บทอาเศียรวาทวันพ่อ เรียงร้อยกวีสดุดีองค์พ่อหลวงของชาวไทย
บทอาเศียรวาทวันพ่อ ... เรียงร้อยกวีสดุดีองค์พ่อหลวงของชาวไทย
    

          บทอาเศียรวาทวันพ่อ คำอาเศียรวาท 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ  มาอ่านบทอาเศียรวาทสดุดีองค์พ่อหลวงของชาวไทยกัน

          ในช่วงวันสำคัญอย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษา นักกวีและนักกลอนหลายท่านจะร้อยเรียงถ้อยคำประพันธ์ที่เรียกว่า "บทอาเศียรวาท" หรือ "อาศิรวาท" ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โดยส่วนใหญ่นิยมแต่งเป็นบทร้อยกรอง ซึ่งสามารถร้อยเรียงถ้อยคำให้เป็นภาษาที่ไพเราะสละสลวยน่าฟังได้ 

          เช่นเดียวกับในโอกาสสำคัญอย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติของทุกปี หลายหน่วยงานก็ได้แต่ง "บทอาเศียรวาทวันพ่อ" เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวงของชาวไทย อย่างเช่นที่เราเห็นผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ่านบทอาเศียรวาทออกรายการพิเศษทางโทรทัศน์ และอาจจะเห็นบทกลอนถวายพระพรชัยปรากฏในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในทุก ๆ ปี ซึ่งแต่ละบทกลอนนั้นถูกเรียงร้อยด้วยสัมผัสที่งดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย 

          และนี่ก็คือตัวอย่างบทอาเศียรวาทวันพ่อที่หลายหน่วยงานประพันธ์ไว้ ซึ่งเราขอรวบรวมมาไว้ให้ได้อ่านกันค่ะ


บทอาเศียรวาทวันพ่อ สดุดีภัทรมหาราชา 

          น้อมนบอภิวาท                    
          แทบเบื้องบาทพระทรงศรี
          เอกองค์วงศ์จักรี                    
          สถิต ณ หทัยชน

          ห้าธันว์มาบรรจบ                    
          สิริภพภูมิพล
          เฉลิมมิ่งมงคล                        
          ฉลองชนม์กษัตรา

          สมค่า "มหาราช"          
          ธ เปรื่องปราดเลิศปรีชา
          รังสรรค์ศิลป์คีตา                    
          เกียรติระบือก้องเกรียงไกร

          พอเพียงเยี่ยงพ่อนี้                                        
          เป็นวิถีสู้โลกใหม่
          ประทีปส่องนำไทย 
          พ้นมรรคาทุกขารมย์

          เทิดไท้ไอศวรรย์
          สุขอนันต์เกษมสม
          แซ่ซ้องนโรดม
          พระเจริญยิ่งยืนนาน

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
          ข้าพระพุทธเจ้า ช่ออักษราลี ผู้ประพันธ์
 


บทอาเศียรวาท โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ประพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์เอมอร ชิตตะโสภณ 

          ประจวบวารเฉลิมชนม์        พระจอมพลกษัตรา
          พระปกเกล้า ฯ ประชามา     จำเนียรกาลประจบปี
          ประชาราษฎร์ตระหนักภักดิ์   และจงรักพระจักรี
          จะตามรอยพระบาทที่          ธ ทรงย่างนำทางชน
          ธ ทรงเปรียบประดุจสูรย์       รพีพูนจรัสดล
          สถิตมั่นประกอบผล             วิเศษเกื้อประชากร
          สดร. มโนน้อม                   ประณตพร้อมถวายพร
          คณาเทพมหิศร                  ประสานช่วยประสาทพลัน
          ธ หวังใดสฤษดิ์สม              ฤดีมาดมิพลาดผัน
          ประสบสุขทิวาวัน               นิราศทุกข์นิรันตราย
          มิเชือนแช ธ ทรงสอน          มิบั่นทอน ธ บรรยาย
          จะรู้รักสมัครหมาย              สมาน-ฉันท(ะ)ไมตรี
          ประพฤติพอจะเลี้ยงชีพ        มิเร่งรีบจะเกินดี
          ตระหนักพจน์นฤบดี           ประทับเกล้าฯ นิรันดร

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 

บทอาเศียรวาทวันพ่อ ... เรียงร้อยกวีสดุดีองค์พ่อหลวงของชาวไทย

บทอาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช 

          กราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์
          เย็นยิ่งนักน้ำพระทัยแผ่ไพศาล
          ใต้ร่มบุญอุ่นห้วงแห่งดวงมาน
          ดุจสายธารหลังธรรมชื่นฉ่ำเย็น

