แอพแรกที่คุณเลือก

รายชื่อผู้สมัครส.ส.ระบบสัดส่วนพรรคต่างๆ

เลือกตั้ง          ผลการจับฉลากหมายเลขการสมัคร ส.ส.ระบบสัดส่วน 7 พ.ย. พรรคเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 1 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา หมายเลข 2 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 พรรคพลังเกษตรกร หมายเลข 5 พรรครักเมืองไทย หมายเลข 6 พรรคแรงงาน หมายเลข 7 

          พรรคเกษตรกรไทย หมายเลข 8 พรรคประชาราช หมายเลข 9 พรรคนิติศาสตร์ไทย หมายเลข 10 พรรคพัฒนาประชาธิปไตย หมายเลข 11 พรรคพลังประชาชน หมายเลข 12 พรรคชาติไทย หมายเลข 13 พรรคดำรงไทย

          หมายเลข 14 พรรคมัชฌิมาธิปไตย หมายเลข 15 พรรคชาติสามัคคี หมายเลข 16 พรรคความหวังใหม่ หมายเลข 17 พรรคประชากรไทย หมายเลข 18 โดยแบ่งตามกลุ่มจังหวัดและพรรคการเมือง

รายชื่อแบ่งตามกลุ่มจังหวัด

          กลุ่มที่ 1 กลุ่มจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร  

           พรรคประชาธิปัตย์ 

           นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 
           นายสามารถ ราชพลสิทธิ์  
           พลเอกพิชาญเมธ  ม่วงมณี 
           นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 
           นายเฉลิมพล  เล้าเจริญ  
           นายสุเมธ  สุทธภักติ 
           นายโด่ง  แสวงลาภ   
           นางอัมพร  พูลสวัสดิ์ 
           นายพิทักษ์  ณ น่าน  
           นายจำเนียร  พรหมเพชร  

           พรรคชาติไทย   

           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 
           พล.ต.อ. ประสาน  วงศ์ใหญ่   
           นายอานนท์  เที่ยวงตรง   
           นายวิพัฒน์  คงมาลัย   
           ว่าที่ ร.ต. เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล   
           นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ   
           พล.ต. พิชิต  มีผดุง   
           นางพรศิริ  ธนะสังข์  อินทุโศภน   
           นายวรเศรษฐ์  ฐิตกุลเศรษฐ์   
           นางรวงทิพย์  กันใจมา   

          พรรคพลังประชาชน

           นายยงยุทธ  ติยะไพรัช   
           นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์   
           นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์   
           พันตำรวจโท  กานต์  เทียนแก้ว  
           นายสัมพันธ์  เลิศนุวัฒน์   
           นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์   
           นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์   
           นายบัวสอน  ประชามอญ  
           นายนิคม  เชาว์กิตติโสภณ   
           นายภาคิน  สมมิตร   

          พรรคมัชฌิมา 

           นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน    
           พล.ต.ต.อำพล  งามจิตร  
           นายพิพัฒน์  พรมวราวรณ์   
           นายผดุงศักดิ์  พื้นแสง  
           นายนเรศ  ธำรงค์ทิพยกุล  
           นายประสาสน์ชัย  คงอรุณ  
           ดร.ธีระ เจียบุญหยก  
           ดร.ธนลักษณ์  ชาญเชี่ยว   
           นายนฤพนธ์  งามชัยชูสิทธิ์    
           น.ส.นงคราญ  ตะมะ    

          พรรครวมใจไทยฯ 

           ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
           นายเรืองฤทธิ์ ศิริสวัสดิ์   
           พล.อ.อนันต์ อมรัชกุล  
           นายอาคม  ตุลาดิลก  
           นายปฐมรัตน์  มโนกุลอนันต์  
           นายอัครเดช สุภัคกุล  
           นางสาวพิกุล  จงบริบูรณ์   
           นางสาวิณี  ไทยกล้า  
           นางสาววิมล  อนุสรณ์เสรี 
           นายสมชน วงศ์คำมา    

           พรรรความหวังใหม่

           นายประเวช คำสวัสดิ์ 
           นายสุรัตน์ เหล็กงาม 
           นายทินกร จันพะเบี้ยว 
           พ.ต.อ.รุ่งฤทธิ์ โพธิโกสุม 
           นายรักธรรม ณ เชียงใหม่ 
           นายฤทธิพงศ์ ตันสุหัส 
           นายนิรันดร์ แสงท้วม 
           นายปรีชา ปัญญาเยาว์ 
           นางรัชนีย์ สิทธิสุข 
           นายแก่นนภา ยอดเมืองนาย


          พรรคเพื่อแผ่นดิน  

           นายสุรเดช  ยะสวัสดิ์  
           นายสุโชติ คุณกิตติ     
           นายกัษณ  คินิมาน   
           นายบวร เมืองสุวรรณ   
           นางสุภลศักดิ์ สุขเจริญวงศ์ 
           นางอรทัย  ออประยูร   
           นายชินชัย  แก้วเรือน   
           นายชุณห์พิมาน  เชษฐ์เมทินี   
           นายดุสิต  สุวรรณวงศ์ 

          พรรคเครือข่ายชาวนาไทยแห่งประเทศไทย  

           นายประเดิม ดำรงเจริญ 
           นายอาทิตย์ สุคำ 
           นางบำรำ ยะแบน 
           นายวรรณชัย ตาคำปัญญา 
           นายชำนาญ พึ่งชัยตระกูล 
           นายทอน ไหวคิด 
           นางรสรินทร์ สิทธิธรรมใจ 
           นางทองพูน พูลชา 
           นายอุดม โกสุมา 
           นางไมตรี แก้วพรหม

