x close

รวมคำสั่ง-ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. มีอะไรบ้าง


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ทวิตเตอร์ @armypr_news, เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

            รวม ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ คสช. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งหมด ที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งในนาม คสช. ในเรื่องใดบ้าง และมีประกาศ คสช. กี่ฉบับ

            หลัง จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย ผบ.เหล่าทัพ และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก็ได้มีการออกประกาศและคำสั่งภายในนาม “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” ออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งหมด ดังนี้


ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

            เป็นการออกแถลงการณ์โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย ผบ.เหล่าทัพ และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ความสงบสุขโดยเร็ว
          

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557 เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนโดยเร็ว

 
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557 เรื่องห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถาน

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งประชาชนห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2557 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอำนาจตามความ ม.10-11 ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  ให้งดรายการปกติของโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงทุกแห่ง และถ่ายทอดแต่สถานีของกองทัพบก รวมทั้งโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิล ก็ให้ถ่ายทอดเฉพาะช่องของกองทัพบกด้วย

 
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 เรื่องการสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้รัฐธรรมนูญปี 2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว ยกเว้นหมวด 2 พระมหากษัตริย์ ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนวุฒิสภา ศาล และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ตามเดิม

 
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งยังมีการแต่งตั้งรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และขอให้ผู้ชุมนุมเดินทางกลับภูมิลำเนา


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2557 เรื่องยกเว้นผู้ที่สามารถเดินทางได้ ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศอนุญาตให้ผู้ที่มีความจำเป็น ออกเดินทางได้หลังเคอร์ฟิว อาทิ ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องทำงานเป็นห้วงเวลาหรือเป็นผลัด เป็นต้น


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้สถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน จะหยุดทำการในวันที่  23-25 พฤษภาคม 2557


 ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2557 เรื่องให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจของหัวหน้า คสช.

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศว่าในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้อำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรี เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 ยกเว้นหมวด 2 เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ แต่ให้วุฒิสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไป


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 12/2557 เรื่องขอความร่วมมือสื่อสังคมออนไลน์

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้สื่อออนไลน์ งดการนำเสนอข้อความเชิงยั่วยุ ปลุกระดม สร้างความรุนแรง และต่อต้านการปฏิบัติงาน คสช.  โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งระงับการให้บริการ


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2557 เรื่องให้หัวหน้าหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้ารายงานตัวในค่ายทหาร

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง หน่วยเอกชนธนาคาร หอการค้า รายงานตัว เวลา 13.30 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่สโมสร ทบ. และในพื้นที่ต่างจังหวัดรายงานตัวต่อแม่ทัพภาค


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2557 เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการทำงานของ คสช.

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ ห้ามสัมภาษณ์บุคคล ในเรื่องที่ทำให้เกิดการต่อต้านการทำงานของ คสช. หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งระงับการให้บริการ

 
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2557 เรื่องขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่บิดเบือนจนทำไปสู่การเข้าใจผิด

 
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2557 เรื่องให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อยและเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 17/2557 เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน ยุยง ปลุกปั่น อันก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห้ามสื่อทุกชนิดทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสารที่บิดเบือน หมิ่นประมาท หรือวิจารณ์การทำงานของ คสช.


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2557 ให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า มารายงานตัวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. สโมสร ทบ.

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 20/2557 เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เข้าร่วมประชุม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอเชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทุกเหล่าทัพในประเทศไทย มาร่วมฟังการประชุมชี้แจงของ คสช. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่ สโมสร ทบ.


            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร รวม 155 รายชื่อ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 1, 2, 3 และให้เข้ารายงานตัวตามคำสั่ง โดยหากไม่มารายงานตัวจะถูกจับดำเนินคดี 

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 เรื่องโครงสร้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำเนินการจัดโครงสร้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยแบ่งงานให้ข้าราชการ 6 กลุ่ม ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้ความดำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2557 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบแอนาล็อก และสถานีวิทยุกระจายเสียง

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนาล็อก (ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, โมเดิร์นไนน์, เอ็นบีที และไทยพีบีเอส) รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศรายการตามปกติ

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2557 เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับต่อไป

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คตง., ปปช., กกต., ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีผลใช้บังคับต่อไป


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 25/2557 เรื่องให้มารายงานตัวหรือแจ้งเหตุขัดข้อง 

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  บุคคลตามคำสั่ง คสช. วันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่เดินทางเข้ามารายงานตัว ได้ให้เข้ามารายงานตัวภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 หากไม่มาจะถูกวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากบุคคลใดมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งมายัง คสช. ภายในเวลาที่กำหนด


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2557 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล และสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตสัญญา หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุญาตให้ทีวีภาคพื้นดิน ในระบบอนาล็อก-ดิจิทัล ออกอากาศได้แล้ว และขอให้ผู้ให้บริการทั้งระบบอนาล็อก-ดิจิตอล รายงานตัวที่สำนักงาน กสทช. วันนี้ (24 พฤษภาคม 2557) เวลา 16.00 น.


