HILIGHT NEWS

คำขวัญวันครู ประจำปี 2552

วันครูเรียบเรียงโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

         
เนื่องในวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู ทางคุรุสภาจะจัดกิจกรรมวันครูเหมือนทุกปี โดยปี 2552 นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานจะมี นางลิงจง อินทรัมพรรย์ และ นายองอาจ บุญรักษ์ อาจารย์ที่เคยสอนนายอภิสิทธิ์สมัยที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมงาน เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้คารวะและรับพรจากครูทั้งสองด้วย          

          สำหรับคำขวัญวันครูปี 2552 คือ "ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู" ซึ่งเป็นคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคำขวัญวันครู ของ นางนฤมล จันทะรัตน์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์          

          ทั้งนี้ การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้ แรกๆ เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งรวบรวมได้ดังนี้ …


 พ.ศ. 2522 เจ้าของคำขวัญ : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

          การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอได้โปรดตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

 พ.ศ. 2523 เจ้าของคำขวัญ : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 

          เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

 พ.ศ. 2524 เจ้าของคำขวัญ : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

          ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย  

 พ.ศ. 2525 เจ้าของคำขวัญ : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์  

          ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป  


 พ.ศ. 2526 เจ้าของคำขวัญ : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ 

          อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน

 พ.ศ. 2527 เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

          ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด  

 พ.ศ. 2528 เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

          การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป  

 พ.ศ. 2529 เจ้าของคำขวัญ : นายชวน หลีกภัย

          ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย  

 พ.ศ. 2530 เจ้าของคำขวัญ : นายมารุต บุญนาค

          ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี

 พ.ศ. 2531 เจ้าของคำขวัญ : นายมารุต บุญนาค

          ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

 พ.ศ. 2532 เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

           ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

 พ.ศ. 2533 เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

           ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี

 พ.ศ. 2534 เจ้าของคำขวัญ : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

           ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

 พ.ศ. 2535 เจ้าของคำขวัญ : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

          ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ

 พ.ศ. 2536 เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

          ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

 พ.ศ. 2537 เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

           ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 พ.ศ. 2538 เจ้าของคำขวัญ : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

          อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 พ.ศ. 2539 เจ้าของคำขวัญ : นายสุขวิช รังสิตพล

          ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน

 พ.ศ. 2540 เจ้าของคำขวัญ : นายสุขวิช รังสิตพล

          ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

 พ.ศ. 2541 เจ้าของคำขวัญ : นายชุมพล ศิลปอาชา

          ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 พ.ศ. 2542 เจ้าของคำขวัญ : นายปัญจะ เกสรทอง และ นางเซียมเกียว แซ่เล้า

          ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา

          ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู

 พ.ศ. 2543 เจ้าของคำขวัญ : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายประจักษ์ เสตเตมิ

          ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

          สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา

 พ.ศ. 2544 เจ้าของคำขวัญ : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์

           พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

 พ.ศ. 2545 เจ้าของคำขวัญ : นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี

          สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู

 พ.ศ. 2546 เจ้าของคำขวัญ : นางสมปอง สายจันทร์

          ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู

 พ.ศ. 2547 เจ้าของคำขวัญ : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา

          ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

 พ.ศ. 2548 เจ้าของคำขวัญ : นายประจักษ์ หัวใจเพชร

          ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู

 พ.ศ. 2549 เจ้าของคำขวัญ : นางพรรณา คงสง

          ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

 พ.ศ. 2550 เจ้าของคำขวัญ : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์

          สิบหกมกรา เทิดทูน "พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู" 

 พ.ศ. 2551 เจ้าของคำขวัญ : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

          ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

 พ.ศ. 2552 เจ้าของคำขวัญ : นางนฤมล จันทะรัตน์

          ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครูขอขอบคุณข้อมูลจาก
 และ school.obec.go.th
 

เรื่องอื่นๆ
  1. ยุทธการหักคานทอง
  2. อัพเดทแต่งหน้า เทรนด์เกาหลี
  3. จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี ประวัตินักการเมืองสาวสวย ฝันอยากเป็นนายกฯ
  4. 1 ก.พ. TPBS ออนแอร์ - พนักงาน TITV ลุ้นศาลชี้วันนี้
  5. ดัน หย่อง ผอ.ทีวีใหม่
  6. เปล่าควง ซันนี่ เห็น อ้อม ไปปายกับหนุ่ม
  7. ทรงเป็น องค์ต้นแบบ เจ้าฟ้ากัลยาฯ ครู ของ ไทยทั้งชาติ
  8. ไมค์ โต้คลิปอึ๊บสาวว่อนเน็ต อ้างแค่คนหน้าเหมือน
  9. ยงยุทธมั่นใจวีซีดีเท็จ เตรียมฟ้องสันติบาล
  10. เปิดตัว ช็อคโกแลต เสี่ยเจียงมั่นใจ จีจ้า นักบู๊หญิงคนใหม่

เรื่องน่าสนใจ