แอพแรกที่คุณเลือก

3 รัฐมนตรีเจอพิษหุ้น ส่อไขก๊อกลาออก


สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

 
          สถานการณ์ทางการเมืองมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ตรวจพบรัฐมนตรีถึง 3 คนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเนื่องจากถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 จนอาจนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.)ครั้งใหญ่ พร้อมๆกับมีการเสนอ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) เข้าไปนั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง 

          โดยเมื่อวานนี้ (20 ก.ย.) นายกล้าณรงค์ จันทิก กรรรมการป.ป.ช. แถลงผลการประชุมป.ป.ช.ในเรื่องการถือหุ้นของ 3 รัฐมนตรีประกอบด้วย นายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นางอรนุช โอสถานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่า ได้ถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 ดังนี้ 

         1.นายสิทธิชัย ถือครองหุ้นในบริษัทต่างๆดังนี้ 1.1 บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ จำกัด ถือครองหุ้นจำนวน 59,170 หุ้น (จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 366,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 16.17 1.2บริษัท อุตสาหกรรมอวกาศไทย จำกัด ถือครองหุ้นจำนวน 49,037 หุ้น (จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 156,500 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 31.33 และ1.3 บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด ถือครองหุ้นจำนวน 3,136 หุ้น (จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 31.36 

         2.นางอรนุช ถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทต่างๆดังนี้ 2.1ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านดอกพุด ถือครองหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น (จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 66.67 2.2บริษัท บุณยพรหม 2548 จำกัด ถือครองหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น (จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 2.3 บริษัทอุดมแร่มรวย จำกัด ถือครองหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น (จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 200,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.00 

          และ 3.นายอารีย์ ถือครองหุ้นในบริษัท ตรังชัวร์ จำกัด 2,000,000 หุ้น (จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 20 

          "พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสิทธิชัย นางอรนุช และนายอารีย์ มิได้แจ้งต่อประธานกรรมการป.ป.ช.ว่าประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดในห้างหุ้นส่วนและบริษัทต่างๆ ดังกล่าว ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้รวมทั้งมิได้โอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลที่มีอำนาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหักทรัพย์ หรือนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด

          ซึ่งเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้กำหนดโทษในกรณีรัฐมนตรีถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วไม่โอนไปให้นิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดจัดการแทนคือ ให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 209 ประกอบมาตรา 216(6)" นายกล้าณรงค์ กล่าว

          ด้าน พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ต้องตรวจสอบทางกฎหมาย เพราะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีผลใช้บังคับก็มีข้อยกเว้น 

3 รัฐมนตรีเจอพิษหุ้น ส่อไขก๊อกลาออก โพสต์เมื่อ 21 กันยายน 2550 เวลา 00:00:00 4,388 อ่าน แสดงความคิดเห็น