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 28/2557 เรื่องการถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องที่กองทัพบกและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึง สำนักราชเลขาธิการแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2557 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อนำความกราบบังคมทูล ตามโอกาสอันเหมาะสม และล่าสุด ได้มีหนังสือตอบกลับจากสำนักราชเลขาธิการว่าความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้บุคคลตามคำสั่ง คสช. ทั้งหกฉบับมารายงานตัว ถ้ายังขัดขืนจะได้รับโทษ

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30/2557 เรื่องให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง 

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 31/2557 เรื่องการประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เชิญปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 32/2557 เรื่องระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายและสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดขึ้นตามกฎหมายที่กำหนด และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 33/2557 เรื่องขอความร่วมมือในการปฏิบัติของศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอความร่วมมือให้สถาบันศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ๆ งดแสดงความคิดเห็นที่ต้องห้าม


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 35/2557 เรื่องอำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง 

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้การอนุมัติและการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการใด ๆ ต้องเสนอเรื่องกับหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ของกระทรวงนั้น ๆ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 22/2557 ก่อน


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 36/2557 เรื่องเชิญผู้ประกอบการค้าและการขนส่งน้ำมันร่วมประชุม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เชิญอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน, อธิบดีกรมการขนส่ง, ผู้ค้าน้ำมัน ตาม ม.7 พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2543 และผู้ขนส่งน้ำมัน ตาม ม.12 พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2543 ร่วมประชุมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 ณ สโมสรกองทัพบก


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107 ถึง 118 และความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศ/คำสั่ง คสช. เป็นการพิจารณาคดีภายใต้อำนาจของศาลทหาร


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 38/2557 เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ความผิดในอำนาจศาลทหารตามคำสั่ง คสช. แม้ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกัน ก็ให้อยู่ในอำนาจศาลทหารด้วย


   ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 39/2557 เรื่องการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุให้บุคคลที่มารายงานตัวต่อ คสช. และได้รับการปล่อยตัว ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัด


  ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 40/2557 เรื่องการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติ กฏอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 15 ทวิ 

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุให้บุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 15 ทวิ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับโทษ


 ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่องกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุให้บุคคลตามคำสั่ง คสช. ทั้งเจ็ดฉบับที่ยังไม่ได้แจ้งรายงานตัวต้องมารายงานตัวตามกำหนด ถ้ายังขัดขืนจะได้รับโทษ


  ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 42/2557 เรื่องแก้ไขห้วงเวลา ห้ามออกนอกเคหสถาน

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุให้ปรับเวลาเคอร์ฟิวใหม่ เป็นเวลา 00.01-04.00 น. มีผลตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2557 เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 43/2557 เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุให้เยาวชนกระทำผิดดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่ต้องขึ้นศาลทหาร


  ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44/2557 เรื่องให้เรือนจำในสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุให้เรือนจำที่อยู่ในสังกัด กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ตามหมายของศาลทหาร


ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 46/2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุห้ามติดตามทวงถามหนี้จากชาวนา โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือข่มขืนใจชาวนา หากพบผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

 ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 49/2557 เรื่องห้ามสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุห้ามสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง หากถูกจับระวางโทษ 2 ใน 3 พร้อมยึดของกลาง

 ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 51/2557 เรื่องมอบอำนาจให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีเลือกตั้ง

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศมอบอำนาจให้ศาลอุทธรณ์ มีอำนาจพิจารณาคดีเลือกตั้ง


คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งเรียกให้รัฐมนตรีรักษาการ จำนวน 18 คน เข้ารายงานตัวต่อ คสช. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ (ร.1 รอ.)


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม และแก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมผู้มีบทบาทในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ รวม 23 คน มารายงานตัวต่อ คสช. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลมารายงานตัวต่อ คสช. เพิ่มอีก 114 คน คสช. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลอีก 35 คนมารายงานตัว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น.