          กลุ่มที่ 2 กลุ่มจังหวัด อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี เพชรบูรณ์  ชัยภูมิ และข่อนแก่น  

           พรรคประชาธิปัตย์ 


           นายไพฑูรย์  แก้วทอง 
           นางมาลินี  สุขเวชชวรกิจ 
           นายพุฒิพงศ์  สงวนวงศ์ชัย 
           นายสัญชัย  อินทรสูตร   
           พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ  
           นายสุรศักดิ์ ศรีแสงเอก   
           นายประดิษฐ์ ทับทิมดี  
           พ.ต.อ.ทรงภูมิ  แจ้งเร็ว   
           พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวาน  
           นายชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล    

           พรรคชาติไทย  

           นายอัศวิน  วิภูศิริ    
           นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ 
           นายธีรพันธ์  วีระยุทธวัฒนะ   
           พลเอก  เสถียร  มีใจสืบ   
           นายณรงค์  ปฏิบัติสรกิจ   
           นายอาทิตย์ สุภา    
           นายทวีศักดิ์ ท้วมทำ    
           นายพิเชษฐ์  ชัยวัน    
           นายรพีพัฐ  องค์วิศิษฐ์ 

          พรรคพลังประชาชน

           นายสันติ  พร้อมพัฒน์    
           รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศิรินิล   
           นายสุนัย  จุลพงศธร    
           นายทองปักษ์  เพียงเกษ   
           นางกฤษณา  สีหลักษณ์    
           นายสุชน   ชามพูนท    
           นายสุรชัย  เป้าจรรยา  
           นางรัตนาภรณ์  สมบูรณ์   
           นางปานทิพย์  คนสมบูรณ์  
           นายเรืองเดช  เหลืองบริบูรณ์   

           พรรคมัชฌิมา 
 
           พ.ต.ท.บรรยิน  ตั้งภาภรณ์   
           ดร.สุวิช   ชมพูนุทจินดา   
           นายเกษม   ชัยสิทธิ์    
           พ.อ.ดร.สีหเดช   เกตุทอง   
           พ.ต.อ.สุเทพ  สัตถาผล    
            นายโชคชัยพร  ยิ้มแช่มรัตนชัย  
           นายสมภพ  อินทรกรอุดม   
           นายโยธิน   วงรัศมี     
           นายสมศักดิ์    เกษไชย   
           นางเสมอจิต  พุ่มเพ็ง     

          พรรครวมใจไทยฯ 

           นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์   
           นางอมรา นิโรจน์    
           นายวิโรจน์ วิบูลย์รัตน์   
           นายประสงค์ มงคลศิริ   
           นายสมภพ เจิมขุนทด       
           พันเอกประไพ  สิงห์พรหม    
           นายศักดิ์ดา  เปรมจิตต์    
           นายอากร นันทมานนท์    
           พันเอก สิงหนาถ  โพธิ์กล่ำ    
           นางณัชชา ดำรงโภวรรณ    

          พรรรความหวังใหม่

           นายจารึก บุญชัย 
           นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ 
           นายพงษ์พัฒน์ เกียรติศักดิ์ไพศาล 
           นายสลิ จันทร์วัน 
           นางชนิกานต์ เก่งนอก 
           นายถนอม บุตรแสน 
           น.ส.พิมพ์สวรรค์ สังข์เมือง 
           นางอุบล ดีโยธา 
           นางมนสมลย์ ธนโชติสิทธิกุล 
           นายประเสริฐ แสนวงษ์

          พรรคเพื่อแผ่นดิน 

           นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์    
           นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์    
           นายสุระ  แสนคำ     
           นายณรงค์เลิศ  สุรพล    
           นายจรรยา  จินดาทิพย์    
           นายจำลอง  อาจคงหาญ  
           นายชอบ  สาแช        
           นายสีหนาท  ฦๅชา     
           นายศิริชัยย์  ชัยชนะวงศ์   
           นายสุนทร  ลีชีทวน    

           พรรคประชาราช

           นายก่ำซุง ประภากรแก้วรัตน์ 
           นางวันทิพย์ นิธิศพันธ์ 
           นายวิชัย วิสิทธิ์ 
           นายประเสริฐ สระคู 
           นายชิน เต็งเจริญกุล 
           นายธนภัทร บุญประทักษ์เวช 
           พล.ต.เจริญ สุดโสภา 
           น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย 
           นายเพิ่มเกียรติ สัณฑมาศ 
           นายธนากร ทองจำรูญ

          กลุ่มที่ 3 กลุ่มจังหวัด อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสิน มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู และเลย  

           พรรคประชาธิปัตย์ 

           นายสุทัศน์ เงินหมื่น 
           นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท 
           นางวัชรินทร์ เกตะวันดี   
           น.พ.ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์   
           นายมนตรี ทัพขวา    
           นายปิยะ  พันลำ    
           นายไพศาล  ดงแสง  
           นางเบญจมาศ  พิมนิสัย  
           นายสุรชัย  ทิพยมาตร์   
           นายบุญช่วย  พัตภักดิ์ พรร   

