เปิดรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ เลือกตั้ง ส.ว. 30 มีนาคมเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.

          กกต. สรุป มีผู้สมัคร ส.ว. ทั่วประเทศ 470 คน แต่ถูกตัดสิทธิ์ไป 45 ราย ก่อนศาลคืนสิทธิ์ให้ 2 คน กรุงเทพฯ คนลงสมัครเยอะสุด 18 คน ตามมาด้วยหนองบัวลำภู 15 คน

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า จากการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคมที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น 470 ราย อย่างไรก็ตาม หลังจาก กกต. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดแล้ว พบว่ามีผู้สมัคร 45 คน ขาดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา คือ ยังเป็นสมาชิกพรรคการเมือง จำนวน 15 ราย ลาออกจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ถึง 5 ปี จำนวน 23 ราย และกลุ่มที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 7 ราย ซึ่งทั้ง 45 รายนี้จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นผู้สมัคร จึงเหลือผู้สมัครเพียง 425 คนเท่านั้น

          อย่างไรก็ตาม เลขาฯ กกต. ยังระบุด้วยว่า ทั้ง 45 คนที่ถูกตัดสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่ออาจร้องต่อศาลฎีกาจังหวัดได้

          จากนั้น ในวันที่ 20 มีนาคม มีรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้สั่งคืนสิทธิ์รับสมัคร ส.ว. ให้แก่ ร.อ.อ.จักรวาล ตั้งภากรณ์ ผู้สมัคร ส.ว.จังหวัดนครสวรรค์ และ นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ผู้สมัคร ส.ว.จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากไม่ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเป็น ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ 2550


สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ว. ในแต่ละจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557) มีดังนี้


 กรุงเทพมหานคร


     1. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
     2. นายศรีสุวรรณ จรรยา
     3. นางลีน่า จังจรรจา
     4. ว่าที่พันตรี  อาชว์ โครงกาพย์
     5. นายอรุณ คนหลัก
     6. นางสาวปิยะสุดา แพ่งสภา
     7. นางตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ
     8. คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา
     9. นายโฆษิต สุวินิจจิต
     10. นายปิยชาติ วีรเดชะ
     11. นายมงคล ประสาทเสรี
     12. นายกรสัณห์ กันยะพงศ์
     13. นางพรทิพย์ ลยานันท์
     14. นายมงคล กิมสูนจันทร์
     15. นายพรชัย รัศมีแพทย์
     16. นายชาญชัย โกศลธนากุล
     17. นายประทีป พุทธรักษ์ภักดี 
     18. นายวิทยา จังกอบพัฒนา

 สมุทรปราการ

     1. นายดุสิต พันธุ์เสือ
     2. นางสาลี่ คี่ตะนิธิพันธ์
     3. นายประสันศิลป์ พิพัท
     4. นายนิพนธ์ ผดุงสินไพรโรจน์
     5. นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
     6. นายสมฤทธิ์ ฐิติเจริญชัย
     7. นายเสรี หนูวงศ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
     8. นายสมบัติ คุ้มภู
     9. นางสาววราภรณ์ อัศวเหม
     10. นางสุวรรณณี บวรศุภกิจกุล
     11. นายณัฏฐกิตติ์ พลประสิทธิ์
     12. นายจัตุรงค์ เสริมสุข

 สุพรรณบุรี

     1. นายวิทวัส โพธสุธน
     2. นายจองชัย เที่ยงธรรม
     3. ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา)
     4. นายไพรรัตน์ ภู่แก้ว

 ปทุมธานี

     1. นางมาลา หาญสวัสดิ์
     2. พันจ่าเอก วิชัย หัสดี
     3. นางเอมอร ซำศิริพงษ์
     4. นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ
     5. พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัน
     6. นายสุชาติ โสมเกตุสรินทร์
     7. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
     8. นางสาวอิสรา สงวนพงศ์
     9. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
     10. นายพรหมชยารัฐ ธนัฒศิริวรรณ

 นนทบุรี

     1. นายจักรชัย อุ่นใจ
     2. นายพรชัย สาเมือง
     3. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     4. นายวรเศรษฐ์ พัชรปรีชารัตน์
     5. นายชาลี โกมลสุทธิ์
     6. นายวัชรพล บุษมงคล
     7. นายยวด แก้วแดง
     8. นางพิมพร ชูรอด
     9. นางพรพิมล บุญนิมิต
     10. นายรวีโรจน์ ธนบดีธนไพศาล
     11. นายรังสรรค์ ทองทา
     12. นายกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ

