x close

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลตำรวจ 2557 รวม 57 ตำแหน่ง


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลตำรวจ 2557 รวม 57 ตำแหน่ง
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลตำรวจ 2557 รวม 57 ตำแหน่ง


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา 

          โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลตำรวจ 2557 ทั้งหมด 57 ตำแหน่ง โดย พล.ต.ท. จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็น รอง ผบ.ตร. ด้าน พล.ต.ต. อํานวย นิ่มมะโน เป็น ผบช.ภ.1

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญถึง 57 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             1. พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จเรตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             2. พลตำรวจเอก ชนินทร์ ปรีชาหาญ ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านกฎหมายและสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ

             3. พลตำรวจโท ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

             4. พลตำรวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             5. พลตำรวจโท ชัยยง กีรติขจร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านกฎหมายและสอบสวน)

             6. พลตำรวจโท ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านสืบสวน)

             7. พลตำรวจโท เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             8. พลตำรวจโท สุพร พันธุ์เสือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านบริหาร)

             9. พลตำรวจโท อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)

             10. พลตำรวจโท วินัย ทองสอง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9)

             11. พลตำรวจโท กวี สุภานันท์ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             12. พลตำรวจโท คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             13. พลตำรวจโท จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             14. พลตำรวจโท เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             15. พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             16. พลตำรวจโท ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             17. พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             18. พลตำรวจโท วัฒนา สักกวัตร จเรตำรวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจ) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             19. พลตำรวจโท สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             20. พลตำรวจโท สุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             21. พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา ผู้บัญชาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             22. พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

             23. พลตำรวจโท หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9)

             24. พลตำรวจโท ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ จเรตำรวจ (สบ 8) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน

             25. พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจ)

             26. พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

             27. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3

             28. พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

             29. พลตำรวจโท รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6

             30. พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี จเรตำรวจ (สบ 8) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

             31. พลตำรวจโท สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย) ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

             32. พลตำรวจโท สุรพล ทวนทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

             33. พลตำรวจโท อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

             34. พลตำรวจโท อนุรุต กฤษณะการะเกตุ จเรตำรวจ (สบ 8) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

             35. พลตำรวจตรี ชยุต ธนทวีรัชต์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

             36. พลตำรวจตรี ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

             37. พลตำรวจตรี ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานกําลังพล

             38. พลตำรวจตรี เดชา บุตรน้eเพชร รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8

             39. พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สอาดพรรค รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน

             40. พลตำรวจตรี เทศา ศิริวาโท รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

             41. พลตำรวจตรี ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5

             42. พลตำรวจตรี ธเนตร์ พิณเมืองงาม รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2

             43. พลตำรวจตรี บุญเลิศ ใจประดิษฐ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4

             44. พลตำรวจตรี ปัญญา เอ่งฉ้วน รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

             45. พลตำรวจตรี พรหมธร ภาคอัต รองผู้บัญชาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา

             46. พลตำรวจตรี ไพศาล เชื้อรอต รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

             47. พลตำรวจตรี มนตรี โปตระนันทน์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9

             48. พลตำรวจตรี มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

             49. พลตำรวจตรี รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

             50. พลตำรวจตรี เรวัช กลิ่นเกษร รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

             51. พลตำรวจตรี วิทยา ประยงค์พันธุ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

             52. พลตำรวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             53. พลตำรวจตรี วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7

             54. พลตำรวจตรี ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

             55. พลตำรวจตรี สมบูรณ์ ตันตระกูล รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)

             56. พลตำรวจตรี สุรพล ทองประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

             57. พลตำรวจตรี อำนวย นิ่มมะโน รองผู้บัญชาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

          นายกรัฐมนตรี
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลตำรวจ 2557 รวม 57 ตำแหน่ง โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 21:48:35 29,362 อ่าน
TOP