           พรรคชาติไทย  

           นายอวยชัย  วาทะ  
           นางเนาวรัตน์  คูสกุลรัตน์ 
           นายพัฒนา  โต๊ะชาลี 
           นายอุทิศ  นวลมณี   
           นายวิชิต  แสนแก้ว  
           นางสุรภาธนันท์  นิธิยศจิระโชติ  
           พ.ต.ท.  ถวิล  ลอยสายออ  
           นางสาวกัลยารัตน์   ศิริกุล   
           นางเทียนทอง  ไชยกำบัง    
           นายนิพนธ์  คำภีระ     

          พรรคพลังประชาชน

           นายศรีเมือง เจริญศิริ    
           นายชวลิต  วิชยสุทธิ์    
           นายสุขุมพงศ์  โง่นคำ    
           นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ    
           นายกิตติศักดิ์  หัตถสงเคราะห์   
           นายเทวฤทธิ์  นิกรเทศ    
           นายวีระ   รักความสุข   
           นายชัยวัฒน์  กุลศักดิ์วิมล   
           นายภูมิพัฒน์  พชรทรัพย์    
           นายประยุทธ์  ศิริพานิชย์     

          พรรคมัชฌิมา 

           นางมาลีรัตน์   แก้วก่า    
           นพ.สวัสดิ์   ทรัพย์เจริญ    
           นายมงคล  ศิโรรัตนรังษี   
           นายเสน่ห์   วิชัยวงษ์    
           นายสุรพงษ์  วงศ์อารีย์    
           นายคำจันทร์   จันทร์จำปา   
           นายสุวิทย์   งอกศรี     
           นายจิรวัฒน์   ตุลาพัฒน์  
           นายยุทธการ   นาผล  
           นายภัทรมงคล  อภิรัฐพงษ์     

          พรรครวมใจไทยฯ 

           นายโชคสมาน สีลาวงษ์    
           นายธนชาติ ไชยทองพันธุ์    
           นายหัสดี นาคะอินทร์    
           นายสุริยา ธงอาษา   
           นายฤทธิ์ ศรีประเสริฐ   
           นายชัชวาลย์ มัททวีวงศ์   
           นายไพฑูรย์ คัชรินทร์    
           นางรัชนก เหมพลชม    
           นางจินตนา นุ่มวงศ์    
           นางสาวรัตนา เรืองศิริเวชกิจ    

          พรรรความหวังใหม่

           นายสถาปน์ ศิริขันธ์ 
           นายประจง ประสารฉ่ำ 
           นายสราวุท ทองเพ็ญ 
           นายพีระยุทธ ศิริขันธ์ 
           นายประพันธ์ แสงจันทร์ 
           นายองอาจ อุคำ 
           นายวราวุธ แสนเทพ 
           นายประเสริฐ ภิญโยศรี 
           นายสมบัติ โสภัณฑ์ 
           จ.ส.ต.สุพจน์ สัจธรรม  

          พรรคเพื่อแผ่นดิน 

           พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก    
           นายกว้าง รอบคอบ     
           นางอรัญญา สุจนิล     
           นายสุพร สุภสร     
           นางสาวณฐกมล  นนทะโชติ   
           นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง    
           นางอรุณี  ชำนาญศิลป์    
           นายวีระ   ชัยพิมลผลิน   
           นายวนารถ บำรุงสวัสดิ์  พรร 
           นายจีระศักดิ์ พูลศิริกุล   

          พรรคชาติสามัคคี

           นางนิชาภา คงงาม 
           นายประวิทย์ กิลี 
           นายบุญเกิด ปาปะเพ 
           นายบุญทัน กิลี 
           นายวิศาล จันทะแสง 
           นางสกาวเดือน กิลี 
           นางลักขณา แก้วธานี 
           นายจำนงค์ สอนวงษ์ 
           นายนิรันดร์ กิลี 
           นายคำสี แก้วธานี

          กลุ่มที่ 4 กลุ่มจังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกตุ อุบลราชธานี ยโสธร และร้อยเอ็ด  

           พรรคประชาธิปัตย์ 

           นายวิฑูรย์ นามบุตร   
           นายดนัย นพสุวรรณวงศ์  
           นางจันทร์เพ็ญ สายปิน  
           นายประสงค์ สุภาสัย   
           นางจันทรพร ขันโมลี   
           นางพิมพร สุนทรา    
           นางพิศมัย จึงจิตรักษ์  
           นายศรีเมือง วัฒนาชีพ  
           น.ส.อภิรดี สุพรรณฝ่าย   
           นางรัตนากร ขันอาสา    

           พรรคชาติไทย  

           นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 
           นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย  
           นายบรรจง  พงศ์ศาสตร์  
           นายเอกพจน์  กฤตยเรืองโรจน์ 
           นายโกมินทร์   พิมพ์จันทร์
           นางนิตยา   สารรัตน์ 
           นายปรีชา  เดชะคำภู   
           นางอรุณี  บุญศิริธรรมชัย   
           นางมยุรา  อุทัยศรี  
           นางสาวอารียาพร  พรมสาร   

          พรรคพลังประชาชน

           นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี 
           นายชัย  ชิดชอบ  
           นายเพิ่มพูน  ทองศรี   
           นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท์   
           พลตำรวจเอก  วิรุฬ  ฟื้นแสน   
           นายพฤฒิชัย  วิริยะโรจน์   
           นายมังกร ยนต์ตระกูล   
           นายประเกียรติ  นาสิมมา   
           นายกล่ำคาน  ปาทาน   
           พันตำรวจตรี  สำเนียง  ลือเจียงคำ    

