แอพแรกที่คุณเลือก

23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก
          ปัจจุบันโลกเราประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน หรือ อากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาล พายุต่าง ๆ อุทกภัย หรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหว ซึ่งถาโถมสู่ทุกอาณาบริเวณหลายพื้นที่ใสโลก ด้วยเหตุนี้ทางสหประชาชาติได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การหนึ่งที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศทั่วโลก เก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงสภาวะทางภูมิอากาศของทุกพื้นที่และให้คำทำนายที่ คลุมเครือเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางภูมิอากาศของทุกพื้นที่ ภายใต้ชื่อว่า องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO - WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION  หรือเดิมมีชื่อว่า International Meteorological Organization หรือ IMO ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) และมีการกำหนดให้ทุกวันที่ 23 มีนาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกด้วย ซึ่ง International Meteorological Organization หรือ IMO ได้เปลี่ยนชื่อเป็น WMO - WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION  เมื่อปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) และในปีเดียวกันนั่นเอง ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การ WMO   


          สำหรับภารกิจหลัก ๆ ของ องค์การอุตุนิยมวิทยา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิก 189 ประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจเฝ้าติดตามสภาพดินฟ้าอากาศพร้อมกันทุกแห่งทั่วโลก หน้าที่ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นพิภพ ตลอดจนสำรวจสภาพชั้นบรรยากาศ ที่ปกคลุมโลกมนุษย์ การให้บริการด้านการพยากรณ์เพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน การขนส่งทางทะเล การเกษตรกรรม การจัดสรรทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ตลอดจนทำข้อตกลงเกี่ยวกับเวลา, หน่วยตรวจวัด, รหัสอุตุนิยมวิทยา อีกทั้งวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลและกระจายข่าวสารออกไป รวมไปถึงการค้นคว้าเทคนิคใหม่ ๆ ร่วมกันกับสมาชิก

       
          และทุก ๆ วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี จะมีการจัดเฉลิมฉลอง "วันอุตุนิยมวิทยาโลก" เพื่อให้สมาชิกแต่ละประเทศร่วมระลึกถึงการก่อตั้งองค์การสำคัญดังกล่าว และจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า "การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และน้ำโดยตรง ซึ่งทาง WMO และหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ จะหาวิธีช่วยกันเตรียมป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมทั้งภัยอื่น ๆ ที่เกิดอย่างฉุกเฉินอีกด้วย ทั้งนี้เพราะจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ

          ซึ่งรายงานจาก WMO ในปีนี้ ระบุว่า ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมานับแต่ปี พ.ศ.2544 อุณหภูมิทั่วโลก โดยเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงปี พ.ศ.2504 - 2533 ถึงเกือบครึ่งองศา นับเป็นค่าสูงสุดสำหรับทุกช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มมีการใช้เครื่องมือตรวจวัดภูมิอากาศ 

          และเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ในปี 2554 กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ ร่วมกันจัดงานวันอุตุนิยมวิทยาโลกขึ้น ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2554 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3994568-74ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
กรมประชาสัมพันธ์, สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ 2010
23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2554 เวลา 11:27:45 แสดงความคิดเห็น