 15    นายณัฎฐ์ บรรทัดฐาน  ประชาธิปัตย์    37,260  คะแนน,   นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ  เพื่อไทย  32,737   คะแนน

เขต 16  นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ  เพื่อไทย  48,690  คะแนน,   นายพนิช วิกิตเศรษฐ์  ประชาธิปัตย์  47,425 คะแนน

เขต 17  นายวิชาญ มีนชัยนันท์   เพื่อไทย  42,450 คะแนน,  นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ประชาธิปัตย์   39,634   คะแนน

เขต 18  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์   เพื่อไทย   39,058  คะแนน,  นายสมัย เจริญช่าง  ประชาธิปัตย์  37,910  คะแนน

เขต 19  นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์  เพื่อไทย    36,262  คะแนน,  นายวสันต์ มีวงษ์  ประชาธิปัตย์   32,450 คะแนน

เขต 20  น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์   เพื่อไทย   44,539 คะแนน,  นางสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์   ประชาธิปัตย์     25,964  คะแนน

เขต 21  นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ    ประชาธิปัตย์    42,754 คะแนน,   นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ  เพื่อไทย  33,317  คะแนน

เขต 22  นายสามารถ มะลูลีม  ประชาธิปัตย์    50,467  คะแนน,  นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์  เพื่อไทย  39,437  คะแนน

เขต 23  นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์   ประชาธิปัตย์  47,993 คะแนน,  นายวัฒนา เซ่งไพเราะ  เพื่อไทย  39,668  คะแนน

เขต 24  นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์   ประชาธิปัตย์   44,689 คะแนน,  นายเอนก หุตังคบดี  เพื่อไทย   35,789 คะแนน

เขต 25  นางนันทพร วีรกุลสุนทร    ประชาธิปัตย์   44,140 คะแนน,  นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ  เพื่อไทย  38,399  คะแนน

เขต 26  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ    ประชาธิปัตย์   46,910 คะแนน,   น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล   เพื่อไทย   45,092  คะแนน

เขต 27  นายสากล ม่วงศิริ   ประชาธิปัตย์    38,137 คะแนน,  นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์   เพื่อไทย    33,475  คะแนน

เขต 28  พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ   ประชาธิปัตย์   41,272 คะแนน,   นายวัน อยู่บำรุง   เพื่อไทย  40,129 คะแนน

เขต 29  นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์    ประชาธิปัตย์   37,932 คะแนน,   นายแสวง ฤกษ์จรัล   เพื่อไทย  34,457  คะแนน

เขต 30  นางอรอนงค์ คล้ายนก     ประชาธิปัตย์   47,886 คะแนน,   ร้อยโทหญิงสุณิสา เลิศภควัต   เพื่อไทย  43,086  คะแนน

เขต 31  นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์    ประชาธิปัตย์    49,650  คะแนน,    นายมานะ คงวุฒิปัญญา   เพื่อไทย   46,349 คะแนน

เขต 32  นายชนินทร์ รุ่งแสง      ประชาธิปัตย์      43,407  คะแนน,   นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ   เพื่อไทย  40,942  คะแนน

เขต 33 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก      ประชาธิปัตย์   35,906 คะแนน,    นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ    เพื่อไทย  31,867 คะแนน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

 


ปชป.พลิกโพล กวาด กทม. 23 เขต เหนือเพื่อไทย โพสต์เมื่อ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 09:18:30 72,565 อ่าน แสดงความคิดเห็น