x close

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ หน้ากากอนามัย - แอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี


          ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ กำหนดให้ หน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม มีผลใช้บังคับ 1 ปี
หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ สินค้าควบคุม
ภาพจาก 2p2play / shutterstock.com

            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 6 รายการ ไปแล้วนั้น

            โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกัน การกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

            ข้อ 2 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม

            (1) หน้ากากอนามัย

            (2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

            (3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

            (4) เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

            ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจาฯ ประกาศให้ หน้ากากอนามัย - แอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี อัปเดตล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:13:16 10,570 อ่าน
TOP