 นครปฐม

     1. นายธงชัย ศรีสุขจร
     2. นายธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร
     3. นายไพบูลย์ เสถียรปกิรณกรณ์
     4. พันตำรวจเอก มโนรถ สิทธานนท์

 สมุทรสงคราม

     1. นายธนาวุฒิ โมทย์วารีศรี
     2. พลเอก ดำรง ศรีประเสริฐ
     3. นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล
     4. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
     5. นายณรงค์ เวชการ 
     6. ร้อยตำรวจตรี ศิลป์ชัย บุญเจริญ
     7. นายอภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน
     8. นางมาลัย ลิปิสุนทร
     9. พันโท วิทยา รุ่งกระจ่าง

 เพชรบุรี

     1. นายมนู อุดมเวช
     2. พลอากาศโท ชนนนาถ เทพลิบ
     3. นางลักขณา สุภาแห่ง
     4. นายสุชาติ อุสาหะ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     5. นายชวน มินศิริ
     6. นางสาวนฤมล สุตะวิริยะวัฒน์
     7. นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน
     8. นางปภังกร จรรยงค์

 สมุทรสาคร

     1. นายสุนทร วัฒนาพร
     2. นายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง
     3. นายวันชัย แสงสุขเอื่ยม (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา)
     4. พันตรี ธนพงษ์ จันทร์ทอง
     5. นางสาวเอ็นดู ชอบชื่น
     6. นางสาวจิราพร วัฒนชัย (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)

 กาญจนบุรี

     1. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
     2. นายเสนาะ ศิลาแรง
     3. นางมนรัตน์ สารภาพ
     4. นายศรชัย พวงลำเจียก
     5. นายมานพ อินทะบุตร
     6. นายวิมล พนมศักดิ์

 ราชบุรี

     1. นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     2. นายสมบัติ เรืองกฤษ
     3. นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล
     4. นายนิมิต จันทร์วิมล
     5. นายสุทน ขำเจริญ
     6. ว่าที่ร้อยเอก อำนาจ ขำวิเศษ
     7. นายพิทยา อังกูรจารุชัย
     8. นายกฤตธน สุนทรสเจริญ

 ชลบุรี

     1. นายแสงศร สุนทรศิลป์ชัย
     2. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     3. นายกำพล ตั้งเอกชัย
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย พัฒนะอเนก
     5. พันตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร
     6. นายวิชัย จุลวนิชย์พงษ์

 ฉะเชิงเทรา

     1. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
     2. นายสุเชน ทั่วทิพย์
     3. นายแพทย์ เชาวลิต เจริญพร

 อุทัยธานี

     1. นายไพโรจน์ ทุ่งทอง
     2. นางแสงนิล คร้ามใจ

 จันทบุรี

     1. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นที่ปรึกษานายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     2. นางพจนา กิจกาญจน์
     3. นายสันติ พลอยล้อมเพชร

 สระแก้ว

     1. นายประพันธ์ บัวศรี
     2. นางดวงพร เทียนทอง

 ตราด

     1. นายบุญส่ง ไข่เกษ
     2. นายมงคล หวลถนอม
     3. นายสิงห์หา คร่ำศิลป์

 ลพบุรี

     1. นางประไพพิศ วงษ์สุวรรณ์
     2. นายประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์
     3. นายสุรชัย ศรีแสงอ่อน
     4. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
     5. นางปวีณา อุ้ยลี
     6. นายเอกราช กำเนิดสุข
     7. นายพรชัย นันทวีชัยกุล (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
     8. นางสาวศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย
     9. นายชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์
     10. ดาบตำรวจ ลออ สดเอี่ยม
     11. นายประทีบ ตรีวาสน์

 ปราจีนบุรี

     1. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
     2. นายสมาน พูนสวัสดิมงคล
     3. นางไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ
     4. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล

 ชัยนาท

     1. นางสาววรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง
     2. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
     3. นายจุติพงษ์ พุ่มมูล (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     4. นายจำลอง โพธิ์สุข
     5. นางจิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์

 อ่างทอง

     1. นายชูศักดิ์ ศรีราชา
     2. นางมะลิ เริงฤทธิ์

 สิงห์บุรี

     1. นายไสวรินทร์ ศรีชำนิ
     2. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
     3. นายพิภพ ใจเพียร
     4. นางสาวนิชดา ตันติลักษณ์
     5. นายพิบูลย์ ฤทธิ์มาก
     6. นายยุทธิพันธ์ นุชธุรี

