มาดู.. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 2554 กันเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)

          อีกแค่อึดใจเดียวก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งครั้งใหม่ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ หลายคนคงมีผู้สมัคร และพรรคในดวงใจ เตรียมตัวลงคะแนนเสียงกันแล้ว ว่าแต่ว่า...  จะต้องเตรียมตัวอย่างไร แล้วต้องใช้หลักฐานอะไรไปเลือกตั้งบ้าง ... มีวิธีการและขั้นตอนการลงคะแนนอย่างไร วันนี้ กระปุกดอทคอมมีคำตอบมาฝากกันค่ะ

  การเตรียมตัวก่อนใช้สิทธิ์

          - ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นผลงาน ประวัติ หรือคุณงามความดี เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ

          - ตรวจสอบรายชื่อของตน ว่าอยู่ในเขตเลือกตั้งไหน และต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งใด ถ้าหากลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไว้ ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดของจังหวัดที่ตนลงทะเบียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 เท่านั้น 

          - เตรียมบัตรประชาชนเอาไว้ให้พร้อม 

          - เตรียมไปเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

  หลักฐานใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง

          - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ได้ใช้ 

          - บัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่าย และหลายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อาทิเช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

  ก่อนที่จะกากบาท X ลงคะแนน ควรพิจารณาจากอะไรบ้าง ? 

(ส.ส. แบบแบ่งเขต :เลือกคนที่รักคนเดียวในดวงใจ)

          - เป็นคนดี มีความสามารถ มีประวัติส่วนตัว และผลงานที่ผ่านมาดีเป็นที่ยอมรับ กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรม

          - มีคุณธรรม และความเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

          - มีความรู้ความสามารถ คือ รู้ปัญหา รู้หน้าที่ และมีแนวคิด หรือข้อเสนอในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้

          - มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย คือ มีเหตุผล ไม่ถือความคิดของตนเป็นใหญ่ เคารพมติเสียงส่วนใหญ่ รับฟังความเห็นของเสียงส่วนน้อย

          - มีการหาเสียงหรือแนะนำตัวอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง กฎกติกาการเลือกตั้ง

(ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ : เลือกพรรคที่ชอบ พรรคเดียวที่เราวางใจ)

          - มีนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชน และมีแนวทางปฏิบัติให้ เป็นจริงได้

          - ระบบบริหารของพรรคยึดหลักการประชาธิปไตย

          - มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

          - ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

          - เป็นพรรคที่รวมคนทุกกลุ่มในสังคมเป็นสมาชิกไม่ใช่ยึดติดเพียงกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง


  ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

          1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือจากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้าน หรือทาง www.khonthai.com


          2. ยื่นบัตรประชาชน และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

          3. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ด้วยลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

          4. เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมาย x ลงในช่องทำเครื่องหมาย

               -  บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต เลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว

               - บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียว

               - หากไม่ต้องการเลือกใครหรือพรรคการเมืองใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาทฝนช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน

          5. พับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 บัตร ให้เรียบร้อย และใส่บัตรทีละบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง

          เอ้า! เพื่อน ๆ อย่านอนหลับทับสิทธิ์ เตรียมตัวกันให้พร้อม แล้วมาทำหน้าที่ประชาชนที่ดี เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ในวันที่ 3 กรกฎาคม กันเถอะนะคะ  

มาดู.. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 2554 กัน โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 11:53:53 21,635 อ่าน แสดงความคิดเห็น