HILIGHT NEWS

คําขวัญยาเสพติด 2557 วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ ฟรี คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส., unodc.org

          คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ลองไปดูความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด กัน

          ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด


วันต่อต้านยาเสพติด 2557


          และในประเทศไทยนั้น ก็มิได้ละเลยถึงปัญหายาเสพติด เพราะรู้ว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวประชาชนเองและครอบครัว รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีใจความว่า 

          "....ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ตำรวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปราม ยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง....." พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2545

          เมื่อได้รู้ถึงปัญหายาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาไปทั่วโลกแล้ว วันนี้ กระปุกดอทคอม ขอพาไปทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" กันดีกว่า


วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557


ประวัติความเป็นมาวันต่อต้านยาเสพติดสากล

          ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

          โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2530 ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา ดังนั้น เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้เชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกัน "สวมเสื้อสีขาว" โดยพร้อมเพรียงกันในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

          สำหรับประเทศไทยนั้น ได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

          ต่อมา ในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519

          ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมาโดยตลอด ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา


วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557
วันต่อต้านยาเสพติด


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย

          ทุก ๆ ปี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะให้ความสำคัญกับวันต่อต้านยาเสพติด จึงมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เห็นถึงโทษของยาเสพติด และมีการคัดเลือกศิลปินนักแสดงมาเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติดด้วย

 วันต่อต้านยาเสพติด 2557

          ในปี 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โดยมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติในแก่บุคคลและเยาวชนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับบุคคลที่ได้รับรางวัลในปี 2557 อาทิ ตูน บอดี้สแลม, แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์, พันโท วันชนะ สวัสดี 

วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557
วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557


          ขณะที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดกิจกรรม "มหกรรมหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด" ภายใต้ Concept ว่า "Action Against Drugs Yes I do" เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานหนังสั้นเป็นสื่อต้านยาเสพติดระดับประเทศเข้าประกวด

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2557

          ในส่วนของจังหวัดต่าง ๆ นั้น ในวันต่อต้านยาเสพติด 2557 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลด้วยเช่นกัน ภายใต้คำขวัญ "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน" เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการแสดงพลัง ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้สอดคล้องกับแผนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปและการคืนความสุขให้คนในชาติ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.


 วันต่อต้านยาเสพติด 2556

          ในปี 2556 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 เพื่อให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของโทษ และพิษภัยยาเสพติด

          สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2556 ได้แก่

              โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
              กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
              พิกเล็ท ชาราฎา อิมราพร
              โฟกัส โฟกัส จีระกุล
              โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด 2556

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด 2556
 วันต่อต้านยาเสพติด 2555

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ตลอดปี 2555 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ศพส. จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

          สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2555 ได้แก่

              แก้มบุ๋ม พิมพ์นิภา จิตติธีรโรจน์
              เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี
              พรีม รณิดา เตชสิทธิ์
              เก้า จิรายุ ละอองมณี
              ฉัตร ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด 2555

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติด 2555


 วันต่อต้านยาเสพติด 2554

          คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 เพื่อให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของโทษ และพิษภัยยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกัน ดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ไม่เพียงแต่จะทำให้ปัญหาเบาบางลง ยังเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และทรงเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางการพัฒนาทางเลือกอีกด้วย

          สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2554 ได้แก่

              น้ำฝน พัชรินทร์ จัดกระบวนพล
              มีน พีชยา วัฒนามนตรี
              หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ 
              รถเมล์ คนึงนิจ จักรสมิทธานนท์
              อั๋น วิทยา วสุไกรไพศาล  


 วันต่อต้านยาเสพติด 2553

          รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันฯ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน และเพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถลดระดับปัญหายาเสพติดและขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเป็นแผนงานหลัก เรียกว่า "ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2"

          ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน-ประชาสังคม และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาวะวิกฤต

          สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2553 ได้แก่
              น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์
              ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
              อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตน์
              มาร์กี้ ราศรี บาเลนซิเอก้า
              โจ AF2 ภานุพล เอกเพชร


 วันต่อต้านยาเสพติด 2552

          สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดปีนี้ รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทุกระดับ ภายใต้แนวคิด "5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด" โดยตั้งทีมทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาคีด้านยาเสพติด ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งผลปฏิบัติการพบว่า สถิติการจับกุมยาเสพติดมีมากขึ้น แต่ละเดือนสามารถสกัดยาเสพติดได้เป็นแสนเม็ด โดยเฉพาะรั้วชายแดนที่สำคัญที่สุด เพราะยาเสพติดที่ใช้ในไทย ไม่ได้ผลิตในไทย แต่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ การสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาทางแนวชายแดนจึงเป็นการป้องกันที่สำคัญมาก

          ทั้งนี้ จะมีการจัดงานมหกรรม "5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด" ที่เมืองทองธานี ในวันที่ 26 มิถุนายน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดให้กับประชาชน ชุมชน และเยาวชน

          สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2552 ได้แก่

              คูณ คณิน บัตติยา เป็นตัวแทนรั้วชายแดน
              รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท์ (รุจ เดอะสตาร์) เป็นตัวแทนรั้วชุมชน
              ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ เป็นตัวแทนรั้วสังคม
              พลอย ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ตัวแทนรั้วโรงเรียน
              แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ตัวแทนรั้วครอบครัว


คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2557 : สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2556 : "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" ภายใต้คำขวัญ "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน" (Drug elimination, Together we can)

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2555 : "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2554 : "สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2553 : "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2552 : "ทำความดี ตามคำพ่อ" ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2551 : "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2550 : "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2549 : "60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2548 : "พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2546 : "พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2545 : "พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด : The Power of people can conquer illicit drugs"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2544 : "รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด"

           คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2543 : "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2542 : "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2541 : "ร่วมใจเล่นกีฬา ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2540 : "เล่นกีฬา ใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2539 : "มุ่งทำความดี มีวินัย หลีกไกลยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2538 : "ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2537 : "ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยความเข้าใจจากครอบครัว"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2536 : "ผิดกฎหมาย ทำลายชีวิต หากติดสารระเหย"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2535 : "สมองฝ่อ รักษาไม่หาย คือพิษร้ายจากยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2534 : "ประสาทหลอน เป็นโรคจิตวิกลจริต เพราะกินยาบ้า"

 
วันต่อต้านยาเสพติด 2557


คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2556 : Make health your "new high" in life,not drugs.

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2555 : "Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs" ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2554 : "Global Action for Healthy Communities Without Drugs”

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2553 : "Health is the ongoing theme of the world drug campaign."

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2550-2552 : "Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs." ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2549 : "Value yourself...make healthy choices"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2548 : "Drugs is not child's play"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2547 : "Drugs: treatment works"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2546 : "Let's talk about drugs"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2545 : "Substance abuse and HIV/AIDS"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2544 : "Sports against drugs"

          คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2543 : "Facing reality: denial, corruption and violence"


          เห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราร่วมมือร่วมใจกันคว่ำบาตรยาเสพติดด้วยโครงการต่าง ๆ กันขนาดนี้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตประเทศทั้งหลายก็ต้องช่วยกันอีกแรงด้วยนะจ๊ะ เพราะหากทุกฝ่ายในสังคมร่วมกัน อนาคตลูกหลานเหลนโหลนของเราคงจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหายาเสพติดอีก
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
- สำนักเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส.
- irrigation.rid.go.th
- spko.moph.go.th
- mcot.net
- kroobannok.com
- unodc.org


เรื่องอื่นๆ
  1. ซี้ด รวมสุดยอดศิลปิน พร้อมโชว์สุดเจ๋ง เอาใจชาวอีสาน
  2. Retrospect เตรียมปล่อย MV แค่นิยาย กระชากใจชาวร็อค
  3. ยก 2 สมัคร-อภิสิทธิ์ เปิดศึก ประเด็นปกป้องจักรภพ
  4. โอเด็ต รับมีกิ๊ก - ไม่ได้ชื่อ เป้
  5. สุเทพ เตรียมแฉ ร.ต.อ.เฉลิม เป็นภัยต่อบ้านเมือง
  6. การ์ตูน ไม่สนคนมองดังเพราะข่าวฉาว
  7. ซาร่า รับเสี่ยฝรั่งกิ๊กใหม่ ซื้อแหวนให้
  8. ขอบคุณนะ…ความรัก
  9. ตาเน่า ลูกตาล หวิดบอด
  10. Wall - E หุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อย

เรื่องน่าสนใจ