x close

โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ 3 แสนราย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

           ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ รวมถึงเรือนจำทหาร เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์

           วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

           เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ระบุว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

           ทั้งนี้ มาตรา 4 ระบุว่า ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องมีตัวอยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไว้ในสถานที่ หรือที่อาศัยที่ศาลหรือทางราชการกำหนดในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับติดต่อกันไปจนถึงวันที่ศาลออกหมายสั่งปล่อย หรือลดโทษ หรือนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งปล่อย หรือลดโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้ทำงานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ

           มาตรา 14 ภายใต้บังคับมาตรา 10, 12 และ 13 นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเป็นพิเศษอีก 1 ปี

           มาตรา 15 นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษประหารชีวิต ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต

           มาตรา 16 นักโทษเด็ดขาดซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวและนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ และจะพ้นโทษในคราวเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องผ่านหรือเคยผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามที่กรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงกลาโหมกำหนด เว้นแต่โดยสภาพร่างกายหรือจิตใจไม่เป็นปกติ จนไม่อาจรับการอบรมได้

           มาตรา 19 ในส่วนที่เกี่ยวกับนักโทษตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหาร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลทหารกรุงเทพหรือศาลมณฑลทหาร แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เพื่อความสะดวกแก่ศาลทหารดังกล่าวพิจารณาออกหมายสั่งปล่อย หรือลดโทษ หรือออกคำสั่งยกเลิกการทางานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ แล้วแต่กรณี

           สำหรับจำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังในปัจุบันของกรมราชทัณฑ์ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 307,007 ราย แยกเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน 270,599 ราย และผู้ต้องขังหญิง 36,408 ราย )

พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์

           ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดสามารถอ่านได้ ที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุกเบกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ 3 แสนราย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. อัปเดตล่าสุด 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:26:03 7,029 อ่าน
TOP