โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งพระสังฆราช


พระสังฆราช

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

            เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ประชุมเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับปี พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยให้ใช้ความว่า มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
            โดยมีข้อความทั้งหมดดังนี้

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ. ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
             มาตรา 1 พ.ร.บ. นี้เรียกว่า “พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560”
             มาตรา 2 พ.ร.บ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฐ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
             “มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”


            ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

             สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ โดยที่ตามโบราณราชประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานนั้น เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งต่อมาได้เริ่มมีบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา สมควรบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องเพื่อเป็นการสืบทอดและธำรงรักษาไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีดังกล่าว โดยให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ. นี้

เกาะติดข่าว แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ทั้งหมด

ภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งพระสังฆราช โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2560 เวลา 09:16:39 43,370 อ่าน แสดงความคิดเห็น