x close

กกพ. จัดมอบรางวัลเกียรติยศกับสุดยอดผลงาน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

กกพ. ส่งต่อความภาคภูมิใจ จัดมอบรางวัลเกียรติยศกับสุดยอดผลงาน
การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดงานประกาศผล และพิธีมอบรางวัลการประกวด “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2565” ส่งมอบรางวัลเเห่งเกียรติยศ เชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเกียรติประวัติของผู้ชนะการประกวด และเงินรางวัลรวมกว่า 710,000 บาท ให้กับสุดยอดผลงานสร้างสรรค์ ทั้ง 28 ผลงาน พร้อมโชว์ความสำเร็จโครงการผ่านการจัดแสดงผลงาน  ผู้เข้าประกวด และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศ ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดกิจกรรม “โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง” Empower the Community for Sustainable Development ตั้งแต่   4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  กว่า 23,600 ล้านบาท ผ่านการดำเนินโครงการชุมชน จำนวน 62,900 โครงการ โดยมีการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศ รวมกว่า 625 กองทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดพลังความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในผลการดําเนินงานของกองทุนฯ

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ รวม 13 เขต ได้แก่ ลำปาง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครราชสีมา อยุธยา ชลบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้เข้าประกวดโดยทำการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 2. ระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ 3. ระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทำให้ล่าสุด โครงการได้เฟ้นหาสุดยอดโครงการได้สำเร็จ

การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ได้ดำเนินมาสู่ในเฟสสุดท้ายของการปฏิบัติงาน สำหรับการเฟ้นหาผู้ชนะและสุดยอดผลงานการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ที่ผ่านมานั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีโครงการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง 3 ระดับ รวมกว่า 184 ผลงาน โดยผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 84 ผลงาน แบ่งเป็น ร่วมประกวดระดับกองทุน จำนวน 28 ผลงาน ระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ 38 ผลงาน และระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 18 ผลงาน ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม จนถึง เมษายน 2565 ทางคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินการประกวด ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและประเมิณผลอย่างเข้มข้นอีกครั้ง ภายใต้หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด การประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อตัดสินหาผู้ชนะในแต่งประเภท จนได้สุดยอด 28 ผลงานของปี 2565” นายเสมอใจ กล่าว

นายเสมอใจ กล่าวต่อว่า จากการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 ผลปรากฏว่า มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ และหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 21 รางวัล 28 ผลงาน ดังนี้

การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

รางวัลประเภทกองทุนขนาดใหญ่ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

          รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา,

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ

 

รางวัลประเภทกองทุนขนาดกลางดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย

          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2,
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3, กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9

การประกวดระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ จำนวน 14 รางวัล ได้แก่

รางวัลด้านสาธารณสุขดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย 
          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่ โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ในช่องปากระบบดิจิตอล โรงพยาบาลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5, โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล โพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อกระเป๋าคัดกรองโรคประจำหมู่บ้าน อสม. ห่วงใยประชาชน ตำบลไผ่ต่ำ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2

 

รางวัลด้านการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 

          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องดนตรี โรงเรียนท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในฝันโรงเรียน วัดห้วยหมู หมู่ 9 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3, โครงการจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนโรงเรียน  วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)  หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รางวัลด้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากแรต กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนพรุไทยฮันนี่บี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2


รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย 
          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสมปูดำสู่การจัดการธรรมชาติ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต 1

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในชุมชน ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1, โครงการจ้างงานกำจัดวัชพืชและสิ่งที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ สายท่าเทพ บ้านป่าระไมกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลขุนตัดหวาย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา


รางวัลด้านรางวัลด้านสาธารณูปโภคดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำรูปตัววี บ้านพุองกะ หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านเกาะทากเหนือ หมู่ 2 ตำบลนาหว้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา


รางวัลด้านพลังงานชุมชนดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 

          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ตำบลท่าแฝกกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งชุดพลังงานโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านเขาหัว ช้าง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมพาราโบล่าโดม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2

การประกวดระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

     รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านแหลมประทับ หมู่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม                                                                                                              
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบ้านบนทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบ้านบางป่า ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1  

การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

ทั้งนี้สำนักงาน กกพ. จึงได้จัดงานประกาศผล และพิธีมอบรางวัลการประกวด “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2565” เพื่อส่งมอบรางวัลเเห่งความภาคภูมิใจนี้ให้กับผู้เข้าประกวด โดยสำนักงาน กกพ ได้ทูลขอถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติของผู้ชนะการประกวด อีกทั้งยังมีโล่รางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร สำหรับผู้ชนะในรางวัลอื่นๆ พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีการจัดแสดงผลงานผู้เข้าประกวด และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจ Talk Session ในหัวข้อ “สร้างความสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดย ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้น ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

อย่างไรก็ตามตลอดช่วงการดำเนินโครงการที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ได้เห็นถึงความตั้งใจของแต่ละโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือกันของชุมชน ช่วยกันผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จ โดยสามารถนำงบสนับสนุนจากสำนักงาน กกพ. ไปบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนับกว่าทุกโครงการล้วนมีความโด่ดเด่น และศักยภาพในการต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม พร้อมเป็นแบบอย่างของแรงบันดาลใจในการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างอย่างยืนแท้จริง สำหรับการแนวทางการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในปีหน้าจะมีการต่อยอดที่สร้างสรรค์อย่างไรต้องรอติดตามกัน นายเสมอใจ กล่าวสรุป

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กกพ. จัดมอบรางวัลเกียรติยศกับสุดยอดผลงาน การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 อัปเดตล่าสุด 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:57:33 4,556 อ่าน
TOP