x close

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. ให้ 2 พรรคการเมืองสิ้นสภาพ

 
                ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง 2 พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 พรรคการเมืองสิ้นสภาพ

               วันที่ 10 มกราคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง 2 ฉบับ มีใจความระบุให้ 2 พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

               โดยประกาศฉบับแรก เรื่อง "พรรคพลังคนกีฬาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง" ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังคนกีฬา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้น

               พรรคพลังคนกีฬาต้องดำเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2561 ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 มีผลใช้บังคับ และต้องดำเนินการตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา

               นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 พรรคพลังคนกีฬาไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้พรรคพลังคนกีฬาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

               คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพลังคนกีฬาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบมาตรา 91 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

               ส่วนประกาศอีกฉบับ เรื่อง "พรรคเมืองไทยของเราสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง" ระบุความว่า

               ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเมืองไทยของเรา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้น

               คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติขยายระยะเวลาให้พรรคเมืองไทยของเราดำเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ออกไปอีก จำนวน 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 และพรรคเมืองไทยของเราต้องดำเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ และต้องดำเนินการตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา

               นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยายตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) และครบระยะเวลาตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 พรรคเมืองไทยของเราไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้พรรคเมืองไทยของเราสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

               คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเมืองไทยของเราสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบมาตรา 91 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. ให้ 2 พรรคการเมืองสิ้นสภาพ อัปเดตล่าสุด 11 มกราคม 2563 เวลา 11:10:20 57,362 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP