x close

ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นักธุรกิจดัง วิเชียร ลีนุตพงษ์

          ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นายวิเชียร หรือ นายชยุต ลีนุตพงษ์ นักธุรกิจอดีตผู้บริหารบริษัทนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์          เมื่อวานนี้ (21 ตุลาคม 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.3871/2561 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ใจความว่า...

          ด้วย นางสาวนพนาฏ จิรชโยภาส โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 16 กันยายน 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ ของ นายวิเชียร หรือ นายชยุต ลีนุตพงษ์ จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2489 แล้ว

          ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคล ผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สิน ของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

          อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่

          ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

          เบญจา สุภานนท์

          เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นักธุรกิจดัง วิเชียร ลีนุตพงษ์ อัปเดตล่าสุด 22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:24:19 54,895 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP