x close

ประกาศเรียกคืนเครื่องราชฯ 76 ข้าราชการกรมที่ดิน เหตุถูกไล่ออก-ปลดออก

ประกาศเรียกคืนเครื่องราชฯ 76 ข้าราชการกรมที่ดิน เหตุถูกไล่ออก-ปลดออก
ประกาศเรียกคืนเครื่องราชฯ 76 ข้าราชการกรมที่ดิน เหตุถูกไล่ออก-ปลดออก

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

             พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชฯ 76 ข้าราชการกรมที่ดิน เหตุถูกไล่ออก-ปลดออก และให้ออกจากราชการ

              เมื่อวานนี้ (16 ธันวาคม 2557) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ หน้า 13 เล่ม 131 ตอนที่ 30 ข ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

             เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

             ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราจากข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก และให้ออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 จํานวน 76 ราย ดังนี้

             1. กรณีถูกลงโทษไล่ออก จํานวน 59 ราย

             1.1 นายนพรุจ เชาวสภู เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 กองแผนงาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.2 นายประชา คงวินิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขากระสัง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 และเหรียญราชการชายแดน

             1.3 นายปฏิภาณ ภักดีสาร นายช่างรังวัด 4 สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.4 นายส่งศักดิ์ มณีนาค นายช่างรังวัด 4 กองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.5 นางไพศรี ปานช่วย หรือ นางสาวไพศรี ไกรวงศ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.6 นายสําราญ มากมี เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอ สํานักงานที่ดินอําเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 และเหรียญราชการชายแดน

             1.7 นายสมพร หรือ นายชัยพร ไพรัตน์ ช่างรังวัด 3 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.8 นางน้อย วนพงศธร เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 สํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.9 นางพัชริน เพ็งศรี เจ้าหน้าที่ที่ดิน 4 สํานักงานที่ดินอําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.10 นายจักรพันธุ์ จารีรัตน์ ช่างรังวัด 3 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.11 นายศักรินทร์ สุทธิชลวัฒน์ หรือแตงขุด ช่างรังวัด 5 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.12 นายยุหาด พัฒนสุรีย์ หรือหีมสุรี เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7 กลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.13 นางรินจง ทับแสง หรือสอนดี เจ้าหน้าที่ที่ดิน 3 สํานักงานที่ดินอําเภอลืออํานาจจังหวัดอํานาจเจริญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

             1.14 นายอัมรินทร์ สุวรรณณัฐวิภา ช่างรังวัด 3 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.15 นางสาวขวัญกมล สวนเข้ม เจ้าหน้าที่ที่ดิน 4 สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสาขาชะอํา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.16 นายธีรยุทธ วรพันธ์ตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยาสาขาดอกคําใต้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.17 นายธํารงค์ เก้าซ้วน เจ้าหน้าที่ที่ดิน 4 สํานักงานที่ดินอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.18 นายธีรศักดิ์ ถัทธะพร เจ้าหน้าที่ที่ดิน 4 สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.19 นายสุวัฒน์ วิชัยดิษฐ นายช่างรังวัด 7 สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.20 นายคํานึง ชูจันทร์ นายช่างรังวัด 6 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.21 นายศักดิ์ศิวา หรือ นายสมศักดิ์ ศรีนวล นายช่างรังวัด 5 สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.22 นายวุฒิภัทร หรือ นายประเสริฐ กลัดนิล นายช่างรังวัด 4 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

             1.23 นายยุทธพร พรหมหาญ เจ้าหน้าที่ที่ดิน 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.24 นายณรงค์ เพ็ชรวงศ์ นายช่างรังวัด 6 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.25 นายวิโรจน์ ธูปมงคล นายช่างรังวัด 6 สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2

             1.26 นายศราวุธ แก้วแจ้ง ช่างรังวัด 5 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.27 นายอภิชาติ รักอาชีพ ช่างรังวัด 5 สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.28 นายวิรัช ขนายกลาง นายช่างรังวัด 6 สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.29 นายจิระชัย มณีสุวรรณ ช่างรังวัด 3 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.30 นายวิชพันธ์ ชาญสูงเนิน ช่างรังวัด 4 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.31 นายนพดล ภาโสดา เจ้าหน้าที่ที่ดินระดับ 4 สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาพล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2

