x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงินผู้สูงอายุเพิ่มวันนี้ ใครมีสิทธิได้บ้าง และได้กี่บาท


          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงินผู้สูงอายุวันนี้ ใครมีสิทธิได้บ้าง และได้กี่บาท ส่วนคนพิการได้วันที่ 20 มิถุนายน 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2567 ทางกรมบัญชีกลางจะมีการจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด มีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

1. วันที่ 1 มิถุนายน 2567


          - วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน (สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 67 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มิ.ย. 67 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

          - วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 67)

          - วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)

2. วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2567


          เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          - วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดก่อน 1 มกราคม พ.ศ. 2495 (รับเงิน 300 บาท)

          - วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 - 31 ธันวาคม 2501 (รับเงิน 200 บาท)

          - วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 31 พฤษภาคม 2507 (รับเงิน 100 บาท)

          สำหรับผู้มีสิทธิที่ได้ทำการยืนยันตัวตน (e-KYC) แล้ว ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จะได้รับการโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

          (1) บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)

          หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)

          (2) กรณีไม่มีบัญชีตามข้อ (1) จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ (ต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 67)

3. วันที่ 20 มิถุนายน 2567


          - เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

          สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Departmenเรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงินผู้สูงอายุเพิ่มวันนี้ ใครมีสิทธิได้บ้าง และได้กี่บาท อัปเดตล่าสุด 13 มิถุนายน 2567 เวลา 11:26:08 14,617 อ่าน
TOP