          พรรคมัชฌิมา 

           ดร.วีระศักดิ์   จินารัตน์  
           นายการุณ  ใสงาม   
           นายวิชัย   แข่งขัน   
           นายสมใจ   ทองบุราณ  
           นายเสกสรรค์   นิสัยกล้า   
           นายทองสุข    พูลสุข   
           นายสถิต   คำมะสอน   
           ดร.อุทัย  ภิรมย์รื่น   
           ดร.นิพนธ์   ทาบุราญ   
           นายธีระ  ไชยศรีสุข    

          พรรครวมใจไทยฯ 

           นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล  
           นายวิโรจน์ แสงมณี  
           นายอาทิตย์ ยุทธเสรี   
           นายวรนิต  วินทะไชย   
           นางสาวเย็นจิตร์ ชินนาค  
           พลตำรวจตรี สุธสี สุทธิศิริวัฒนะ 
           นายประมวล  อุ่นใจ  
           นางยุทธชัย  ครองสิน 
           พันตรี วริทธิกร  กันเมล์     

          พรรรความหวังใหม่

           นายสุรสีห์ ผาธรรม 
           นายธีรชาติ เล็บสิงโต 
           นายประพันธ์ เวียงสมุทร 
           นายสุริยันต์ คงสุขดีฃ 
           น.ส.อุไรวรรณ สุภากุล 
           นายทรงศักดิ์ สุริยวงศ์ 
           นางวันทนา จงกลกลาง 
           นางบุญอาภา สุขบรรเทิง 
           นายปัณณวิชญ์ กะภูหิน 
           นายชวลิต ผ่องแผ้ว

          พรรคเพื่อแผ่นดิน 

           นายวัลลภ ไทยเหนือ   
           นางกนกกาญจน์  ควรหา พร 
           นายชาติชาตรี  โยสีดา  
           นางเพชรี  เพชรสว่าง   
           นายจิโรจน์  โชติพันธุ์   
           นายทวีศักดิ์  สระใหญ่  
           นายสถาพร  ว่องสัธนพงษ์  
           นายคำตา  แคนบุญจันทร์  
           นางพรรณทิพย์ จันทร์อารักษ์   
           นายสิทธิชัย โควสุรัตน์  

          พรรคพัฒนาประชาธิปไตย

           นายสุรทิน พิจารณ์ 
           นายสุวรรณ ทองหนุน 
           นายสมัย ยอดพรหม 
           นายประเสริฐ บุญท้าว 
           นายศราวุธ คำศรี 
           ผศ.คำผล กองแก้ว 
           นายเอกชัญญา หลักคำ 
           นายวิฑูรย์ เกตุวงศา 
           นายลำพูล เมืองโคตร 
           นายดนัย ไสยโชค

           พรรคดำรงไทย

           นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู 
           น.ส.หทัยทิพย์ เชิดชู 
           นางกงสี ศิริไทย 
           นางศุภลักษณ์ เชิดชู 
           นางจุติพร วิบูลย์เขียว 
           นางปารณีย์ กัลยามาตร์ฃ 
           นายชัยมะณี พวงระย้า 
           นายชาย คูโคกสูง 
           นายยิ่งศักดิ์ ศรีสว่าง 
           นายทองสี บุญพันธ์

          กลุ่มที่ 5 กลุ่มจังหวัด สระแก้ว นครราชสีมา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี  

           พรรคประชาธิปัตย์ 

           นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ   
           นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์  
           พ.อ.วินัย สมพงษ์ พร  
           นายภุชงค์  รุ่งโรจน์   
           นายธงชัย อนันตกูล    
           พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน   
           นายแสนคม อนามพงษ์  
           พล.อ.อ.ธานี บวรพัฒนคุณ  
           ร.ท.ปรีชา แจ่มจิรารักษ์   
           นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช   

           พรรคชาติไทย  

           นายอรรถพล  สรสุชาติ  
           นายวินัย วิริยกิจจา  
           นายเกษม  สรศักดิ์เกษม   
           นายเชาวน์   มณีวงษ์   
           นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล  
           นายอมร  อนันตชัย    
           นายสมาน   กลิ่นเกษร   
           นายณรงค์  กาญจนานนท์   
           นางวิรตี  ธรธนาอัศว  
           นายสากล  ศรีวันทา    

          พรรคพลังประชาชน

           นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์   
           นายสมพล เกยุราพันธุ์   
           นายอัสนี  เชิดชัย   
           นายนพดล  ปัทมะ      
           นายวุฒิพงศ์  กิตติธเนศวร   
           นางฤดีนารถ  ภุมมะกาญจนะ   
           นายสมาน  ภุมมะกาญจนะ   
           นายอลงกรณ์  ทวีรักษา   
           นายไพบูลย์  ประภาพิทยาพงษ์   
           นายชิงสวิด  ทนขุนทด    

          พรรคมัชฌิมา 

           ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์   
           นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์   
           นางพัชณี   การุณ  
           นายกำพล   ภู่มณี   
           นายธนกร   สมานกูลทอง   
           นายธนะพล  รังสิมานุรักษ์  
           ดร.พิสิฐ  ศิริรักษ์   
           นายณัทชพงษ์   เลาวัณย์ศิริ   
           ดร.ศรีสุดา   เลิศยิ่งเจริญชัย   
           นายสมศักดิ์   ศรีสมุทร    

