x close
hilight > ข่าวทั่วไป

สำนักพระราชวังไล่ออก พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

| 154,293 อ่าน

             สำนักพระราชวัง มีคำสั่งให้ พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย ออกจากราชการฐานประพฤติชั่วร้ายแรง ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

             เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีรายงานแจ้งว่า มีคำสั่งจากสำนักพระราชวัง ที่ 183/2560 เรื่องลงโทษไล่ข้าราชการออกจากราชการ ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใจความระบุว่า ด้วย พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้กระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ฝักใฝ่ในเรื่องการเมืองเป็นอันตรายต่อความมั่นคง ไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย พฤติกรรมดังกล่าว จึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรง สมควรรับโทษไล่ออกจากราชการ

             ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของ พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย เป็นความผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงเห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ

             ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. 2552 ลงโทษไล่ พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย ออกจากราชการ

              อนึ่งการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนี้ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงของสำนักพระราชวังใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สำนักพระราชวังไล่ออก พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง อัปเดตล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:08 154,293 อ่าน
TOP