x close

MEA ครบรอบ 64 ปี เดินหน้าสู่ความท้าทายใหม่ “CHALLENGING THE FUTURE” สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนพลังงาน

         การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ MEA ครบรอบ 64 ปี เดินหน้าสานต่อและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนพลังงาน และพร้อมก้าวเข้าสู่ “CHALLENGING THE FUTURE” อนาคตใหม่เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

         การไฟฟ้านครหลวง (MEA) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้อยู่เบื้องหลังความสว่างไสวของคนเมือง ทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2565 ครบรอบปีที่ 64 CHALLENGING THE FUTURE เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “Energy for City Life, Energizer Smart Living” ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ใช้งานผ่านระบบแอปพลิเคชัน MEA EV และเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟใต้ดิน รองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในทุกมิติ
64 ปี การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง คือ การไฟฟ้าของคนเมืองหลวง

         นี่คือคำนิยามที่นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของ MEA ในฐานะผู้ดูแลคนเมืองหลวงทั้งในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่พร้อมสร้างสรรค์อนาคตใหม่ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพไฟฟ้าในระดับสูง และการใช้ระบบดิจิทัลมากมาย ซึ่ง MEA ได้นำเอาเรื่องเหล่านี้เข้ากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเมืองในอีก 10-20 ปีข้างหน้า

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

         นับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของ MEA ที่ต้องการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศให้กลายเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยจะดำเนินโครงการรวมระยะทางทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2570 ในปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 62 กิโลเมตร โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตร โดย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า
         “โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นหนึ่งในตัวอย่างโครงการที่ MEA ที่แสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นการไฟฟ้าเพื่อคนเมืองหลวงอย่างแท้จริง Output ของโครงการสายใต้ดิน คือ ความสำเร็จและความมั่นคงของการไฟฟ้า และ Outcome ของโครงการนี้ คือ เมืองที่มีภาพลักษณ์และทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งหมดนี้คือเจตนารมณ์สำคัญที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่อง”
64 ปี การไฟฟ้านครหลวง

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA

Fully Digital Sevice พัฒนาระบบบริการในรูปแบบ e-Service

         MEA มีแผนพัฒนาระบบบริการทั้งหมดให้เป็น Fully Digital Sevice ภายในปี 2568 ในรูปแบบ e-Service มีการขยายจำหน่ายพลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งโครงการ Smart Metro Gird การติดตั้ง Smart Meter เชื่อมโยงบริการจัดการด้านต่าง ๆ ตรวจสอบ-การใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ ประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์และการวางแผน ขยาย หรือปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าได้ทันที เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         จากกระแสการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า MEA จึงให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนแห่งอนาคต ด้วยการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ หรือ Electric Vehicle (EV) และขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EV มาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันทั้งการวิจัยและพัฒนาระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับ EV และ E-Bus ชาร์จไฟผ่าน MEA EV Application และได้จัดโครงการ “มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน.” ติดตั้งหัวชาร์จ MEA EV จำนวน 100 หัวชาร์จ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ EV ที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต
64 ปี การไฟฟ้านครหลวง

         ทั้งหมดเป็นวิสัยทัศน์ของ MEA อันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปอนาคตข้างหน้า

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart Living 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
MEA ครบรอบ 64 ปี เดินหน้าสู่ความท้าทายใหม่ “CHALLENGING THE FUTURE” สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนพลังงาน อัปเดตล่าสุด 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09:43:51 2,158 อ่าน
TOP