x close

ครม. ไฟเขียว ! 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทุ่มหมื่นล้าน จ้างงานเด็กจบใหม่ พัฒนาท้องถิ่น

          ครม. ไฟเขียว 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทุ่มหมื่นล้าน จ้างงานเด็กจบใหม่ พัฒนาท้องถิ่น-การท่องเที่ยวชุมชน จ่ายค่าจ้าง 5,000-15,000 บาทต่อเดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี
ภาพจาก รัฐบาลไทย

          วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายในกรอบวงเงิน 10,629.600 ล้านบาท โดยแบ่งดังนี้

          - ค่าจ้างงาน 60,000 อัตรา งบประมาณ 7,920 ล้านบาท

          - ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบล จำนวน  2,400 ล้านบาท (800,000 บาท/ตำบล)

          - ค่าบริหารจัดการโครงการ 309.600 ล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา รวม 60,000 ราย


          ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เยียวยา จากมาตรการของภาครัฐที่ผ่านมาได้ แต่จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ได้รับจ้างงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีจุดเน้นเกี่ยวกับการจ้างงานในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว โดยจะดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การจ้างงานตำบลละ 20 คน (จ้างนักศึกษา/บัณฑิตจบใหม่/ประชาชนทั่วไป) เพื่อดำเนินกิจกรรม ได้แก่

          - การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
          - การเฝ้าระวังประสานงานและติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
          - การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
          - การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
          - การสร้างและพัฒนา Creative Economy
          - การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
          - การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
          - การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม

2. การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบตามบริบทของพื้นที่ให้แก่ชุมชน 3,000 ตำบล ได้แก่ 

          - การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ)  
          - การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
          - การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)
          - การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

3. สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินการของ National System Integrator และ Regional System Integrator และการดำเนินการของ System Integrator เพื่อบูรณาการโครงการและข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินการ

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

          - ประชาชนทั่วไป เป็นประชาชนในพื้นที่หรือใกล้เคียงที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชน จ้างในอัตรา 9,000 บาท/เดือน

          - บัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน จ้างในอัตรา 15,000 บาท/เดือน

          - นักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน โดยจ้างในอัตรา 5,000 บาท/เดือน

          โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเป้าหมาย เกิดการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน
 
          ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเผยว่า อว. จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีการเชื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน (Labour Platform) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการซ้ำซ้อนกับโครงการ/มาตรการอื่น ๆ ของภาครัฐทั้งหมดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก รัฐบาลไทยเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. ไฟเขียว ! 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทุ่มหมื่นล้าน จ้างงานเด็กจบใหม่ พัฒนาท้องถิ่น อัปเดตล่าสุด 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00:00 9,534 อ่าน
TOP