          พรรครวมใจไทยฯ 

           พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร  
           นายวิรัช รัตนเศรษฐ์  
           พลตำรวจตรีเถลิงศักดิ์ สุคนธมาล พร 
           นายประทีป กรีฑาเวช 
           นายนาวี ศรีนุชศาสตร์   
           นายอารักษ์ ไชยริปู   
           นายกิตติธร วงศ์ไตรรัตน์ 
           นายยอดยิ่ง พันธุ์ศรีนคร   
           พลตรี สมาน  เกษรอินทร์ 
           นายเกรียงศักดิ์  เศรษฐเมธีกุล   

          พรรรความหวังใหม่ 

           นางวิฬารี สว่างพลกรัง 
           นางวรรณภรณ์ ทองมณี 
           นางกฤษณา ธรรมรงค์จ้อย 
           นางนารีรัตน์ ศรีสุริยสวัสดิ์ 
           นายวิรุฬห์ สว่างพลกรัง 
           นางพิไลวรรณ อ่อนสำลี 
           น.ส.ศิริพร วิสมล 
           น.ส.จิราภา นิมมานนิตย์ 
           นายอินทรฤทธิ์ พาเผ่าพงษ์ 
           นางมาวิกา จันทรหอม

          พรรคเพื่อแผ่นดิน 

           นายปุระพัฒน์  วิเศษจินดาวัฒนา  
           นายวันชาติ  บุญเก่า 
           นางสาวปาลิดา  ไชยธรากุล  
           นายประดิษฐ์  จำเนียงผล   
           นายดำรงค์  ลดหลั่น   
           นายพงศ์พัฒน์  โชติมงคลจัน   
           นายณัฎฐ์  กิตติกุล 
           นายแสงชัย  บูรณะรังศิลา   
           นางสาวกนกวรรณ  บุญจันทึก   
           นางจันทร์เพ็ญ  ธรรมภิรานนท์    

          พรรคประชากรไทย

           นายประเสริฐ ภิรมย์บุณย์ 
           น.ส.วุฒิยาวจี จิรนันท์ 
           นายรังสรรค์ ผดุงธรรม 
           ฃพ.จ.ต.หญิง จิตผจง เอี่ยมชม 
           นายวินัย ขอเจริญ 
           นายประมวล เธียรประดิษฐ์ 
           นายมานิตย์ แสวงการ 
           นายนพพล วัฒนสุนทร 
           พ.อ.พิศาล สุนทรฐิติ 
           นางนภัสนันท์ สิงห์สุวรรณ

          พรรคเครือข่ายชาวนาไทยแห่งประเทศไทย  

           นายวิเชียร ควรเอี่ยม 
           นายอมรเทพ สวัสดี 
           นายทองหล่อ มานุจำ 
           นายสมศักดิ์ บุญมี 
           นายประสิทธิ์ บุญจันทร์ 
           นายประยุทธ ไทยพิบูลย์ 
           นายปรีชา ขณะจันทร์ 
           นางงามศิริ ยันทำ 
           นายทองอบ ถนอมวงศ์ 
           นายทองกฤติ เทพตะขบ

          พรรคพลังเกษตรกรไทย

           นางศรีภิญโญ ดอนท้วม 
           น.ส.ดวงดาว โคขุนทด 
           นางนิตยาภรณ์ ลักษณะเลขา 
           นางอุษา ภานุราช 
           น.ส.วาสนา แก้ววิเศษ 
           นางนุภร อินทปัทม์ 
           นางทิพวรรณ โฉสูงเนิน 
           นางไผ่ทอง กุงจอหอ 
           นางพิกุล บวมขุนวาด 
           นางพยอม เพียซ้าย
 

           พรรคประชาราช

           นายเสนาะ เทียนทอง 
           นายทินวุฒิ กุลดิลก 
           พล.ต.ต.เสกสันต์ อุ่นสำราญ 
           นายรุ่งเพชร ผาสุก 
           นายสถิตย์ สวินทร 
           นางกานดา มงคลหล้า 
           นายฐานบุญส่ง พรหมสูตร 
           พล.ต.สำราญ สายพิณ 
           น.ส.สายใจ ภู่อ่อน 
           นายพลพิสิทธิ์ แจวจันทึก

          กลุ่มที่ 6 กลุ่มจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ  

           พรรคประชาธิปัตย์ 

           นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
           นายเจริญ คันธวงศ์   
           ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร   
           ดร.ผุสดี ตามไท  
           ดร.ประกอบ จิรกิติ  
           น.พ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์  
           นางอานิก อัมระนันทน์  
           นายประกอบ สังข์โต  
           นายอิสรา  สุนทรวัฒน์  
           นายชีวเวช  เวชชาชีวะ    

           พรรคชาติไทย  

           พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา   
           นายธรรมา  ปิ่นสุกาญจนะ   
           พันเอก นาฬิกอติภัค  แสงสนิท 
           นายเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล  
           พล.ต.ท. วัฒนชัย วารุณประภา   
           นายชัยวัฒน์  พสกภักดี   
           นางสาวอรุณี  ศรีโต   
           พลตรีหญิง  อรนันท์  หาญยุทธ  
           นายประสาน  ประวัติรุ่งเรือง   
           นายรัฐชทรัพย์  นิชิด้า   

