x close

โปรดเกล้าฯ ปลด พ.ต.อ. ธรรมนิธิ พ้นรองเลขาธิการพระราชวัง บกพร่องในหน้าที่


            พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ระดับ 11 พ้นจากตำแหน่ง เหตุบกพร่องในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน

ปลด พ.ต.อ. ธรรมนิธิ พ้นรองเลขาธิการพระราชวัง

          วันที่ 11 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ความว่า

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิม เนื่องจากบกพร่องในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ข้อ 12 และข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ระดับ 11 พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 ประจำกรมมหาดเล็ก 904 โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2452
          ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ ปลด พ.ต.อ. ธรรมนิธิ พ้นรองเลขาธิการพระราชวัง บกพร่องในหน้าที่ โพสต์เมื่อ 11 กันยายน 2562 เวลา 14:50:53 24,810 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP