วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดในพระองค์ สมเด็จพระพี่นาง

          วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดในพระองค์ สมเด็จพระพี่นาง หรือ พระพี่นางเธอ อยู่ที่ นครสวรรค์ ทั้งนี้ พระพี่นาง เพิ่งรับเป็นวัดในพระองค์เมื่อ 12 มิถุนายน 50 และ พระพี่นาง ทรงเป็นประธานสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา อ่าน ข่าว พระพี่นาง ประวัติพระพี่นาง พระพี่นางเธอ สมเด็จพระพี่นาง พระราชประวัติพระพี่นาง พระราชประวัติพระพี่นางเธอ ได้ที่นี่ค่ะ


          วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

          วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตั้งอยู่ในอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพุทธสถานที่คณะศิษย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กทม. นำโดย พระเทพโมลี (สุนทร สุนฺทราโภ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เจ้าคณะเขตดุสิต (ธรรมยุติ) สร้างถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  ในโอกาสเจริญชนมายุศม์ครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2529


องค์เจดีย์ศรีพุทธคยาระหว่างการก่อสร้าง

          ต่อมาวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้สถานที่จำนวน 96 ไร่ ๒ งาน 58 ตารางวา เพื่อสร้างวัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา และได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมาในปี พ.ศ. 2548   

          วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ สร้างเป็นรูปเรือหลวง มีความหมายถึงพาหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ (ทะเลวน) ให้พ้นจากโอฆะสงสาร ห้วงน้ำคือกิเลส เรือที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือภูเขา หมายถึง เป็นสถานที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง หรือท่วมทับแก่บุคคลที่มีปัญญาไม่ได้ ผู้มีปัญญา มีความขยัน ไม่ประมาทตามกิเลส มีความสำรวมระวังดี ก็จะอยู่บนเรือลำนี้ได้โดยปลอดภัย


เจดีย์ศรีพุทธคยา ระหว่างการก่อสร้าง

          เรือหลวงอันเป็นที่ตั้งของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ มีชื่อเรือว่า "ราชญาณนาวาทีฆายุมงคล" เพราะสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรือหลวงนี้มีความกว้าง 30 เมตร ยาวประมาณ 6 ไร่เศษ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่สร้างขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงสถาบันแห่งชาติทั้งสิ้น ได้แก่ 

          มณฑปเรือนแก้ว ซึ่งเป็นอุโบสถของวัด เป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยอินเดีย 


เจดีย์ศรีพุทธคยาขณะก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ

          ศาลาเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งราชนาวีไทย

          ลานพระธรรมจักร เป็นลานกว้างขนาด 7 x 7 เมตร บนลานแห่งนี้ประดิษฐานแท่นพระธรรมจักร   

          พระพุทธเอกนพรัตน์ ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณหัวเรือราชญาณฑีฆายุมงคล ซึ่งสร้างขึ้นในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50  

          พระภควัมบดี (พระอยู่เย็นเป็นสุข พระไม่มีหน้า) เป็นพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์เหมือนพระสังกัจจายน์ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ปางขัดสมาธิเพชร บนกลีบบัว 3 ชั้น 

          เจดีย์ศรีมหาราช สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะปูชนียานุสรณ์ในปีกาญจนาภิเษก


ภาพถ่ายทางอากาศวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เห็นเป็นรูปเรือชัดเจน ภาพนี้ถ่ายก่อนการก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา

วัดในพระองค์

          ขณะนี้ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ กำลังดำเนินการสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ  ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  จำลองแบบเจดีย์พุทธคยา  อินเดีย  โดยย่อส่วนลงให้เหมาะสมกับพื้นที่  มีความสูง 28 เมตร  เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า 28 ภายในองค์เจดีย์จะมี 3 ชั้น 

          ชั้นที่หนึ่ง ประดิษฐานพระพุทธเมตตาสันติภาพ เนื้อสำริด ชั้นที่สอง เป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรยศรีศากยสิงห์ ชั้นที่สาม ได้จำลองพระคันธกุฎีที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อินเดียมาไว้ในรูปลักษณ์เดิม บริเวณยอดเจดีย์ชั้นสูงสุด  เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมีห้องปฏิบัติธรรมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเนื้อศิลา ชื่อ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพ่อดำ 