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 เรื่องให้บุคคลรายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลมารายงานตัวต่อ คสช. เพิ่มอีก 114 คน ในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 6/2557 เรื่องให้บุคคลรายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ นายประวิตร โรจนพฤกษ์ มารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2557 เรื่องห้ามมิให้กระทำการใด ๆ หรือสั่งให้การทำการใด ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งอายัดทรัพย์ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และนายจาตุรนต์ ฉายแสง พร้อมทั้งห้ามสถาบันการเงินให้ทั้ง 2 คน ทำธุรกรรม รวมถึงให้สถาบันการเงินส่งรายงานการทำธุรกรรมของทั้งคู่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงวันนี้ (24 พฤษภาคม 2557) ให้ คสช.


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งย้าย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มาปฏิบัติหน้าที่แทน


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 12/2557 เรื่องเรียกนายไพวงษ์ เตชะณรงค์ มารายงานตัว 

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งเรียกนายไพวงษ์ เตชะณรงค์ เจ้าของโบนันซ่า เขาใหญ่ ให้เข้ารายงานตัวที่ ทบ. เทเวศร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น.


 คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลอีก 6 คน มารายงานตัว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น.

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลอีก 30 คน มารายงานตัว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลอีก 3 คน มารายงานตัว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.

 คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลอีก 5 คน มารายงานตัว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.


 คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 17/2557 เรื่องการอนุญาตให้ขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถาน

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ และทางอากาศสามารถขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถานได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สามารถตรวจค้นยานพาหนะขนส่งสินค้าต่าง ๆ ได้ หากพบสิ่งต้องสงสัย


 คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลอีก 4 คน มารายงานตัว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น.


 คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลอีก 2 คน มารายงานตัว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น.


  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลอีก 16 คน มารายงานตัว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.


  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2557 เรื่องห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กำกับไม่ให้มีการเล่นการพนัน ถ้าละเลยและ/หรือรู้เห็นจะได้รับโทษ


  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 25/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้บุคคลอีก 7 คน มารายงานตัว ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.


  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 26/2557 เรื่องห้ามมิให้กระทำการใด ๆ หรือสั่งให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งห้ามนายสมบัติ บุญงามอนงค์และจ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ ทำธุรกรรมการเงิน และให้สถาบันการเงินส่งรายการสินทรัพย์ย้อนหลังจนถึง 1 มีนาคม 2557 แก่ คสช.


  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2557 ให้ นายธงทอง จันทรางศุ พ้นปลัดสำนักนายกฯ 

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ นายธงทอง จันทรางศุ พ้นปลัดสำนักนายกฯ และให้ มล.ปนัดดา ดิสกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาปฏิบัติหน้าที่แทน 


  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 28/2557 ให้ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ พ้นเลขาฯ กฤษฎีกา 

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกฯ ให้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 


  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557 ให้ นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ รายงานตัว 29 พ.ค. 57 

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักวิชาการอิสระ รายงานตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-10.30 น. ที่สโมสรทหารบก เทเวศร์


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30-31/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งเรียก 17 บุคคล มารายงานตัวเพิ่มเติมอีก ในวันที่ 30 พ.ค. 57


คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 33/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้แต่งตั้งอธิบดีกรมสรรพากร, เลขาธิการ ป.ป.ส., เลขาธิการ ปปง. และอธิบดีดีเอสไอ เป็นทีมตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน

 คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34-36/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งเรียก 28 บุคคล มารายงานตัวเพิ่มเติมอีก ในวันที่ 30 พ.ค. 57

 คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่องให้ผู้มีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในการสงครามมาส่งมอบเจ้าหน้าที่

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ผู้ที่มีอาวุธสงครามอยู่ในครอบครอง นำมามอบแก่เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยที่จะไม่มีความผิด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ถึง 20 ปี

  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่องให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามยาเสพติด

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามยาเสพติด พร้อมยึดทรัพย์และดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง

   คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 42-43/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งเรียก 10 บุคคล มารายงานตัวเพิ่มเติมอีก ในวันที่ 2 มิ.ย. 57


   คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

            คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งเรียก 28 บุคคล มารายงานตัวเพิ่มเติมอีก ในวันที่ 3 มิ.ย. 57

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมคำสั่ง-ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. มีอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 2 มิถุนายน 2557 เวลา 16:24:08 39,513 อ่าน
TOP