x close

กรมการปกครอง ออกประกาศแจ้งหน่วยงานทุกจังหวัดยกเลิกใช้สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตร ปชช.

 

              กรมการปกครอง ออกประกาศแจ้งหน่วยงานทุกจังหวัดยกเลิกใช้สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตร ปชช. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ไม่ต้องถ่ายเอกสารแล้ว !
ภาพจาก RosaLin Zhen Zhen / Shutterstock.com

              วันที่ 13 ตุลาคม 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว 25043 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

              - เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระของประชาชน โดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครองอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

              - เป็นไปตาม มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2561 ที่มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

              - และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

              ตามรายงานระบุว่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อ 17 ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

              เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. และมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลดภาระของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมการปกครองจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

              1. ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

              2. กรณีจำเป็นและต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำเอกสารชี้แจงดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

             3. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจเรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมการปกครอง ออกประกาศแจ้งหน่วยงานทุกจังหวัดยกเลิกใช้สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตร ปชช. โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 18:44:39 8,264 อ่าน
TOP