เปิดความรู้การทรงกรม หลังสถาปนา พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ


           เพจ Thai Royal Family ให้ความรู้เรื่องการทรงกรม ในอดีตนั้น พระมหากษัตริย์จะทรงจะโปรดให้เจ้านายพระองค์นั้นมีกรม หรือ กำลังพล เป็นของท่านเอง แต่ในปัจจุบัน เป็นเพียงการเฉลิมพระเกียรติเจ้านายเท่านั้น

การทรงกรม
ภาพจาก phralan.in.th

           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

อ่านเพิ่มเติม : โปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

การทรงกรม 
ภาพจาก phralan.in.th

           ทั้งนี้ อินสตาแกรม Thai Royal Family ได้ให้ความรู้เรื่อง การทรงกรม ไว้ว่า การทรงกรมของเจ้านาย ปรากฏครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือการตั้งกรมขึ้นมาใหม่ ขึ้นต่างพระเนตรพระกรรณ ตามพระนามทรงกรมของเจ้านายพระองค์นั้น มีขุนนางเป็นเจ้ากรมตามอิสริยยศนั้น เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ เจ้ากรมของท่านคือ หมื่นสุรินทรรักษ์ เป็นต้น มีปลัดกรม สมุห์บัญชี และไพร่พลในกรม แบ่งเป็น 5 ชั้น ดังนี้

           1. กรมสมเด็จพระ หรือ สมเด็จกรมพระยา พระราชทานสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง

           2. กรมพระ สำหรับวังหน้า วังหลัง สมเด็จพระเจ้าพี่ยา / น้องยา / พี่นาง / น้องนางเธอ

           3. กรมหลวง พระราชทานสำหรับเจ้าฟ้าชั้นใหญ่

           4. กรมขุน พระราชทานสำหรับเจ้าฟ้าชั้นเล็ก

           5. กรมหมื่น พระราชทานสำหรับพระองค์เจ้า

การทรงกรม
ภาพจาก phralan.in.th

           ภายหลังที่ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาส จึงทำให้การทรงกรมของเจ้านาย เป็นเพียงการเฉลิมพระเกียรติยศของเจ้านายพระองค์นันให้สูงขึ้น ไม่มีการตั้งกรมใหม่แต่อย่างใด

           - ฝ่ายหน้า หมายถึง เจ้านายพระองค์นั้นเป็นผู้ชาย

           - ฝ่ายใน หมายถึง เจ้านายพระองค์นั้นเป็นผู้หญิง

           ทั้งนี้ ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเจ้านายขึ้นทรงกรม ดังนี้

           - กรมสมเด็จพระ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           - กรมพระ : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

           - กรมหลวง : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

           - กรมหมื่น : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

การทรงกรม
ภาพจาก phralan.in.th

การทรงกรม
ภาพจาก phralan.in.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดความรู้การทรงกรม หลังสถาปนา พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ อัปเดตล่าสุด 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:21:01 201,665 อ่าน
TOP