             1.32 นายพรชัย หรือ นายพรศักดิ์ ดิสกุล นายช่างรังวัด 6 สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตรสาขาบางมูลนาก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.33 นายศุภโชค หรือ นายวิชัย ฉ่างทองคํา เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7 สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.34 นายคมชิต วิชญะเดชา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.35 นายชวณัฐ หรือ นายสุขุม โฉมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา )(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7) สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.36 นายสมชัย แตงน้อย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๗)สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.37 นายสมมาตร ดลมินทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณมงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.38 นายไพศาล กาญจนประพันธ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.39 นายศักดิ์ชัย จันทรเดช นักวิชาการที่ดิน 4 สํานักงานที่ดินอําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.40 นายสุพจน์ กมลเนตร นักวิชาการที่ดิน 5 สํานักจัดการที่ดินของรัฐเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.41 นายกฤษณ์ โพธิ์กนกวัฒน์ ช่างรังวัด 4 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.42 นายสิทธิพร ทินณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๗)สํานักงานที่ดินอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.43 นายป้อมเพชร สุรินต๊ะ ช่างรังวัด 4 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

             1.44 นางสาวสุภัทตรา เบิกขุนทด เจ้าหน้าที่ที่ดิน 4 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.45 นายธวิทย์ หรือ นายธวิช ใจตรง เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยและจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.46 นายนิกรณ์ มีพูล เจ้าหน้าที่ที่ดิน 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.47 นายทวีศักดิ์ สุขงาม นักวิชาการที่ดิน 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.48 นางสมฤทัย หรือ นางสาวสมฤทัย ภูกิ่งเงิน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 สํานักงานที่ดินอําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.49 นายสุริยะ เฉียบแหลม นายช่างรังวัด 4 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.50 นายสุรธัช อาศรัย นายช่างรังวัด 3 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.51 นายเผชิญ เขี้ยมงูเหลือม นายช่างรังวัด 4 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.52 นายณรงค์ รักชัย เจ้าหน้าที่ที่ดิน 3 สํานักงานที่ดินอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.53 นายธนพรรษ เครือแก้ว นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขานาทวี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.54 นายจําลอง เกียวประเสริฐ นายช่างรังวัด 4 สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.55 นายพิทักษ์ เพ็งเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7 สํานักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             1.56 นายอภิสิทธิ์ แก้วจินดา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักจัดการที่ดินของรัฐเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.57 นายเผด็จ กลึงมั่น นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             1.58 นางอมรลักษณ์ มานพพงค์ หรือสว่างเย็น หรือม่วงหิมพานต์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงานสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             1.59 นางสาวชาลิตา หรือ นางสาวยุพันธ์ โขงรัมย์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กองแผนงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             2. กรณีถูกลงโทษปลดออก จํานวน 15 ราย

             2.1 นายแผ้ว จันทร์นวล เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพรสาขาปะทิว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2

             2.2 นายบุญชาย ทองคํา เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7 สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             2.3 นางรัศนิจ ลาภเย็น หรือ นางสาวรัศนี พรมเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ๗สํานักงานที่ดินจังหวัดระนอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             2.4 นางจารุวรรณ ทองคละ หรือจีนหนู นักวิชาการที่ดิน 5 สํานักงานที่ดินอําเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             2.5 นายวิทยา หวังศิริ นายช่างรังวัด 7 สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             2.6 นายชัยเฉลิม เกษน้อย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)สํานักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 3 ประเภทที่ 2 และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             2.7 นายสันติ สพประสงค์ นายช่างรังวัด 4 กองหนังสือสําคัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             2.8 นายสายัณห์ ทิมธรรม นายช่างรังวัด 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

            2.9 นางบุปผา โคตรสุโน หรืออุดมศรี เจ้าหน้าที่ที่ดิน 5 สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาวิเชียรบุรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             2.10 นายวิเศษศิลป์ ผูนา เจ้าหน้าที่ที่ดิน 5 สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             2.11 นางปิยาภา พิมพ์อุไรกุล นายช่างรังวัดชํานาญงาน สํานักเทคโนโลยีทําแผนที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             2.12 นางสาวสุธาสิฬฬ์ หรือ นางสาวกาญจนา หรือ นางสาวเสริมสิริ หรือนางสาวสุธาสินน์ ปรีชา เจ้าพนักงานที่ดินชํานาญงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             2.13 นายมีชัย ปิยะวิสุทธิกุล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             2.14 นายนิรัตน์ ล้านชูศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) (ผู้อํานวยการ) สํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาพรหมพิราม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

             2.15 นายบํารุง เทพาศักดิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาสูงเนิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์ช้างเผือก

             3. กรณีถูกลงโทษให้ออก จํานวน 2 ราย

             3.1 นายนิมล จันทรปรรณิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานที่ดิน)เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

             3.2 พันจ่าเอก ศักดานนท์ โรจนจิรพันธ์ หรือ พันจ่าเอก สําราญ เผือกชาย ช่างรังวัด 4 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

           ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

             ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

             พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

             รองนายกรัฐมนตรีอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศเรียกคืนเครื่องราชฯ 76 ข้าราชการกรมที่ดิน เหตุถูกไล่ออก-ปลดออก อัปเดตล่าสุด 17 ธันวาคม 2557 เวลา 07:05:08 60,582 อ่าน
TOP