          พรรคพลังประชาชน

           นายสมัคร  สุนทรเวช   
           ร้อยตำรวจเอก เฉลิม  อยู่บำรุง 
           นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ 
           นายจตุพร  พรหมพันธุ์  
           นายมานิตย์  จิตต์จันทร์กลับ  
           พลตำรวจโท  ชัจจ์  กุลดิลก   
           นายธวัชชัย  สุทธิบงกช   
           นายปลอดประสพ  สุรสวดี   
           นายพิทยา พุกกะมาน   
           พลตำรวจเอก  จำลอง  เอี่ยมแจ้งพันธุ์    

          พรรคมัชฌิมา 

           นายประชัย   เลี่ยวไพรัตน์ 
           นายอัมรินทร์   คอมันตร์ 
           น.พ.ธีรยุทธ   นิ่มสกุล 
           นายเกษมสุข    ทรงวัชราภรณ์   
           นายมนัส  สุขสมาน  
           ดร.ณรงค์   พิริยะอเนก   
           นายดิษฐ์อัชพณ  สูตรสุคนธ์   
           นายดามพ์  เผด็จดัสกร   
           นายธีรัจชัย  พันธุมาศ   
           ดร.วิษณุ   พะลายานนท์     

          พรรครวมใจไทยฯ 

           ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์   
           นายสมคาด สืบตระกูล   
           นายประเชิญ ปิยะปัญจนิตย์   
           นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ 
           นายนิตรัฐ  พัฒนกุล  
           นายทศพร หงสนันทน์   
           คุณชำนวญ มาร์คเซียน   
           ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  
           คุณเอกเพชร ชันซื่อ   
           นายชาญ คราประยูร     

          พรรรความหวังใหม่ 

           พล.อ.ถวัลย์ ศรีวงษ์ทอง 
           พ.ต.ต.เทียรชัย ณ สงขลา 
           นายมนตรี รัตนะสาขา 
           นายณฐพล บังใบเจริญ 
           นายอิทธิพล สรวิชย์กุล 
           นางจิราภรณ์ บุษปะเกษ 
           นายแหลม เรืองพินิจ 
           นายสุชิน ประถมพงษ์ 
           นายดำริห์ รินวงษ์ 
           น.ส.ภควรรณ โทบุดดี

          พรรคเพื่อแผ่นดิน 

           ม.ร.ว.กิติวัฒนา  ไชยันต์   
           นายถิระชัย วุฒิธรรม   
           นายจิรายุ วสุรัตน์   
           นายปาน  พึ่งสุจริต   
           นายแพทย์พฤฒิชัย  ดำรงรัตน์  
           นางจุฑามาศ  ศิริวรรณ   
           นายวชิระมณฑ์  คุณะเกษมธนาวัฒน์   
           นายภูวเดช อินทวงศ์ 
           นายพิสุทธิ์  เดชะไกศยะ   
           นายสันติ สาทิพย์พงษ์  

           พรรคประชากรไทย

           นายสุมิตร สุนทรเวช 
           นางอรภา คณาฤทธิ์ 
           นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์ 
           นายทองเปลว ใจชุนสกุล 
           ดร.พิชญ์ดา เดอเยซูซ์ 
           นายวินัย เกตุโสภิต 
           นายปิยะพร ศาลิคุปต์ 
           นายบุญช่วย หงษ์แก้ว 
           นายเสนอ มงคล 
           นายพจน์ อุไรพงษ์

           พรรครักเมืองไทย

           นายวรัญชัย โชคชนะ 
           นายกรนิช ศรีสัจจา 
           นายมหาไชย มหาวงศานนท์ 
           นายฉลาด ราโชติ 
           นายจุฑามาศ รอดสวัสดิ์ 
           นายอุทัยวรรณ ปิติการนัน 
           นายสุปัญญา สุคันธารุณ 
           นายวิทยา จังกอบพัฒนา 
           นายเฉลิมชัย มาตราช 
           นางนลทิพย์ เลิศฤกษ์ชัย

           พรรคแรงงาน
           นายสุชิน ทับพลี 
           นายทศพล ศรีคูณ 
           นายบรรชา ประสิทธิ์สันต์ 
           น.ส.สุพัฒนา ดอกจันทร์ 
           นายเทพกร ชูชาติไทยกุลการ 
           นายอนันต์ เพชรรัตน์ 
           นายเกียรติศักดิ์ ภูมิเขียน 
           นายเมธากร วรรณา 
           นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญขำ 
           น.ส.สมฤทัย วรรณคล้ำ

          พรรคเกษตรกรไทย 

           นายไพศาล คำจวง 
           นายเฉลิมเกียรติ สิจิวัฒน์ 
           นายอนุวัฒน์ รักสัตย์ตรง 
           นายอมรศักดิ์ ภู่วรกุลชัย 
           นายอครกร แดงงาม 
           พ.ต.ท.จินดา หนังสือ 
           พ.อ.ครรชิต ศิลปานนท์ 
           นายกฤศ วรรณทวี 
           นายณัฐรัตน์ อัมพรพิไลฤทธิ์ 
           นายพีรศักดิ์ ตั้งเจริญกิจกุล