 สระบุรี

     1. นายอำนวย ปิ่นพิลา
     2. นายบุญส่ง เกิดหลำ
     3. นายบุรินทร์ วิจิตรศิริ
     4. นายสำราญ เปสลาพันธ์
     5. นายสุนทร โพนโต

 ระยอง

     1. นายนิคม อ่อนละมัย
     2. นายพฤกษ์ พลายเวช
     3. นายสุรชัย ปิตุเตชะ
     4. ว่าที่ร้อยโท สรสุชาติ บุญปลื้ม
     5. นาวาโท ดร.ภานุพงศ์ จิตดล
     6. นายรฐชาย ยอดมาลัย
     7. นายภีมเดช อมรสุคนธ์

 นครนายก

     1. นายพงศ์เดช วิบูลย์ธนสาร (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     2. นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นที่ปรึกษานายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     3. นางสาวธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์

 พระนครศรีอยุธยา

     1. นายนพดล อมรเวช
     2. นายเฟื่องวิทย์ ชูตินันท์
     3. นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ
     4. พลตำรวจโท ไพฑูรย์ ชูชัยยะ

 ประจวบคีรีขันธ์

     1. นายสืบยศ ใบแย้ม
     2. นายสนิท บุญก่อสกุล
     3. นายสุรศักดิ์ ดุสิตสิทธิพร

 ปัตตานี

     1. นายสมหวัง อภิชัยรักษ์
     2. พลโทมนตรี อุมารี
     3. นายอับดุลฮามิด จะปะกียา
     4. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
     5. นายประมุข ลมุล

 สตูล

     1. นายณฤเบศวร์ โอภาโส
     2. นายอิบรอเหม อาดำ
     3. นายไพศาล หลีเส็น
     4. นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ
     5. พันตำรวจโท สุริยา บาราสัน
     6. นายฮารูณ พูนสิน

 ยะลา

     1. นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ
     2. นายจิรภัฏ ฤกษ์มณีรัตน์
     3. นายอับดุลอายี สาแม็ง
     4. นายสันติ เจริญปัญญาศักดิ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)

 นครศรีธรรมราช

     1. นายมนัส เพ็งสุทธิ์
     2. พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู
     3. นายสุวัฒน์ ตั้งตระกูล
     4. นายมงคล อินทสุวรรณ์
     5. นายอรุณ ชนะคช
     6. นายเฉลิมศักดิ์ บุญนำ
     7. นายณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ
     8. พันจ่าอากาศเอก อากร ณ นคร

 ตรัง

     1. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ
     2. นายดำรง สินชัย
     3. นายเนติวิทย์ ขาวดี
     4. นายชวลา สัมพันธรัตน์
     5. นายถนัด ขวัญนิมิต
     6. นายพิมล ณ นคร
     7. นายสมนึก บัวทอง
     8. นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์

 พัทลุง

     1. นายประภาศ ปานเจี้ยง
     2. นายอภินันท์ ชูดำ
     3. นายทวี ภูมิสิงหราช
     4. พันตำรวจเอก จรงค์ ภักดีวานิช
     5. นางวรวรรณี บุญนวล
     6. นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี

 สุราษฎร์ธานี

     1. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
     2. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
     3. นายไสว สงศรี

 กระบี่

     1. นายอภิชาต ดำดี
     2. นายสมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์
     3. ว่าที่ร้อยตรี ศรีศักดิ์ คำฝอย (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
     4. นายอดิเรก เอ่งฉ้วน
     5. นายแสงชัย วสุนธรา
     6. นายชำนาญวิทย์ บางทอง
     7. นายวิรัช สีหมุ่น

 ระนอง

     1. นายศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์
     2. นายนิรุตติ สุทธินนท์
     3. นายไชยันต์ ปฏิยุทธ
     4. นายคำนึง โสตถิอุดม
     5. นายสิทธิชัย ชูรัก

 พังงา

     1. นายกระจ่าง เพชรบูรณ์
     2. นายเนรมิตร มีเพียร
     3. นายอารักษ์ นุณยัษเฐียร
     4. นายวระชาติ ทนังผล (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     5. นายวาณิช วัฒนกิจ

