จุดพลังซีรีส์ EP.3 เติบโตไปด้วยกัน เพื่ออนาคตของคนไทย ที่ไกลกว่าพลังงาน

ก้าวสู่โลกอนาคต เดินหน้าพัฒนาทุกชีวิตคนไทยให้มั่นคง มีคุณภาพ และเติบโตไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน ด้วยแรงขับเคลื่อนใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน

45 ปี ปตท.

จากความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา รวมไปถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ก่อเกิดเป็นเรื่องราวความผูกพันระหว่าง ปตท. กับคนไทยมากมาย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอยู่เคียงข้างกันมาจนทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ขับเคลื่อนสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง และการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ก่อกำเนิดเป็นป่าคนสร้างหลายแห่ง จึงเป็นที่มาของ “จุดพลังซีรีส์ กับพลังดี ๆ ที่ ปตท. มีให้กับคนไทย” ซึ่งเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว โดยเราจะขอพาทุกคนเดินก้าวสู่อนาคตไปพร้อม ๆ กับ ปตท. และคนไทย ที่กำลังจับมือเดินไปสู่ยุคใหม่ Future Energy and Beyond ยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

“Powering Life with Future Energy and Beyond
ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต”

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกในยุคปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนแทบจะหลีกหนีกันไม่ได้ ซึ่งช่วยยกระดับวิถีชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด ด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงไม่หยุดอยู่แค่การดูแลความมั่นคงทางพลังงาน แต่ยังเดินหน้ารุกธุรกิจพลังงานอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกมิติ เราไปดูกันว่า การก้าวไปสู่ธุรกิจใหม่ที่ไปไกลกว่าเรื่องพลังงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond จะช่วยขับเคลื่อนทุกชีวิตคนไทยได้อย่างไรบ้าง

พลังงานอนาคต

ปัจจุบันแนวโน้มวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนทั่วโลกให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น รวมทั้งรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรมพลังงานอนาคตที่เป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นหมุดหมายที่ทาง กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญและต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการลงทุน เพื่อก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) กับเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น ผลักดันการนำเทคโนโลยีไฮโดรเจน (Hydrogen) มาใช้เป็นเชื้อเพลิง และหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฮโดรเจนสีเขียว ตอบสนองการใช้พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ยังลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร (EV Value Chain) เพื่อรองรับความต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ขับเคลื่อนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า ขยายการให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมผู้ใช้งานทุกรูปแบบ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับบริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้าและบริการครบวงจร รวมทั้งลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเพิ่มเสถียรภาพในการบริหารจัดการพลังงาน ผ่านการลงทุนและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage & system related)

EVme

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

EVme

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ระบบกักเก็บพลังงาน

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“Beyond” เติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน
สร้างพลังแห่งอนาคต ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของพลังงานเท่านั้นที่ขับเคลื่อนชีวิตคนไทยไปข้างหน้า หากแต่ ปตท. ยังเดินหน้าธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคและเทรนด์ในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศด้วย นั่นก็คือ ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต หรือ Life Science โดยมุ่งเน้นการลงทุน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจยา ธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์ ธุรกิจโภชนาการเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและทดแทนการนำเข้ายารักษาโรค เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และส่งเสริมนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพที่ดีของประชาชน

Life Science

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ไม่เพียงเท่านั้น การจะก้าวไปสู่โลกอนาคตต้องขับเคลื่อนและเดินหน้าด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กลุ่ม ปตท. จึงได้เน้นลงทุนในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (AI, Robotics & Digitalization) รองรับและต่อยอดการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยเน้นไปที่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ PowerTECH เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ MobilityTECH เทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจยานยนต์ HealthTECH ให้บริการนวัตกรรมด้านสุขภาพครบวงจรแก่ผู้บริโภค IndustrialTECH ยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ และ SoftpowerTECH เสริมสร้าง softpower ของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลาง Creative hub ในระดับอาเซียน

ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน (Logistics and Infrastructure) มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งของประเทศไทยและระหว่างประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สู่การเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์การขนส่งของอาเซียน ด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business) สร้างมูลค่าจากธุรกิจปิโตรเคมี เน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตและมีมูลค่าสูง และด้านธุรกิจสนับสนุนการเคลื่อนที่และวิถีชีวิต (Mobility & Lifestyle) ต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าธุรกิจน้ำมัน เพื่อรองรับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่ทุกมิติ

Logistics and Infrastructure

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นี่คือทั้งหมดของความผูกพันที่ ปตท. กับคนไทย เดินเคียงข้างกันมาตลอด 45 ปี จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการบุกเบิกพลังงานให้คนไทยได้ใช้อย่างยั่งยืน พัฒนาสังคมและชุมชนจนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกอบกู้วิกฤตประเทศชาติจนกลับมามั่นคงได้อีกครั้ง และในตอนนี้กำลังจับมือกันเพื่อก้าวข้ามไปยังโลกอนาคตยุคใหม่ที่รออยู่ข้างหน้า เชื่อแน่ว่าจะเกิดเรื่องราวดี ๆ เปี่ยมไปด้วยความผูกพันที่คอยจุดพลังกันไปอีกนานเท่านาน

สามารถติดตามอ่าน “จุดพลังซีรีส์ กับพลังดี ๆ ที่ ปตท. มีให้กับคนไทย” กับตลอด 45 ปี ที่ ปตท. จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคตของคนไทยไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จุดพลังซีรีส์ EP.3 เติบโตไปด้วยกัน เพื่ออนาคตของคนไทย ที่ไกลกว่าพลังงาน อัปเดตล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:16:55 20,324 อ่าน
TOP