HILIGHT NEWS

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ ฟรี คลิกที่นี่ <<


วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          วันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 World Environment Day 5 มิ.ย. อ่านคําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมประวัติความเป็นมากัน

          ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์ที่เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆ นั่นเอง ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น


สิ่งแวดล้อม


          สำหรับจุดเริ่มต้นของ วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ


          ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น ไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก


วันสิ่งแวดล้อมโลก

           ซึ่งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลจึงได้กำหนดวิธีการไว้ดังนี้


          สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนักศึกษาทั่วไป


          ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี


         เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก


          นอกจากนั้น ยังมีข้อตกลงจากการประชุมให้มาดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ


          1. กรมควบคุมมลพิษ


          2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


          3. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 
          และในส่วนของสถาบันการศึกษาก็ได้มีการจัดสอนหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสื่อมวลชนก็ได้ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งวันสิ่งแวดล้อมโลกในแต่ละปีก็จะมีหัวข้อที่ต่างกันออกไป โดยกำหนดเป็นคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมแต่ละปีดังนี้

คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก แต่ละปีมีดังนี้

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2528 : เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม (Youth, Population and Environment)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2529 : ต้นไม้เพื่อสันติภาพ (A Tree for Peace)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2530 : (Public Participation,Environment Protection and Sustainable Development)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2531 : การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (When people put the environment first,development will last)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2532 : ภาวะโลกร้อน (Global Warming,Global Warming)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2533 : เด็ก และสิ่งแวดล้อม (Children and the Environment (Our Children,Their Earth))


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2534 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change : Need for Global Partnership)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2535 : (Only One Earth : Care and Share)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2536 : (Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2537 : โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน (One Earth, One Family)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2538 : ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก (We The Peoples,United for the Global Environment)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2539 : รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา (Our Earth, Our Habitat,Our Home)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2540 : เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2541 : เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน (For Life on Earth "Save our Seas")


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2542 : รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม ("Our Earth,Our Future...Just Save It")


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2543 : ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา (2000 The Environment Millennium :Time to Act)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2544 : เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต (CONNECT with the World Wide Web of Life)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2545 : ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต (Give Earth a Chance)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2546 : รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน (Water - Two Billion People are Dying for it!)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2547 : ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย (Wanted! Sea and Oceans - Dead or Live?)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2548 : เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก (GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET!)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2549 : เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ (DON T DESERT DRYLANDS!)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2550 : ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง (MELTING ICE-A HOT TOPIC)


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2551 : ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2552 : คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน (Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change) 

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2553 : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก (Many Species One Planet One Future)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2554 : ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา (Forests:Nature at your Service)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2555 : คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy: Does it include you?)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 : คิด กิน อยู่ (Think.Eat.Save)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 : ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก (Raise you voice not the sea level) 


วันสิ่งแวดล้อมโลก


         
โลกร้อน เกิดภัยพิบัติมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริง ๆ จัง ๆ ไม่ใช่เฉพาะ วันสิ่งแวดล้อมโลก เท่านั้น แต่ทำทุก ๆ วัน เพื่อเก็บมันเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็น

คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- deqp.go.th
- lib.ru.ac.th
- phsmun.go.th

เรื่องอื่นๆ
  1. ฉาว! สารวัตรเมาแล้วซ่า ยิงปืน - กระทืบวัยรุ่นที่ร้านอาหาร
  2. ทองเนื้อแท้
  3. เสนาะ ฟันธงแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ
  4. พระเอก อั้ม หวิดดับซิ่งเสยท้ายเก๋ง
  5. แหวน ไฮโซเนื้อหอม ออกตัวหนูไม่เซ็กซี่!
  6. คุณชอบเพลงอะไรของ บอย โกสิยพงษ์ มากที่สุด
  7. พันธมิตร ลั่นยึดสะพานมัฆวาน ชุมนุมยืดเยื้อ
  8. แน็ค ไม่หวั่นคนด่าขี้เก๊ก
  9. แม่สุนัขทำสถิติโลกลูกดก
  10. ดูแลสุขภาพใจกันหน่อย

เรื่องน่าสนใจ