x close

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ 4 ตำแหน่ง

           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ 4 นาย

ราชกิจจานุเบกษา

           วันที่ 18 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ดังต่อไปนี้

           1. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย ปรับโอนจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้มาดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายปฏิบัติการ ระดับ 11 และอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 กับเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

           2. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 ประจำกรมมหาดเล็ก 904 ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ระดับ 11

           3. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้เป็นผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

           4. พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นพระอภิบาลและผู้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2563

           ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน 

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ 4 ตำแหน่ง อัปเดตล่าสุด 19 มีนาคม 2563 เวลา 10:34:27 49,885 อ่าน
TOP