 ภูเก็ต

     1. นายบำรุง รุ่งเรือง
     2. นายชัยยศ ปัญญาไวย
     3. นายทรงวุฒิ หงส์หยก
     4. นายชัยเยนทร์ เมืองแมน
     5. นายมาโนช พันธ์ฉลาด
     6. นายเชิดชัย วงศ์เสรี
     7. นายเชิดชู แซ่เอี่ยว (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     8. นายแนบ สินทอง

 นราธิวาส

     1. นายนิมันซูร จียี่งอ
     2. นายมะฮูนเซ็น มะสุยี (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     3. นายนิรันดร์ บุญบ้านเกิด
     4. นายชูไหรี่ นิฮะ

 สงขลา

     1. นายอนุมัติ อาหมัด
     2. นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
     3. นายอมรเทพ วัชรอดิศัย
     4. นายมานะ ศรีพิทักษ์
     5. นายสมยศ โชติเกษมศรี
     6. นางรัชนีพร รัตนถาวร
     7. นายสุนันท์ เทพศรี

 ชุมพร

     1. พลตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์
     2. นางสาววรรณา แซ่ตึ้ง
     3. นายสุทรรศ พะลัง
     4. นายพงศา ชูแนม
     5. พันตำรวจเอก เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ
     6. นายสายัณห์ ปานสวี

 มุกดาหาร

     1. นายเจษฎาพล คำภูษา
     2. นายนรัชชา ศรีเจริญ
     3. นายวิริยะ ทองผา
     4. นายประจักร เทพศรีหา
     5. นายอนุสรณ์ ตั้งปณิธานนท์
     6. นายโมช แก่นงาม
     7. นายคำมูล วาปีกุลเศรษฐ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นที่ปรึกษานายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)

 อุดรธานี

     1. นางอาภรณ์ สาราคำ
     2. นางอมร ชัยนาม
     3. นายสมคิด หอมเนตร
     4. นายวัลลภ จันดาเบ้า (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     5. นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล
     6. ด็อกเตอร์ ยงฤดี พูลทรัพย์
     7. นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ

 ร้อยเอ็ด

     1. นายเกรียงศักดิ์ หลักคำ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     2. นางจิรภา ธีระกนก
     3. นางสุภาพ ติณรัตน์
     4. นายสมเกียรติ พื้นแสน
     5. นายวรชาติ กองเมธี
     6. นายพิชัย คามวัลย์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     7. นายนิรันดร์ คลังบุญวาสน์
     8. นายวิรัตน์ นาเมืองรักษ์
     9. นายธนบรรณ น้ำกระจาย
     10. นายจาตุรันต์ แก่นวงศ์คำ
     11. ว่าที่พันตรี สามารถ แท่นประยุทธ

 หนองคาย

     1. นายอุทรห์ เกฐสิทธิ์
     2. นายสุรพงษ์ ผลบูรณ์
     3. นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร
     4. นางจิรัชยา โกรศวร
      
 นครราชสีมา

     1. นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์
     2. นายปรีชา กำพุฒกลาง
     3. พลเอก วีรวุธ ส่งสาย
     4. นางเพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก
     5. นายไพลิน ภูวสวัสดิ์
     6. นายสุรัตน์ จุลวรวงศ์

 หนองบัวลำภู

     1. นายวิเชษฐ คำก้อย (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ไม่ถึง 5 ปี)
     2. นายวินัย เสียงเสนาะ
     3. นายประไว คงอาษา
     4. นายวินิตย์ ผลดี
     5. นายศุภโชค ศรีอุดม
     6. นายประพาส นวนสำลี
     7. นายลิขิต พิบูลย์ดิษฐ์
     8. นางณัฐพิชา นามพรหม
     9. นายสมพาน ศรีหอม
     10. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ
     11. นายสงกรานต์ อาจนนท์ลา
     12. นางสุมาลี เมืองนาง
     13. นายประดิษฐ์ พลเยี่ยม
     14. นายดำสิงห์ ศรีลาวงศ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     15. นายบัญชา สุปัญญา

 ขอนแก่น

     1. นายวัน สุวรรณพงษ์
     2. นายโกเมศ ทีฆธนานนท์
     3. นายฐิตินันท์ แสงนาค
     4. นายศุภสิธ เตชะตานลท์
     5. นายสุธน สอนคำแก้ว
     6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นามบุญเรือง
     7. นายประเสริฐ สัจจาวิริยะ

 บึงกาฬ

     1. นายบุญมา พันดวง
     2. นายอัคเนย์ แถวบุญตา
     3. นายณัฐพล เนื่องชมพู
     4. นางกันยา แต้เจริญวิริยะกุล
     5. นายวิทยา บุติมุลตรี
      
 เลย

     1. นายทนง สุวรรณสิงห์
     2. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
     3. นายสุเครื่อง บุรินทร์กุล
     4. นายภิชา ผลเรือง
     5. นายเสถียรพงศ์ บารมีธรรมสรณกุล
     6. นายนิพนธ์ โกษาจันทร์
     7. นายกฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี
     8. พันเอก กาจพสุ เพชรสงคราม
      
 มหาสารคาม

     1. นายศรีเมือง เจริญศิริ
     2. นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์
     3. นายวิทยา มะเสนา
     4. นายมานิศ พิมพ์ดี (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)

 สุรินทร์

     1. นายประดุจ มั่นหมาย
     2. นายสุชีพ แข่งขัน
     3. รองศาสตราจารย์ ศิริพร สุเมธารัตน์
     4. นายนุรุทธิ เจริญพันธ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     5. ร้อยเอก สมพร สาลีงาม (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     6. นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธิ์
     7. นายเสกสรร นิสัยกล้า
      
 นครพนม

     1. นายสมนาม เหล่าเกียรติ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     2. นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     3. นายจำลอง รัตนโกเศศ
     4. นายพงษ์เสกสรร แสนสุข
     5. นายโอภาส สุมนารถ
      
 สกลนคร

     1. นายรองสมจิตร การุญ
     2. นายประจักษ์ พรหมโคตรวงศ์
     3. นางสาวมาลินี จรูญธรรม
     4. นายเพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง
     5. นายสัลวิทย์ นวมโคตร
     6. นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     7. สิบเอกหญิง วรางคณา สุดตะมา
     8. นางภัทราวดี เอี่ยมประเสริฐ
     9. นายไพจิตร กุลตังวัฒนา
      
 ชัยภูมิ

     1. นายสุดตา วงศ์นรา (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     2. พลตำรวจโท สุกิจ อุดมเศรษฐ์
     3. นายอุปกรณ์ วงศ์นรา
     4. พันตำรวจโท วรินทร์ สวัสดิ์โรจน์
     5. นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
     6. นางลัดดา วงศ์ใหญ่
     7. นายสมมิตร รื่นรวย
      
 ยโสธร

     1. นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร
     2. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
     3. นายอนุสรณ์ โพธิ์ไพร (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     4. นายศราวุธ พลพาล
      
 อำนาจเจริญ

     1. นางญาณีนาถ เข็มนาค
     2. นายชาญณรงค์ คณาเสน
     3. นายคชาเทพ ดอกไม้
     4. นายธนกร อิงคินันท์
      
 บุรีรัมย์

     1. นายการุณ ใสงาม
     2. นายยืนยง ทิพย์โภชน์
     3. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
      
 อุบลราชธานี

     1. นายไสว ศรีจันทร์
     2. นายธีระพงษ์ มุสะกะ
     3. นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ
     4. นางณัชณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์
     5. นายวัฒนา จันทศิลป์
     6. นายวีรพจน์ เพชราเวช
     7. นายเกียรติก้อง จันทรสาขา
     8. นางอรไท ทิพย์โอสถ
      
 ศรีสะเกษ

     1. นางสาววิลดา อินฉัตร
     2. นายชัยธัช มานะศรีสุริยัน
     3. นายไสว สดใส (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     4. นายธนกฤต กุศลสมบูรณ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
     5. นายสมภพ มั่นคง
     6. นายวนิชย์ ฤทธิ์เดช
      
 กาฬสินธุ์

     1. นายวิรัช พิมพะนิตย์
     2. นายประยงค์ โมคภา (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     3. นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
     4. นายแพน พรไตรศักดิ์
     5. นายทิวา แจ้งสุข
      
 พิษณุโลก

     1. นายสุรินทร์ ฐิติปัญญา
     2. นางเปรมฤดี ชามพูนท
     3. นายฐิติพงษ์ชาญ ทรัพย์เพิ่มพูนทวี
     4. นายสันติ ศิริสินเลิศ
     5. นายวชิระ แสงสิงห์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     6. นายยอด นาคหวัง
     7. นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธรดา
     8. นายสำเริง สุขรุ่งเรือง
     9. นายเศรษฐา สุทธิหล่อ
      
 เพชรบูรณ์

     1. นายพิพัฒน์ ภัครัชตานนท์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     2. นายณรักษ์ มณีราช
     3. นายวีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา
     4. นายณรงค์ จันทร์เชื้อ
     5. นายเสถียร เม่นบางผึ้ง
     6. นายโสภา เปรมโสภณ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)
     7. นายชาติชาย สาลีผล

