ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับแรกของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

          วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

          โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

          บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุม สนช.เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 14:07:39 17,055 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP