ทหารเฮ! ชั้นสัญญาบัตร-ชั้นประทวน ได้ขึ้นเงินเดือนเทียบเท่าตำรวจ


ทหาร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ได้ขึ้นเงินเดือน

 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

            ประกาศ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ปรับอัตราเงินเดือน ชั้นสัญญาบัตร-ชั้นประทวน โดยแก้กฎหมายจ่ายเงินประจำตำแหน่งวิชาการในสถาบันศึกษาสังกัดกลาโหมทั้งหมด ให้เทียบเท่ากับของตำรวจ

            เมื่อวานนี้ (24 เมษายน) ในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิศรา ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 9) ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

            มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556”

            มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

            มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (5) และ (6) ของวรรคหนึ่ง ของมาตรา 12 ทวิแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

            “(5) นายทหารประทวนยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษพันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3 ถึง น.3

            (6) นายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.1 ถึง น.3”

            ทั้งนี้ ในท้ายประกาศดังกล่าวได้อธิบายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ว่า โดยที่สิทธิในการได้รับเงินเดือนของข้าราชการแต่ละประเภทนั้น ต้องมีความสอดคล้องและเท่าเทียมกัน ซึ่งข้าราชการที่มียศ ได้แก่ ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เมื่อปัจจุบันได้ปรากฏว่า มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการตำรวจบางชั้นยศให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ทำให้เงินเดือนของข้าราชการทหารบางชั้นยศ มีความแตกต่างจากข้าราชการตำรวจในชั้นยศเดียวกัน โดยสมควรปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

            นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

            มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556”

            มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

            มาตรา 3 ให้แก้ไขคำว่า “4. ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร” ในบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 เป็นคำว่า “4. ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม”

            โดยในท้ายประกาศดังกล่าวได้อธิบายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ว่า เนื่องจากปัจจุบันการได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร ของข้าราชการทหารตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 ยังไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการทหารซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา อื่นในสังกัดกระทรวงกลาโหม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารเพื่อให้ข้าราชการ ทหารซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหมทุกสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับ เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักข่าวอิศรา

ทหารเฮ! ชั้นสัญญาบัตร-ชั้นประทวน ได้ขึ้นเงินเดือนเทียบเท่าตำรวจ โพสต์เมื่อ 25 เมษายน 2556 เวลา 08:58:22 11,720 อ่าน แสดงความคิดเห็น