 เชียงราย

     1. นางเตือนใจ ดีเทศน์
     2. นายปรีชา พัวนุกุลนนท์
     3. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง
     4. นายศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี
     5. นางสาวพนิดา มะโนธรรม
     6. นายประสิทธิ์ บุญยืน
      
 แพร่

     1. ดาบตำรวจ บุหลัน ราษฎรณ์คำพรรณ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     2. นายสามขวัญ พนมขวัญ
     3. นายบุญทอง ปัญญาสว่างจิตร
     4. นายดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์
      
 สุโขทัย

     1. นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นเลขานุการนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     2. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์
     3. นายไพศาล ช. ศิริสนธิ
     4. นายประเสริฐ์ จันทร์แยง
     5. นายดำรงค์ฤกษ์ กลิ่นแก้ว

 ลำพูน

     1. นายสมคิด ปัญญาแก้ว
     2. นายตรี ด่านไพบูลย์
     3. นายดิเรก ก้อนกลีบ
     4. นายนพพร นิลณรงค์
     5. นางกฤษฏาภรณ์ รุจิธำรงกุล
      
 ตาก

     1. นายฟรีอี เละเซ็น
     2. พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร
     3. พลโท ไกรสีห์ โสภโภดร
     4. พลตรี พรชัย เอี่ยมสนิทอมร
      
 ลำปาง

     1. นายวราวุฒิ หน่อคำ
     2. นายอำนวย เงินกระแชง
     3. นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร
     4. นายบุญชู ตรีทอง
     5. ดาบตำรวจ กิจชนะชัย ปะละ
      
 พิจิตร

     1. ด็อกเตอร์ กิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์
     2. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นรองนายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
     3. นายมาโนช นิลนาก
     4. นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช
     5. นางสาววารุณี ด่านรุ่งโรจน์
     6. นายสมเกียรติ ศรีม่วง
      
 อุตรดิตถ์

     1. นายโปรย สมบัติ
     2. นายพีรศักดิ์ พอจิต
     3. นายวรนุพงศ์ ลภัสจารุนันท์
      
 กำแพงเพชร

     1. นายจุลพันธ์ ทับทิม
     2. นายอุดม วราหะ
     3. นายธนทัต ประเสริฐนู
     4. นายออมสิน สุขภิการนท์
     5. นายพเยาว์ เมฆพันธุ์
      
 นครสวรรค์

     1. เรืออากาศเอก จักวาล ตั้งภากรณ์ 
     2. นายธรรมรัฐ เนียมณรงค์
     3. นายบูรพา ผู้ภักดี
     4. นายวุฒิพงษ์ ชวนประสงค์
     5. นายนิกร รักษ์พุก
     6. นางลัดดาวัลย์ เดชเจริญรุ่งเรือง
      
 เชียงใหม่

     1. นายสมพงศ์ ค่ายคำ
     2. นายเพทาย เตโชฬาร
     3. นายอดิศร กำเนิดศิริ
     4. นายชำนาญ จันทร์เรือง
     5. นายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์
     6. นายถาวร เกียรติไชยากร
     7. นายกฤษณพงษ์ พรมบึงรำ
     8. นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์
     9. นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์
     10. ร้อยตำรวจตรี สมพล เกษมมาลา
     11. นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์
     12. นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์
     13. นายบุญพา ชัยเลิศ
      
 แม่ฮ่องสอน

     1. นายจำลอง รุ่งเรือง
     2. นายสุพล สันติโชตินันท์
     3. นายสุเทพ นุชทรวง
     4. พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร์
     5. นายนพดล ปัญญา
     6. ว่าที่ร้อยตรี โชติปฐมพนต ธีรพลสังข์ภิรมย์
      
 พะเยา

     1. นายไพรัตน์ ตันบรรจง
     2. นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ (ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากลาออกจากการเป็นที่ปรึกษานายก อบจ. ไม่ถึง 5 ปี)
      
 น่าน

     1. นายชัยวุฒิ คูอาริยะกุล
     2. นายศรีสุรินทร์ จำปา
     3. นายเสรี พิมพ์มาศ
     4. นายอานนท์ ตันตระกูล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ เลือกตั้ง ส.ว. 30 มีนาคม โพสต์เมื่อ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09:19:19 60,240 อ่าน แสดงความคิดเห็น