พระภควัมบดี ซึ่งหมายถึงพระไม่มีหน้า หรือพระอยู่เย็นเป็นสุข

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระกรุณาคุณบริจาคทุนทรัพย์ร่วมทำบุญพื้นที่สร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา และต่อมาในวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ได้ทรงรับเป็นองค์ประธานงานสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยาเฉลิมพระเกียรติฯดังกล่าว

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ทรงรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  เป็นวัดในพระองค์ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยายังไม่แล้วเสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน


 พระธรรมจักรภายในลานพระธรรมจักรของวัด

          เจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งพุทธบริษัทกำลังร่วมแรงร่วมใจ ร่วมศรัทธา สร้างขึ้น ณ ยอดเขาโพธิสัตว์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ได้จำลองแบบสถาปัตยกรรมและงานพุทธศิลป์มากจาก เจดีย์พุทธคยา ณ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย โดยได้ย่อขนาดลงมาให้เหมาะสมกับสถานที่ มีความสูง 28 เมตร เสมอเหมือนพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และมีความกว้างประมาณ 16 x 20 เมตร

          ปรัชญาและความมุ่งหมาย ในการสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อเป็นเครื่องหมายของการตรัสรู้ การเกิดและดับ เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปในประเทศไทยและในโลกครบ 5,000 ปี เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสาวกทุกพระองค์ แด่ผู้มีคุณต่อแผ่นดินไทยทั้งสิ้นทั้งปวง ที่สำคัญเพื่อเป็นการทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

          วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อรองรับการประกาศสันติภาพของโลก ที่องค์การสหประชาชาติให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันวิสาขบูชาโลก ซึ่งจะบังเกิดสันติสุขและสันติธรรมแก่เมธีชนชาวโลกสืบไป อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของชนในชาติให้รู้จักสามัคคี เชิดชูกเอกลักษณ์ของชาติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น


เจดีย์ศรีพุทธคยาเมื่อสร้างแล้วเสร็จในวันประกอบพิธีสมโภช

เจดีย์ศรีพุทธคยา

          เจดีย์ศรีพุทธคยา เริ่มการก่อสร้างโดยวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 มีลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวยยอดเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ ประดับลวดลายปูนปั้น ทางเข้าสู่เจดีย์จะเป็น โทรณะ หรือซุ้มประตูปราสาทพร สำหรับผู้ที่เข้าไปสักการะองค์เจดีย์ มีลักษณะเป็นเสาสลักลวดลายแบบอินเดีย เมื่อเข้าถึงเจดีย์จะผ่านประตูชั้นล่าง จะมีซุ้มพระพุทธรูปยืนศิลปะอินเดียทั้งสองข้าง มีหน้าบันใหญ่อยู่ด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งและรอบๆ จะเป็นซุ้มพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ มีซุ้มพระพุทธรูปนั่งอยู่รอบฐานเจดีย์

          ชั้นที่สอง มีลักษณะเป็นมุขเด็จทั้งซ้ายขวาในระดับนี้มีการตกแต่งแผงกลาง 4 ทิศ รายรอบด้วยมุมพระพุทธรูป ส่วนเหนือขึ้นไป ตรงกลางจะเป็นหน้าบันประดิษฐานพระพุทธรูปตามมุม แกะลวดลายปูนปั้นหน้ากาล เป็นเครื่องเตือนสติว่า ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะกาลเวลากลืนกินทุกอย่างแม้แต่ตัวเอง องค์พระเจดีย์แต่ละด้านประดับด้วยหน้าบัน ซุ้มพระ และหน้ากาลลดหลั่นกันไปถึงยอด

          ภายในองค์เจดีย์ จะมีทั้งสิ้น 4 ชั้น ชั้นล่าง เป็นสถานที่ใช้ปฏิบัติธรรม ประดิษฐาน สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพ่อดำ แกะสลักจากหินพิเศษ ซึ่งได้จากภายในวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ เป็นพระประธาน ซึ่งห้องนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมของ พระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 85 รูป เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดในพระองค์ สมเด็จพระพี่นาง โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2551 เวลา 00:00:00 34,362 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP