x close

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 21 ตุลาคม

          วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มาอ่านประวัติ และดูกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้าง

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
   
          วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ หลายคนคงยังไม่รู้จักว่ามีวันนี้ด้วยหรือ ? ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับอะไร วันสังคมสงเคราะห์นั้นเป็นวันที่่จะทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการสังคมสงเคราะห์ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาบุคคล สังคม รวมถึงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ส่วนประวัติ ความเป็นมา และรายละเอียดของวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ จะเป็นอย่างไรนั้น ตามกระปุกดอทคอมมาเลย

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
ภาพจาก : City of Angels / Shutterstock.com

ประวัติการสังคมสงเคราะห์


          เบื้องต้นนั้น การสังคมสงเคราะห์ เป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ ซึ่งการสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันเองระหว่างประชาชนกับประชาชน หรือระหว่างกษัตริย์กับประชาชน เฉกเช่นในปัจจุบัน นอกจากนี้ในสมัยก่อน วัดได้มีบทบาทสำคัญในการสังคมสงเคราะห์เป็นอย่างมาก เนื่องจากวัดจะเป็นศูนย์กลางในการจัดงานรื่นเริงและงานเทศกาลต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงเป็นที่พักพิงของผู้ยากไร้อีกด้วย

          ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การสังคมสงเคราะห์ได้เปลี่ยนรูปแบบจากวัดเป็นองค์กร โดยในสมัยนั้นได้มีการปฏิรูปสังคมที่หลากหลาย มีหน่วยงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น เช่น การสาธารณสุข การบริหารงานของรัฐ การเลิกทาส รวมถึงเริ่มมีหน่วยงานจัดสวัสดิการให้กับประชาชน เช่น ในปี พ.ศ. 2429 รัฐบาลได้จัดตั้งโรงพยาบาลศิริราช เพื่อรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น

          ในปี พ.ศ. 2483 รัฐบาลในสมัยนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิการประชาชนมากขึ้น จึงได้จัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้กรมประชาสงเคราะห์ยังเป็นหน่วยงานที่นำเอาวิธีการสังคมสงเคราะห์ไปใช้กับประชาชนโดยตรง เช่น วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย การสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน การจัดระเบียบชุมชน เป็นต้น

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 การสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้มีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยได้มีการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก มีการจัดตั้งองค์กรและหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน จำนวนกว่า 300 องค์กร ต่อมาได้มีการก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสภาดังกล่าวถือว่าเป็นองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะ 

         นอกจากนี้ยังได้มีองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสังคมสงเคราะห์เป็นอันดับแรก เช่น พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ฯลฯ และหน่วยงานที่ให้บริการสังคมสงเคราะห์เป็นอันดับรอง เช่น สถานสงเคราะห์แม่และเด็กกรุงเทพฯ สถานตรวจโรคปอดยศเส (ชื่อเดิม) งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิตในโรงพยาบาลจิตเวช รวมทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศก็ได้จัดตั้งแผนกสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นต้น 

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
ภาพจาก : Chatchai Somwat / Shutterstock.com

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ


          เมื่อ พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อเป็นการรำลึกถึงที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายและสละเวลาให้แก่ประชาชนตลอดมา โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากส่วนพระองค์แต่อย่างใด ดังนั้น ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ทั้งทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานแสดงกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จย่าทรงมีต่อประชาชนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา


หน่วยงานการสังคมสงเคราะห์


          ปัจจุบันได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเข้ามาดูแลในการสังคมสงเคราะห์แทนวัดตามที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากยุคสมัยได้เปลี่ยนไป รวมถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น ประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้มีพื้นที่ในการช่วยเหลือไม่เพียงพอ ฯลฯ สำหรับหน่วยงานทางรัฐบาลนั้นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการช่วยเหลือประชาชนอยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน คือ 

          - กระทรวงมหาดไทย 
          - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          - กระทรวงศึกษาธิการ 
          - กระทรวงสาธารณสุข 

          ด้านภาคเอกชนนั้น ได้มีการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศล เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยประชาชนทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันได้มีสมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศลดังกล่าวจำนวนกว่า 10,000 องค์กรแล้ว อย่างไรก็ตาม สมาคมและมูลนิธิหลายองค์กรได้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งสมาคมและมูลนิธิเหล่านี้ได้ทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นต้น

กิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ


          กิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทุก ๆ ปีอาจจะมีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงานและสถานที่ที่จัด แต่ที่มีเป็นประจำในทุก ๆ ปีก็คือ มีการประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและองค์กรทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์และประเทศชาติต่อไป

          วันสังคมสงเคราะห์นอกจากจะเป็นวันที่ทำให้เหล่าคนไทยเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือกันแล้ว ยังทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์ด้วยกันเอง ว่าแต่ละชีวิตย่อมมีค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณงามความดีของกษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงต่อประชาชนคนไทยในการช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเรื่อยมา

          เช็กปฏิทิน 2566 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ  


ภาพจาก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : tlcthai.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 21 ตุลาคม อัปเดตล่าสุด 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:55:25 31,391 อ่าน
TOP