           พรรคประชาราช

           นายสมบัติ เมทะนี 
           นายสุรพล ศรวิเศษ 
           พ.ต.อ.รัชพล ทองอ่อน 
           นายเสนาะ บุญสมเชื้อ 
           นายอรรถกร โพธิสมภรณ์ 
           น.ส.วันทนีย์ พรงาม 
           นายธนาวุฒิ ทิพย์ประเสริฐ 
           นายโกศล หกสุวรรณ 
           นางพิมพ์พจี ชูติกมลธรรม 
           นายถนอมศักดิ์ นวลเศรษฐฃ

หมายเหตุ : พรรคประชาราชส่งผู้สมัครวันแรก 3 กลุ่ม ส่วนที่เหลืออีก 5 กลุ่ม จะมาสมัครวันหลัง

          พรรคนิติศาสตร์

           นายเกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี 
           นายอาดัม สะเล็ม 
           นางธนาภร อาจหินกอง 
           นายเฉลิมชัย ก้องกังวาน 
           นายณัฐพล ดินสุวรรณกุล 
           นายพชร ธารีเพียร 
           นายพรสมเด็จ ทวีลาภ 
           นายชินกร วิชัยสิทธิ์ภูติ 
           นายจรัส อินทร์คง 
           นายเกริกศุภสันต์ พินทุสรศรี


          กลุ่มที่ 7 กลุ่มจังหวัด ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา และ สระบุรี 

           พรรคประชาธิปัตย์ 

           พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร  
           นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์   
           นายสุวโรช พะลัง  
           นายอรรถพร พลบุตร  
           นายปัญญวัฒน์ บุญมี  
           นายบรรพต  ต้นธีรวงศ์  
           นางน้ำผึ้ง  สุขเสอี่ยม  
           นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา  
           นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร ย์ 
           นายธวัช มนูธรรมธร  

           พรรคชาติไทย  

           น.ส. กัญจนา ศิลปอาชา   
           นายประภัตร โพธสุธน   
           นายจองชัย  เที่ยงธรรม   
           นางบุปผา   รอบรู้   
           นายสุชิน  ควรสงวน   
           พล.ต.ต. พงศ์ชัย  สุขะหุต 
           นายวิรัช   วัฒนไกร   
           นายยงยุทธ  นพเกตุ   
           นายราเชนทร์  ยอดยิ่ง  
           นาย นนทนันท์  บัวบาน   

          พรรคพลังประชาชน

           นายไชยา  สะสมทรัพย์   
           พลตรี  ศรชัย  มนตรีวัต   
           ร้อยตำรวจโท  เชาวรินทร์  ลัทธศักดิ์ศิริ   
           นายเรวัต  สิรินุกูล   
           พลตำรวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์   
           นายสุพจน์  ฤชุพันธุ์   
           นายธงชาติ  รักษากุล   
           พันตำรวจเอกปรีดี  เจริญศิลป์   
           นายคำรพ  สาระจิตต์  
           นายประชุม  ทองมี    

          พรรคมัชฌิมา 

           พล.ท.ชนินทร์  มหาตมัน  
           นายประโภชฌ์  สภาวสุ  
           นายปกรณ์  ชิตตนันท์   
           นายดำรง  ม่วงงาม  
           นายสุรพล   ลิขิตปัญญวัฒน์  
           นายมานัส  ธีระศิลป์ พรร  
           นายทนงศักดิ์  งามการะ  
           นายธีระ  ฉิมตะวัน  พรร  
           ว่าที่พ.ต.ธำรง  เกียรติกังวาฬไกล    

          พรรครวมใจไทยฯ 

           นายเฉลิมชัย  แย้มกลีบบัว   
           นายสมชาย  อิ่มอุดมศักดิ์   
           นายภูมินทร์  พลีคาม  
           นายธนบูรณ์  เจริญพร   
           นายถวัลย์  อริยพฤกษ์   
           นายมนตรี  ด้วงทองคำ   
           นางสาววีร์รฎา  ประดิษฐ์เรืองชาญ   
           นางสาวสายฝน  ประเสิรฐ   
           นางสาวกาญจน  ประเสิรฐ   
           นายอำนวย  พุมมา   

          พรรรความหวังใหม่ 

           นายเทียน กุมภีวงษ์ 
           นางจินดา สุภาลุน 
           นายชำนาญ วิสุทธิ 
           นายสมชาย ราญชัยวรรณ 
           นายฉกาจ สำราญลักษณ์ 
           นางจิราภรณ์ วิสุทธิ 
           นายประสิทธิ์ เทพนิยม 
           นายศิริชัย พงศ์สมานบุตร 
           นายสำราญ โพธิ์ทอง 
           น.ส.มยุรี ทองเกิดหลวง

          พรรคเพื่อแผ่นดิน 

           พล.ต.ท.อินธเดช  พรพีรพาน  
           นายสุรินทร์  ขุนฑวุฒิ   
           นายปราโมทย์  ไพชนม์ 
           นายพินิจ  ศาสตร์สาระ  
           นายนคร อุทัยกัณฑ์   
           นายวิสูตร  ไชยเดช 
           นายปรมัตถ์  จันทร์บัว  
           นายปริทัศน์  ไพชนม์   
           นางสาวสุรีรัตน์  มาโต  
           ม.ล.ศรีสวาสดิ์  อิศรางกูรฯ     

          พรรคเครือข่ายชาวนาไทยแห่งประเทศไทย  

           นางประภาพรรณ ทับทิมถาวร 
           นายอารมณ์ ไกรมงคล 
           นางเตือนใจ น้ำใจสัตย์ 
           นายเกรียงศักดิ์ อริยะฉัตรชัย 
           นางปิ่นแก้ว แก้วสุกแท้ 
           นายพิพัฒน์ บุญเสริมรัตน์ 
           นายมา น้ำจันทร์ 
           นายทรงพล เส็งดอนไพร 
           นายคณพิชญ์ แหยมโต 
           นางสุทิน เกิดพิกุล

          กลุ่มที่ 8 กลุ่มจังหวัด สุราษฏร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

           พรรคประชาธิปัตย์ 

           นายชวน หลีกภัย    
           นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 
           นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี  
           นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  
           นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์  
           นายนิพนธ์ บุญญามณี 
           นายพีรยศ ราฮิมมูลา  
           นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์
           นายโกเมศ ขวัญเมือง   
           นายภูเบศ จันทนิมิ    

           พรรคชาติไทย  

           นายนิกร จำนง   
           นายมูฮำมัดซูลฮัน  ลามะทา   
           นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ   
           นายวรรโณ  เวชศาสตร์  
           นายสมภาศ  พจนปรีชา   
           นางสาวจินตนา วรศรี  
           นายวีรวัฒน์ วรรณศิริ 
           นายเจิม  อินทรกุล   
           นายอรุณ  สุชาฎา   
           นายถิรเดช  เพ็ชร์กุล    

          พรรคพลังประชาชน

           นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์ 
           นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ 
           นายสมาน  เลิศวงศ์รัฐ 
           นายศุภชัย  ใจสมุทร 
           นายบุญญา  หลีเหลด   
           พลโท โอภาส  รัตนบุรี   
           นายธงชาติ  รัตนวิชา   
           นายสุลัยมาลย์  วงษ์พานิช   
           นายอาคม  สุวรรณนพ   
           นายผ่อง  เล่งอี้    

          พรรคมัชฌิมา 

           นายไพศาล   แก้วประสม   
           นายสถิตย์  แสงศรี   
           นายมณฑล   ชาติสุวรรณ  
           นายนาวี   พรหมทรัพย์   
           ผศ.ชิต   ปุริโสดม  
           พล.ท.พินิจ   อนุกุล   
           นายเกียรติก้อง  ทองตัน  
           นายวัชรา  วิเชียรรัตน์  
           นายศิระ อนุจร 
           นายอำนวย  ห้องแสง  

          พรรครวมใจไทยฯ 

           นายมุคตาร์ กีละ  
           นายสมัคร สำเภารัตน์   
           นายสุขสันต์ เกษตรกาลาม์ 
           นายบาเฉด หวังโสะ 
           นายทศภณ หนักแน่น  
           นายรุสดี  แวบือซา  
           นายศิรพล วัตตะสิงห์   
           นายสำราญ  สินธ์ทอง  
           นายชาญยุทธ นพคุณ   
           นายสะฮูดี  ละบายดีมัน    

          พรรรความหวังใหม่ 

           นายพร้อม จันทรัตน์ 
           นายแสนพล สังข์นคร 
           นายศรัทธา ศักดา 
           นายอดิศักดิ์ ไชยรัตน์ 
           ว่าที่ ร.ต.มูฮำหมัดโทราคี โต๊ะตันหยง 
           นายเดลปาโรสคาน คานเกล 
           นายทะนงศักดิ์ ต้นพุ่ม 
           นายมะดาโอะ มะมิง 
           นายชัยนุดดีน อียา 
           นายเจะแม ยูซะ

          พรรคเพื่อแผ่นดิน 

           นายมานพ ปัตนวงศ์  
           นายทวี สุระบาล   
           นายสบาย ไสยรินทร์ 
           นายสมบัติ   แก้วสองเมือง 
           นายกูแอน มาตานุกูล   
           ว่าที่ ร.ต. อีลยัส หะยีอาแว 
           นายวันประทีป วาระเพียง   
           นายวันชัย เจ๊ะโส้   
           นายอมาโด เด็นหมิน    
           นายกาแมน   สมาด   

          พรรคประชากรไทย

           นายเสริมศักดิ์ สัตตบงกช 
           นายธนภัทร จันทร์เอียด 
           นายธนากร แก้วทิพรัตน์ 
           ร.ต.เหมันต์ สุขใส 
           นายธนพล สุขสมบัติ 
           พล.ต.สุเชษฐ์ รัตนพาหุ 
           พ.อ.วินัย ยุพการนนท์ 
           นายณรงค์ ลุยจันทร์ 
           นายวิเชียร เพ็ชรชนะ 
           นายชุติพงศ์ ขนานสุข

          พรรคเครือข่ายชาวนาไทยแห่งประเทศไทย  

           นางแผ้ว ศรประสิทธิ์ 
           นายรัตนศักดิ์ เกษีสม 
           นายเติม แก้วละเอียด 
           นายสัญญา มณีนิล 
           นางสนิท มณีนิล 
           นางเสน่ห์ บุญรัตนะ 
           นายสมพร ด้วงเพชร 
           นายเกรียงไกร พรหมทอง 
           นายอำนาจ ณ นคร 
           นายเกษม ขวัญศรี


 ติดตามความเคลื่อนไหว เตรียมตัวไปเลือกตั้งที่นี่ค่ะ

ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต


รายชื่อผู้สมัครส.ส.ระบบสัดส่วนพรรคต่างๆ โพสต์เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2550 เวลา 00:00:00 12,661 อ่าน แสดงความคิดเห็น