x close

พระโคกินงา-หญ้า ผ้านุ่ง 5 คืบ น้ำพอดี ข้าวกล้าในนาบริบูรณ์

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระโคแรกนานาม ฟ้า-ใส


พระบรมโอรสาธิราชเสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระโคแรกนานาม"ฟ้า-ใส" (มติชนออนไลน์)

        ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมโอรสาธิราชเสด็จแทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ "จรัลธาดา กรรณสูต" พระยาแรกนา "สุภกัญญา-รำพึง" เทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน "สุนี-ณุทนาถ"พระโคแรกนาได้แก่ "ฟ้า-ใส" เผยชื่อเกษตรกรดีเด่น

        สำนักพระราชวัง ได้ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2552 ว่า วันที่ 10 พฤษภาคม เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีฯ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และที่พิธีมณฑลท้องสนามหลวง เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญ พระราชาคณะถวายศีล 

        จบแล้ว ทรงพระสุหร่าย ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทย พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าคณะพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์ 11 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานเทพีผู้ที่เข้าในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พนักงานประโคมฆ้องชัย เครื่องดุริยางค์แล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ 

วันพืชมงคล        วันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พลับพลาท้องสนามหลวง ระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8 นาฬิกา 09 นาที ถึงเวลา 8 นาฬิกา 49 นาที 

        นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ หว่านธัญพืช โหรลั่นฆ้องชัย แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ เสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนา เป็นกระบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมแล้ว เข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงกลับยังศาลาว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินกลับ

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ 1. น.ส.สุภกัญญา กาญจนะคูหะ เศรษฐกรชำนาญการ ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. น.ส.รำพึง ปราบหงส์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กองพัสดุ กรมชลประทาน ส่วนเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ 1. น.ส.สุนี รู้สุกิจกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. น.ส.ณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ ฟ้า และใส พระโคสำรอง ได้แก่ เทิด และทูน

สำหรับเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2552 ได้แก่

         1. อาชีพทำนา ได้แก่ นายดิลก พวงภู่ จาก จ.ชลบุรี

         2. อาชีพทำสวน ได้แก่ นายสุนทร สมาธิมงคล จาก จ.อ่างทอง 

         3. อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสมพงษ์ วรรณวินัย จาก จ.ชัยภูมิ

         4. อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายไม ไกรสุทธิ์ จาก จ.ตรัง

         5. อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายเชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ จาก จ.สระบุรี 

         6. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายสุพงษ์ วรวงษ์ จาก จ.ขอนแก่น

         7. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายจิตติ อินทรเจริญ จาก จ.ภูเก็ต

         8. อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายทวน บุญส่งแท้ จาก จ.พิษณุโลก 

         9. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายอธิสรรค์ พุ่มชูศรี จาก จ.เพชรบุรี

         10. สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ น.ส.ประทุม สุริยา จาก จ.เชียงใหม่

         11. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายทำนนท์ แซ่ลี้ จาก จ.ชลบุรี

         12. สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นางวาสนา สุขพิงค์ จาก จ.สระบุรี

         13. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายดง บุราณเดช จาก จ.อุดรธานี

         14. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ ด.ญ.อัญชนา แพงศรี จาก จ.จันทบุรี 

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 มีดังนี้

         1. กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาท้ายตลาด ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี 

         2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา

         3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

         4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

         5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านอ่างยาง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

         6. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา

         7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

         8. กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อ.เขาพนม จังหวัดกระบี่ 9.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแร่  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร

         10. สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพระปรง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

         11. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

         12. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 มีดังนี้

         1. สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

         2. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

         3. สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

         4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ได้แก่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

         5. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา จำกัด ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

         6. สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

         7. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี


ประชาชนจับจองที่รอเก็บเมล็ดข้าว ในพิธีแรกนาขวัญ


        ทั้งนี้บรรยากาศที่ท่้องสนามหลวง เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. วันนี้ ได้มีเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศเริ่มมาจับจองที่นั่งตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อรอชมพระราชพิธี และรอเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคล และเวลาประมาณ 08.35 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มายังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2552 โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จ

        สำหรับคำพยากรณ์ในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระยาแรกนาจะตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี สำหรับการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโค พระโคกินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

        ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี ได้มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกรูกันเข้ามาเก็บเมล็ดข้าวพันธุ์พระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นจำนวนมาก


       ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
     

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระโคกินงา-หญ้า ผ้านุ่ง 5 คืบ น้ำพอดี ข้าวกล้าในนาบริบูรณ์ อัปเดตล่าสุด 11 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:45:45 30,434 อ่าน
TOP