x close

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน


          วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
ภาพจาก : สำนักงาน ก.พ. 

          สำหรับการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ข้าราชการ
ภาพจาก : Titima Ongkantong / Shutterstock.com

ประวัติวันข้าราชการพลเรือนและความเป็นมา


          แต่เดิมประเทศไทยมีข้าราชการพลเรือนมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยในสมัยนั้น เจ้าพระยาจักรี เป็นสมุหนายกคุมพลเรือน และเจ้าพระยามหาเสนา เป็นสมุหพระกลาโหมคุมทหาร เพื่อคานอำนาจกันเอง แต่อยุธยามีสงครามบ่อย ภายหลังจึงคิดว่าถ้าขืนแบ่งอย่างนี้ เจ้าพระยาจักรีและลูกน้องของท่านอาจ "เบาแรง" ไปหนักที่เจ้าพระยามหาเสนา จึงให้แต่ละสมุห์คุมทั้งพลเรือนและทหาร แล้วแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายแก่การดูแลรับผิดชอบ

          จนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปรารภว่า การจัดระบบระเบียบแบบอยุธยาน่าจะไม่เหมาะ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงระบบข้าราชการพลเรือนใหม่เรียกว่า "กอเวอนเมนต์ รีฟอร์ม" หรือเรียกว่า "การปฏิรูประบบราชการ" ซึ่งการจัดระบบข้าราชการพลเรือนแบบ กอเวอนเมนต์ รีฟอร์ม นั้น ได้มีการยกเลิกสมุห์ทั้งสอง เลิกระบบจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา และเปลี่ยนมาตั้งเป็นกระทรวงแทน โดยมีการตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ 12 กระทรวง มีเสนาบดีปกครองดูแล เริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435

          ต่อมาทรงตั้งโรงเรียนผลิตคนป้อนเข้าสู่ระบบราชการ เริ่มแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนมหาดเล็ก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น โรงเรียนข้าราชการพลเรือน หรือปัจจุบันก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นเอง

เช็ก ปฏิทิน 2567 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : finearts.go.thlib.ru.ac.thสำนักงาน ก.พ.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน อัปเดตล่าสุด 1 เมษายน 2567 เวลา 11:04:03 39,255 อ่าน
TOP