ครม. สั่งแต่งตั้ง - โยกย้ายข้าราชการระดับสูง 114 ตำแหน่งเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

       มติ ครม. สั่งแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราขการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวม 114 ตำแหน่ง มีผล 8 พฤษภาคม นี้

        หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน รัฐบาลได้แถลงผลการประชุมว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น 114 ตำแหน่ง แบ่งออกเป็น

       1. คณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

       2. คณะกรรมการสภาการศึกษา แยกเป็นประเภทดังนี้

              - กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน

              - กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              - กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

              - กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์

              - กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

              - กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น

              - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

       3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

       4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

       5. ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ซึ่งรายชื่อผู้ที่ถูกแต่งตั้งโยกย้ายจำนวน 114 ตำแหน่ง มีดังนี้

    1. นายวิษณุ สว่างทรัพย์ ย้ายจาก นายอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

    2. นายธีรวัฒน์ สุดสุข ย้ายจาก นายอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เป็น นายอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์

    3. นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ ย้ายจาก นายอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี เป็น นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

    4. นายสุธี ทองแย้ม ย้ายจาก นายอำเภอเมืองนครนายก จ.นครนายก เป็น นายอำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี

    5. นายชัยภัค สุนทรหงส์ ย้ายจาก นายอำเภอสามพราน จ.นครปฐม เป็น นายอำเภอเมือง จ.นครปฐม

    6. นายสุธรรม ยิ้มละมัย ย้ายจาก นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

    7. นายธนา บุษปวนิช ย้ายจาก นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

    8. นายวิบูลย์ ปั้นศิริ ย้ายจาก นายอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี

    9. นายชรัส บุณณสะ ย้ายจาก นายอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี เป็น นายอำเภอจักราช จ.นครราชสีมา

    10. นายภาสกร บุญญลักษณ์ ย้ายจาก นายอำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็น นายอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี

    11. นายวีระพล บูรณะพานิช ย้ายจาก นายอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นนายอำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

    12. นางสาววรรณา กำเหนิดงาม ย้ายจาก นายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็น นายอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

    13. นายกิตติ แสงประดิษฐ์ ย้ายจาก นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็น นายอำเภอวานรนิวาส
จ.สกลนคร

    14. นายวรทัศ วานิชอังกูร ย้ายจาก นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก เป็น นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

    15. นายศิริศักดิ์ ภิญโญพานุวัฒน์ ย้ายจาก นายอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

    16. นายสุชัย บุตรสาระ ย้ายจาก นายอำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น

    17. นายประทีป ศิลปเทศ ย้ายจาก นายอำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น

    18. นายเศรษฐการ ทิพย์สุวรรณ์ ย้ายจาก นายอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราขธานี เป็น นายอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

    19. นายสิทธิชัย ทัศนานุกูลกิจ ย้ายจาก นายอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอกุมวาปี จ.อุดรธานี

    20. นายเมธา ศิริรำไพวงษ์ ย้ายจาก นายอำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี เป็น นายอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี

    21. นายจิรศักดิ์ ศรีคชา ย้ายจาก นายอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็น นายอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี

    22. นายอำนาจ พวงสาลี ย้ายจาก นายอำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็น นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

    23. นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ย้ายจาก นายอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็น นายอำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

    24. นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร ย้ายจาก นายอำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา

    25. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ย้ายจาก นายอำเภอครบุรี จ.นครราขสีมา เป็น นายอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา

    26. นายสมชาย พลานุเคราะห์ ย้ายจาก นายอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง เป็น นายอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง

    27. นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ ย้ายจาก นายอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย เป็น นายอำเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์

    28. นายเกรียงวชิญ์ ไกรพวมิล ย้ายจาก นายอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก เป็น นายอำเภอปง จ.พะเยา

    29. นายจำเริญ สวนทอง ย้ายจาก นายอำเภอองครักษ์ จ.นครนายก เป็น นายอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่

    30. นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ ย้ายจาก นายอำเภอท่าวังผา จ.น่าน เป็น นายอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์

    31. นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ ย้ายจาก นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นายอำเภอท่าวังผา จ.น่าน

    32. นายชาญชัย กุลมงคล ย้ายจาก นายอำเภอสวี จ.ชุมพร เป็น นายอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร

    33. นายแพน พรไตรศักดิ์ ย้ายจาก นายอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

    34. นายนิพนธ์ สกลวารี ย้ายจาก นายอำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง เป็น นายอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

    35. นายศุภกิจ จตุรพิตร ย้ายจาก นายอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง เป็น นายอำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง

    36. นางสาวปาณี นาคะนาท ย้ายจาก นายอำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็น นายอำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

    37. นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ ย้ายจาก นายอำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็น นายอำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

    38. นายจำนัล เหมือนดำ ย้ายจาก นายอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

    39. นายศุภวริช เพชรกาฬ ย้ายจาก นายอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอเบตง จ.ยะลา

    40. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ย้ายจาก นายอำเภอระโนด จ.สงขลา เป็น นายอำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา

    41. นายนิพนธ์ อินทรสกุล ย้ายจาก นายอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น นายอำเภอระโนด จ.สงขลา

    42. นายจรูญศักดิ์ สิงหะเดช ย้ายจาก นายอำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอพล จ.ขอนแก่น

    43. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ ย้ายจาก นายอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่

    44. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ย้ายจาก นายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

    45. นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข ย้ายจาก ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ สำนักสอบสวนและนิติการ เป็น นายอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

    46. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ย้ายจาก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี

    47. นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ ย้ายจาก นายอำเภอพนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

    48. นายเจษฎา จิตรัตน์ ย้ายจาก นายอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส

    49. นายชาธิป รุจนเสรี ย้ายจาก นายอำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็น นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน

    50. นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ ย้ายจาก นายอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ เป็น นายอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม

    51. นายเด็ดดวง อนุกูล ย้ายจาก นายอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา เป็น นายอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

    52. นายทิวา พรหมอินทร์ ย้ายจาก นายอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง เป็น นายอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง

    53. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ ย้ายจาก นายอำเภอสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เป็น นายอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

    54. นายเทวัญ หุตะเสวี ย้ายจาก นายอำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร เป็น นายอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

    55. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ย้ายจาก ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็น นายอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

    56. นายธนูศิลป์ ไชยสิริ ย้ายจาก นายอำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

    57. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ ย้ายจาก นายอำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี เป็น นายอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี

    58. นายธานินทร์ วิชิตะกุล ย้ายจาก นายอำเภอบ้านตาก จ.จาก เป็น นายอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์

    59. นายธานี มาลีหอม ย้ายจาก นายอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็น นายอำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

    60. นายธีรชัย ทศรฐ ย้ายจาก นายอำเภอบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นายอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

    61. นายนคร คงนวล ย้ายจาก นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็น นายอำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย

    62. นายนภดล จารุพงศ์ ย้ายจาก นายอำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม

    63. นายนรภัทร ปลอดทอง ย้ายจาก นายอำเภอไพสาลี จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก

    64. นายนิวัติ น้อยผาง ย้ายจาก นายอำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

    65. นายปณิธาน สุนารัตน์ ย้ายจาก นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

    66. นายประจิน ธารศิริสิน  ย้ายจาก นายอำเภอพะโต๊ะ จ.ชุมพร เป็น นายอำเภอสวี จ.ชุมพร

    67. นายประเวศ ไทยประยูร ย้ายจาก นายอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

    68. นายประเสริฐ ธนเศรษฐกร ย้ายจาก รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นายอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์

    69. นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล ย้ายจาก ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อบริหารงานปกครอง เป็น นายอำเภอเมืองนครนายก จ.นครนายก

    70. นายปราโมทย์ ธัญญพืช ย้ายจาก นายอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็น นายอำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี

    71. นายพรเลิศ โชคชัย ย้ายจาก นายอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี

    72. นายพิภัช ประจันเขตต์ ย้ายจาก นายอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย

    73. นายไพรัตน์ หอมกลิ่น ย้ายจาก นายอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

    74. นายโภคากร สินสกลวัฒน์ ย้ายจาก นายอำเภอวังเจ้า จ.ตาก เป็น นายอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย

    75. นายภูริทัต สัจจะกานต์ ย้ายจาก นายอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี เป็น นายอำเภออากาศอำนวย จ.สกลนคร

    76. นายมนต์ณัฐ เดชธำรงค์ ย้ายจาก นายอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เป็น นายอำเภอนาแก จ.นครพนม

    77. นายมานะ จรุงเกียรติขจร ย้ายจาก นายอำเภอปลายพะเยา จ.กระบี่ เป็น นายอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา

    78. นายเมธี กาญจนพังคะ ย้ายจาก เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น นายอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา

    79. นายรณรงค์ นครจินดา ย้ายจาก ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นายอำเภอองครักษ์ จ.นครนายก

    80. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ ย้ายจาก นายอำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส

    81. นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ ย้ายจาก นายอำเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เป็น นายอำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น

    82. นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ย้ายจาก นายอำเภอบัวลาย จ.นครราขสีมา เป็น นายอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา

    83. นายวิรุจ วิชัยบุญ ย้ายจาก นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

    84. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ย้ายจาก นายอำเภอหันคา จ.ชัยนาท เป็น นายอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

    85. นายวีระชาติ ผ่องโชติ ย้ายจาก นายอำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ เป็น นายอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

    86. นายเวียงชัย แก้วพินิจ ย้ายจาก นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เป็น นายอำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี

    87. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล ย้ายจาก นายอำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็น นายอำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

    88. นายศักดา วิทยาศิริกุล ย้ายจาก นายอำเภอมะนัง จ.สตูล เป็น นายอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง

    89. นายศักดิสิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ย้ายจาก นายอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

    90. นายศิลป์ชัย รามณีย์ ย้ายจาก นายอำเภอป่าพะยอม จ.พัทลุง เป็น นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

    91. นายศุภชัย ศิริลักษณ์ ย้ายจาก นายอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ เป็น นายอำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก

    92. นายสนั่น พงษ์อักษร ย้ายจาก นายอำเภอกงหรา จ.พัทลุง เป็น นายอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

    93. นายสนั่น วรินทราวาท ย้ายจาก นายอำเภอปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

    94. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ จันทรเจษฎากร ย้ายจาก นายอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี เป็น นายอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

    95. นายสมโภช โชติชูช่วง ย้ายจาก นายอำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

    96. นายสมโภชน์ สิทธิเวช ย้ายจาก นายอำเภอเขาคิชฌกฏ จ.จันทบุรี เป็น นายอำเภอพังโคน จ.สกลนคร

    97. นายสมยศ มะลิลา ย้ายจาก นายอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี เป็น นายอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร

    98. นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ ย้ายจาก นายอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร เป็น นายอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

    99. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ย้ายจากนายอำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์

    100. ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ย้ายจาก นายอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็น นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
   
    101. นายสัญชัญ ขจรเวหาศน์ ย้ายจาก นายอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

    102. นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ ย้ายจาก นายอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส

    103. นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร ย้ายจาก นายอำเภอหนองหิน จ.เลย เป็น นายอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคม

    104. นายสินชัย นาคิน ย้ายจาก นายอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็น นายอำเภอวังชิ้น จ.แพร่

    105. นายสุชน ภัยธิราช ย้ายจาก นายอำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์

    106. นายสุชาติ ทีคะสุข ย้ายจาก ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก

    107. นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข ย้ายจาก นายอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

    108. นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ ย้ายจาก นายอำเภอธารโต จ.ยะลา เป็น นายอำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา

    109. นายอดิเทพ กมลเวชช์ ย้ายจาก นายอำเภอคง จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

    110. นายอนุรัฐ ไทยตรง ย้ายจาก รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นายอำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย

    111. ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ย้ายจาก นายอำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราข เป็น นายอำเภอพุทไธสง
จ.บุรีรัมย์

    112. นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ย้ายจาก รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นายอำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

    113. นายอรรณพ อู่นอก ย้ายจาก นายอำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี

    114. นายพิจิตร บุญทัน ย้ายจาก ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น นายอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
, ศูนย์สื่อทำเนียบรัฐยาล  และ dopaperson.com

ครม. สั่งแต่งตั้ง - โยกย้ายข้าราชการระดับสูง 114 ตำแหน่ง โพสต์เมื่อ 25 เมษายน 2555 เวลา 15:01:23 แสดงความคิดเห็น