ศีลสมรส...แต่งงานแบบคาทอลิก

ศีลสมรส


          พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลสมรสเมื่อพระองค์ตรัสว่า "ชายจะละบิดามารดาไปสนิทอยู่กับภรรยาของตน และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน" (มัทธิว 19:5)

          การแต่งงานเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความรักระหว่างพระคริสต์และพระศาสนจักร พระคัมภีร์กล่าวว่า "ชายจะละบิดามาดาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน ธรรมล้ำลึกประการนี้ยิ่งใหญ่นัก ข้าพเจ้าหมายถึงพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร" (เอเฟซัส 5:31-32)

          การแต่งงานเป็นพันธสัญญาแห่งความรักระหว่างชายคนหนึ่งกับหญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีพันธะสามประการ คือ ความเป็นหนึ่งเดียว หย่าร้างไม่ได้ และการให้กำเนิดบุตร

          ความเป็นหนึ่งเดียว หมายความว่า เราไม่สามารถแต่งงานกับคนอื่นๆ ในเวลาเดียวกันได้ ตามที่พระเจ้าตรัสว่า "ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน" (ปฐมกาล 2:24)

          หย่าร้างไม่ได้ หมายความว่า เราไม่สามารถหย่าร้างจากคู่ครองของเรา ตามที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า "เราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใด หย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง เขาก็ทำผิดประเวณี"  (มัทธิว 19:9) พระศาสนจักรไม่สามารถลบล้างการแต่งงานที่ถูกต้องได้ แต่สามารถประกาศว่าการแต่งงานนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มแรก การแต่งงานที่ถูกต้องจะยุติลงต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย คาทอลิกไม่มีอนุญาตให้มีการหย่าร้าง แต่อนุญาตให้แยกกันอยู่ชั่วคราว ในกรณีที่มีเหตุผลร้ายแรง และเมื่อปัญหาได้ยุติลงให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันอีก บุคคลที่จำเป็นต้องหย่าร้างหรือแยกกันอยู่จะต้องอยู่คนเดียว ถ้าอยู่กับคนอื่นแบบสามีภรรยา หรือไปแต่งงานใหม่ตามกฎหมายบ้านเมืองจะถือว่าทำบาปผิดประเวณี ซึ่งจะทำให้ผู้นั้นเข้ามารับศีลมหาสนิท หรือรับการอภัยบาปไม่ได้ จนกว่าจะแยกออกจากคู่ใหม่ของตนเอง

          การให้กำเนิดบุตร หมายความว่า เราต้องยินดีรับบุตรที่จะเกิดขึ้น เราต้องยอมรับบุตรทุกคนที่จะเกิดมา เพราะพระเจ้าทรงประทานให้เรา และนำพวกเขาให้มีความเชื่อตามแบบของคริสตชน ถ้าเราจำกัดจำนวนบุตรด้วยการคุมกำเนินแบอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธีธรรมชาติ เราก็ขัดขวางจุดประสงค์ของการแต่งงาน ตามที่พระเจ้าตรัสว่า "จงมีลูกดกทวีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน" (ปฐมกาล 1:28) ลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้า ที่จะให้ความยินดีและความสุขแก่เรา ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า "บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล" (สดุดี 127:3)

          เกิดพันธะที่ถาวรและเฉพาะบุคคล สามีและภรรยาจะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป ไม่สามารถหย่าร้างไม่ว่าด้วยเหตุผลใด การแต่งงานจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายจากไป การแต่งงานยังมีพันธะเฉพาะบุคคลเพราะเราไม่สามารถแต่งงานกับคนอื่นๆ อีกได้ในเวลาเดียวกัน

          ได้รับพระหรรษทานเฉพาะศีล พระหรรษทานเฉพาะศีลสมรสก็คือ พระพรที่ช่วยทำให้ความรักระหว่างสามีและภรรยาเข้มแข็งขึ้น และช่วยให้สามีและภรรยาช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรส การสมรสยืนอยู่ภายใต้หลักการสองประการ คือ ความรักของคู่สมรสด้วยกัน และพระหรรษทานของพระเจ้า หากปราศจากพระหรรษทานของพระเจ้า ครอบครัวและการแต่งงานจะล้มเหลว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแม้เพียงครั้งแรกเท่านั้น

 ศาสนบริกร

          ศาสนบริกรหรือผู้ประกอบพิธีสมรสได้แก่คู่บ่าวสาวนั้นเอง พระสงฆ์เป็นแต่พยานในฝ่ายของพระศาสนจักร พระสังฆราชและพระสงฆ์เจ้าอาวาสสามารถช่วยการแต่งงานได้เฉพาะในเขตปกครองของตนเองเท่านั้น พระสงฆ์และสังฆานุกรสามารถช่วยการแต่งงานในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากพระสังฆราช หรือพระสงฆ์เจ้าอาวาสเท่านั้น

 ใครคือผู้ที่สามารถเข้ารับศีลสมรส

          คาทอลิกทุกคนที่ไม่มีข้อขัดขวางสามารถเข้ารับศีลสมรสๆ ได้ ข้อขัดขวางต่างๆ ทำให้การแต่งงานไม่เป็นผล ซึ่งอยู่ในกรณีต่างๆ เหล่านี้

          - จากพ่อแม่เดียวกันหรือลูกเลี้ยง หรือ ระหว่างพี่น้องชั้นที่หนึ่ง
          - ผู้ที่รับศีลบวช ได้แก่ บรรดาสังฆานุกร พระสงฆ์ หรือพระสังฆราช
          - นักบวชที่ถวายตัวตลอดชีวิตทั้งนักบวชชายและหญิง
          - ผู้ที่เข้าพิธีศีลสมรสมาแล้ว และคู่ครองของเขายังมีชีวิตอยู่
          - ผู้ที่แต่งงานตามกฎหมายบ้านเมือง หรือมีพันธะจากการแต่งงานตามธรรมชาติ
          - การแต่งงานเพราะถูกบังคับ
          - การหลงผิด เกิดความเข้าใจผิดทำให้แต่งงานผิดคน
          - หลอกลวง เป็นการโกหกหรือปกปิดสถานะภาพแท้จริงของตนเอง
          - อาชญากรรม การฆ่าคู่ครองเก่าเพื่อแต่งงานใหม่
          - อายุ ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ทั้งชายและหญิง
          - การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถาวร สำหรับบุคคลที่ปกปิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของตนไว้ แต่ถ้าพบว่าตนเองเสื่อมสมรรถภาพหลังจากการเข้าพิธีศีลสมรส ถือว่าการแต่งงานนั้นเป็นผล ส่วนการเป็นหมันไม่ทำให้การสมรสไม่เป็นผล
          - บุคคลที่ไม่สามารถใช้เหตุผล
          - บุคคลที่ปฏิเสธพันธะของศีลสมรส


 สิ่งของที่ใช้

          สิ่งสำคัญในพิธีศีลสมรส ก็คือ การแลกเปลี่ยนความสมัครใจในการเป็นสามีและภรรยาและกันและกัน โดยกระทำอย่างเปิดเผยต่อสักขีพยานว่า จะรักและซื่อสัตย์ต่อกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ คำกล่าวสมัครใจนี้จะเป็นผลก็ต่อเมื่อเป็นการกระทำที่มาจากอิสรภาพ และรู้สำนึกตัวดีของทั้งสองคน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
catholic.or.th
เรื่อง : บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ eddy

ศีลสมรส...แต่งงานแบบคาทอลิก โพสต์เมื่อ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 14:46:02 14,842 อ่าน แสดงความคิดเห็น