โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหารสัญญาบัตร 2 ราย


โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ พ.ต.ปิยะณัฐ เกษจํารัส-น.ท.หญิงประภาภรณ์ หงษ์ทอง

       โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ พ.ต. ปิยะณัฐ เกษจํารัส ฐานมีแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่าย และ น.ท.หญิง ประภาภรณ์ หงษ์ทอง  ทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

       วันที่ 20 เมษายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ราย ดังนี้
       1. พันตรี ปิยะณัฐ เกษจํารัส สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนเพื่อจําหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรมาลา และเหรียญพิทักษ์เสรีชน

       2. นาวาอากาศโทหญิง ประภาภรณ์ หงษ์ทอง สังกัดกองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ พ.ต.ปิยะณัฐ เกษจํารัส-น.ท.หญิงประภาภรณ์ หงษ์ทอง
โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหารสัญญาบัตร 2 ราย โพสต์เมื่อ 20 เมษายน 2560 เวลา 21:58:39 53,493 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP