แอพแรกที่คุณเลือก

ประกันสังคมเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น 12,000 บาท เริ่ม ม.ค.ปีหน้า

ประกันสังคมเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น 12,000 บาท เริ่ม ม.ค.ปีหน้า

          นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า คณะกรรมการประกันสังคมมีมติให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้กับผู้ประกันตน หรือภรรยาผู้ประกันตน โดยปรับเพิ่มเหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนโดยตรงในอัตรา 12,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง โดยครอบคลุมค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และค่าบริการอื่นที่จำเป็น

         โดยผู้ประกันตนสามารถเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอดบุตรได้เองตามสะดวก โดยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำหลักฐาน ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ นครหลวงไทย และทหารไทย มายื่นเรื่องขอเบิกได้ที่ สปส.พื้นที่ /จังหวัด

         ทั้งนี้ สปส.ได้ปรับอัตราค่าคลอดบุตรเสมอมา นับตั้งแต่ปี 2534, 2535, 2547 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี และสิทธิประโยชน์ใหม่นี้จะเริ่มใช้ในในเดือน มกราคม 2550 เป็นต้นไป


ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

ประกันสังคมเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น 12,000 บาท เริ่ม ม.ค.ปีหน้า โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2549 เวลา 00:00:00 6,861 อ่าน แสดงความคิดเห็น