x close

MEA ผลิตช่างไฟฟ้ามืออาชีพ เสริมมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

             การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA สานต่อโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ โดยในปี 2563 เปิดอบรมทั้งภาคทฤษฎี-ปฏิบัติ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมต่อยอดพัฒนาช่างฝีมือด้าน EV CHARGER รองรับรถยนต์ไฟฟ้า

               จากแนวคิดของ MEA ที่ต้องการส่งเสริมความเข้มแข็ง สร้างความยั่งยืน และยกระดับอาชีพของประชาชน ผสานกับภารกิจการดำเนินกิจการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และมีคุณภาพ MEA จึงได้จัดโครงการ "ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ" เพื่อพัฒนาทักษะด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้ตามมาตรฐานสากล

          การจัดอบรมฯ ของ MEA มีวิทยากรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยจาก MEA มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงมีการประเมินความรู้ความสามารถ ซึ่งสิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ ประกอบด้วย

          - วุฒิบัตร
          - ใบผ่านการทดสอบ
          - บัตรประจำตัว
          - หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ออกโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ


          ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร แก้ไขข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง

              นอกจากนี้ ผู้ผ่านการเข้าอบรมทุกคนจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแอปพลิเคชัน "MEA e-Fix" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของ MEA ในการให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นการสร้างเครือข่ายและ เสริมสร้างอาชีพช่างไฟฟ้ามือที่ได้มาตรฐานในการให้บริการประชาชน

              นอกจากนี้ จากการที่ MEA เล็งเห็นถึงเทรนด์การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น และเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดมลภาวะ สร้างสังคมน่าอยู่ MEA จึงได้ต่อยอดพัฒนาทักษะด้านไฟฟ้าไปอีกขั้น โดยจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้ง EV CHARGER แบบ Normal ให้แก่ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี 2563

             โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและการอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมทุกคน จะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จาก MEA เพื่อการันตีความสามารถในการติดตั้งระบบชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบทั่วไป หรือ EV CHARGER แบบ NORMAL ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการต่อยอดพัฒนาช่างฝีมือด้าน EV CHARGER เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

             สำหรับการจัดโครงการอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ และโครงการอบรมหลักสูตรการติดตั้ง EV CHARGER ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการติดตั้ง และดูแลระบบไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ล้วนต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ MEA ที่ต้องการสร้างชุมชนให้มีความปลอดภัย สามารถสร้างอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
MEA ผลิตช่างไฟฟ้ามืออาชีพ เสริมมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โพสต์เมื่อ 1 กันยายน 2563 เวลา 16:18:21 3,338 อ่าน
TOP