ก.พ. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เม.ย.52 ลุ้นขึ้นปีละ 8-12%ก.พ.เผยเงินเดือนใหม่ เม.ย.52 ลุ้นขึ้นปีละ 8-12% เปิดบัญชีลำดับ "แท่ง" ข้าราชการใช้แทน "ระบบซี"

          ปิดฉากระบบซีข้าราชการ หลังใช้มา 33 ปี ก.พ.ส่งบัญชีจำแนกตำแหน่งใหม่ให้ 147 กรม แต่งตั้งลง 4 แท่งใน 30 วัน ระบุปลัด-อธิบดี-ผจว.เป็นนักบริหารระดับสูง เลขาธิการ ก.พ.เผยใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ เมษายน 52 โปรยยาหอมลุ้นขึ้นเงินเดือนปีละ 8 - 12%

          นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ถึงการยกเลิกระบบจำแนกตำแหน่งแบบ ซี 11 ระดับ ที่ใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2518 หรือ 33 ปีที่แล้ว ว่า ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดให้วันที่ 11 ธันวาคม เป็นวันดีเดย์ที่จะปรับระบบจำแนกตำแหน่งแบบใหม่ โดยสำนักงาน ก.พ.จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปพบปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวง ที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่ง เพื่อนำบัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามลักษณะงานไปมอบให้ จากนั้นผู้บังคับบัญชาต้องออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ภายใน 30 วัน

          นายปรีชา กล่าวว่า ข้าราชการพลเรือนกว่า 370,000 คน จาก 147 กรม จะถูกจัดเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่ง ตามลักษณะงาน 4 ประเภท ดังนี้

          1. ประเภทบริหาร ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม ประมาณ 1,000 ตำแหน่ง

          2. ประเภทอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือตำแหน่งที่เคยรับเงินบริหารระดับกลาง ประมาณ 4,500 ตำแหน่ง

          3. ประเภทวิชาการ ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการซึ่งต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ประมาณ 220,000-230,000 ตำแหน่ง

          และ 4. ประเภททั่วไปอีกกว่า 130,000 ตำแหน่ง

          นายปรีชา กล่าวว่า บัญชีเงินเดือนของข้าราชการจะมีอย่างน้อย 4 บัญชีตามสายงานต่างๆ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 จะกำหนดเป็นขั้นสูง-ขั้นต่ำ และการขึ้นเงินเดือนจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือกระตุ้นผลงานและการบริหารจัดการของข้าราชการ  ในอนาคตสามารถขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการได้ถึงปีละ 8-12%

          ที่กระทรวงมหาดไทย นางบุษบา กรัยวิเชียร ที่ปรึกษาระบบข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. มอบบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อนายต่อพงษ์ อ่ำพันธ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

          นางบุษบา กล่าวชี้แจงว่า ก.พ.ได้ข้อสรุปเรื่องการทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จากเดิม 465 สายงาน เหลือเพียง 245 สายงาน โดยแบ่งเป็นงานบริหาร 4 สายงาน อำนวยการ 3 สายงาน วิชาการ 149 สายงาน และทั่วไป 89 สายงาน อีกทั้งร่วมจัดตำแหน่งข้าราชการเข้าประเภทตำแหน่ง ในรูปแบบของบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ (บัญชีที่ 1) และบัญชีจัดข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่ง (บัญชีที่ 2) พร้อมด้วยสำเนาประกาศ ก.พ. เรื่องการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งพร้อมทั้งแบบคำสั่งและบัญชีแต่งตั้งข้าราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้ประกอบการออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ

          นางบุษบา กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.จัดส่งหนังสือเวียนให้ส่วนราชการอีก 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.หนังสือเวียนซึ่งมีกฎ ก.พ. 3 ฉบับ ระเบียบ ก.พ. 2 ฉบับ และข้อบังคับ 1 ฉบับ 2.หนังสือเวียนเรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ 3.หนังสือเวียนเรื่อง การบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พร้อมกันนี้ ก.พ. จัดส่งซีดี มาตรฐานกำหนดตำแหน่งจำนวน 245 สายงานมาให้ด้วย โดย ก.พ.นำขึ้นเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา และเพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือข้าราชการตรวจสอบเลขตำแหน่งว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งทาง ก.พ.จะจัดชี้แจงแก่ส่วนราชการภายในสัปดาห์หน้า อีกทั้งยังเปิดศูนย์บริการข้อมูลที่เบอร์ 1786 ให้บริการในวันและเวลาราชการ

          ด้านนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยคาดว่า จะจัดรายชื่อเข้าสู่ระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมดช่วงเดือนมกราคม ปี 2552 เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงระบบจะไม่มีปัญหา เพราะรูปแบบการทำงานเหมือนเดิม

          นายบุญธรรมกล่าวว่า ส่วนบุคคลที่มีปัญหาคงจะเป็นคนที่ยึดติดกับระบบซีเท่านั้น เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรต่างไปจากเดิม ทั้งเรื่อง เงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆ เพราะในกฎ ก.พ.ระบุอยู่แล้วว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เงินเดือนต้องไม่ต่ำกว่าฐานเงินเดือนเดิม และจะสูงขึ้นกว่าเดิมด้วย ส่วนขั้นที่จะได้รับในแต่ละปี ถือว่า ยกเลิกไป และเปลี่ยนเป็นระบบเปอร์เซ็นต์เหมือนกับเอกชน โดยจะใช้ฐานเงินเดือนกลางเป็นตัววัด แต่จะไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์

          นายบุญธรรม กล่าวว่า ลักษณะชื่อตำแหน่งยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่มีระดับตัวเลขตามหลัง เช่น นิติกร 8 เป็นนิติกร ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายจะเป็นไปตามปกติ ลำดับความอาวุโสยังคงมีอยู่ เพราะจะมีการวัดที่ระดับ

          สำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี รองปลัด เป็นนักบริหารระดับสูง  รองอธิบดี เป็นนักบริหารระดับต้น ผู้ว่าฯ เป็นนักบริหารงานปกครองระดับสูง รองผู้ว่าฯ เป็นนักบริหารงานปกครองระดับต้น ปลัดจังหวัด นายอำเภอ เป็นนักปกครองระดับต้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงอยู่ในตำแหน่งประเภทบริหารงานระดับสูง สายงานตรวจราชการกระทรวง และในส่วนของผู้อำนวยการ (ผอ.) หรือหัวหน้า ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

          อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่มีการโยกย้ายหลังวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา จะมีการปรับให้เป็นตำแหน่งปัจจุบัน แทนตำแหน่งรักษาการ ร่วมถึงตำแหน่งอธิบดี รองปลัดกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

          นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเปลี่ยนจากระบบซี มาใช้ระบบการจำแนกตำแหน่ง หรือระบบแท่ง เนื่องจากมีความชัดเจนในสายการบังคับบัญชา ไม่สับสนเหมือนการใช้ระบบซี เพราะขณะที่ผู้มีซีเท่ากัน แต่ตำแหน่งต่างกัน เช่น รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และ ผอ.โรงเรียน ต่างเป็นข้าราชการซี 9 เท่ากัน แต่ตำแหน่งในสายบังคับบัญชาต่างกัน จึงก่อให้เกิดความสับสนในการบังคับบัญชาดังกล่าว


ขอขอบคุณข้อมูลประกอบจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

ก.พ. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เม.ย.52 ลุ้นขึ้นปีละ 8-12% โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 08:38:32 79,101 อ่าน แสดงความคิดเห็น