          ปวงประชาอยู่ดีมีความสุข
          ทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ขุกเข็ญ
          ลบรอยหมองผองชนพ้นลำเค็ญ
          ทรงบำเพ็ญบุญญาบารมี

          วันที่ 5 ธันวามหาราช
          ประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรี
          ทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดี
          สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
          ข้าพระพุทธเจ้า นายโสภณ เปียสนิท
 


บทอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระพ่อไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ประพันธ์โดย พลตรีหญิง นันทา เกษหอม

          เทิดเกล้าบังคมบรมบาท
          จักรีแก้วนวราชอดิศร 
          ณ ดิถี ห้าธันวาสถาพร
          ที่ภูธรเสด็จมาคู่ฟ้าไทย 

          แต่ทรงเป็นเจ้าแผ่นดินปิ่นประเทศ
          พระราชกิจปิ่นเกศตลอดสมัย 
          ทรงหวังราษฎร์รัฐรอดปลอดภัย
          พระหฤทัยเปี่ยมล้นพระเมตตา 

          งานฝนหลวง ธ ทรงห่วงชาวนาไร่
          งานรักษ์น้ำทรงนำให้ได้รักษ์ป่า 
          เศรษฐกิจพอเพียงพระผ่านฟ้า
          ดำริมาเพื่อวิธีวิถีไทย 

          เฉลิมพระชนมพรรษามหามงคล
          ภูวดลแปดสิบสองพรรษนิรัติศัย 
          ทรงครองราชย์สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย
          กว่าทรงชัยในบูรพกาล 

          ข้าพระบาทถวายรักและภักดี
          น้อมมนัสอัญชลีอธิษฐาน 
          อัญเชิญคุณพระไตรรัตน์ชัชวาล
          สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานในธาตรี 

          ดลโรคาปลาตคลาดแคล้ว
          พระพลาผ่องแผ้วรวีศรี 
          ทรงเป็นสุขทุกทิพาราตรี
          พระบารมีป้องชาติไทยไปนิรันดร์

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
          ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 


บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
เนื่องในมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2553 ประพันธ์โดย พลตรี สมศักดิ์ บวรสิน 
          ขอเดชะ ใต้ฝ่าพระบาท พระปกเกศ 
          ทั่วประเทศ สุขร่มเย็น เพ็ญทุกที่ 
          พระหทัย เปี่ยมวิสุทธิ์ ดุจนที 
          ทรงปรานี ปวงประชา มาเนากาล 

          พระคือศูนย์ รวมดวงใจ ไพร่ฟ้าผอง 
          แนวครรลอง ราษฎร์ร่วมภักดิ์ สมัครสมาน 
          ทรงเกื้อกูล บริบูรณ์ เพิ่มพูนธาร 
          นิจเนืองนาน บริสุทธิ์ รุดถกล

          คราเดือดร้อน อุทกภัย ทั่วไทยหมอง 
          พระองค์ตรอง การช่วยเหลือ เอื้อทุกหน 
          พระราชทรัพย์ ทรงประทาน ดาลประดน 
          สายพระเนตร เจตทรงยล ชนห่วงใย 

          ห้าธันวา มาบรรจบ นบพระบาท 
          พระทรงปราศ พระโรคา พลาดิศัย 
          เชิญไตรรัตน์ มิ่งมงคล ดลอำไพ
          พระทรงชัย ทีฆายุ ลุยืนนาน เทอญ

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
          ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
คลิป บทอาศิรวาทวันพ่อปี2554 โพสต์โดย คุณ nozzila สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอมคลิป อาศิรวาทฯ 5 ธันวาคม 2554 โพสต์โดย
คุณ The Thai Red Cross Society สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอมคลิป ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 โพสต์โดย คุณ hctvforyou สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม


คลิป อาเศียรวาทวันพ่อ โพสต์โดย คุณ wat8614 สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม


คลิป อาเศียรวาท1 โพสต์โดย คุณ kwan5117041021 สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม


คลิป อาเศียรวาท 5 ธันวา 54 โพสต์โดย คุณ Eing Eing Siddhini Kittisiddho สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม


คลิป King Bhumibol Adulyadej 2011 โพสต์โดย คุณ berserk CG สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ราชบัณฑิตยสถาน 
- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
- สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บทอาเศียรวาทวันพ่อ เรียงร้อยกวีสดุดีองค์พ่อหลวงของชาวไทย โพสต์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 00:38:38 121,890 อ่าน แสดงความคิดเห็น