เปิดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้        กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ในวันที่ 20 - 24 เมษายน 2560  ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน และกระบวนการทำงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมศึกษาดูงานจากสถานที่จริง

ปฏิรูปการศึกษา คืนความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม

        ในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู้ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การศึกษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

        สอดคล้องไปกับเรื่องแนวคิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ ซึ่งเปลี่ยนจากสูตรตายตัวตามตำรา เป็นสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และบทเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะปรับไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

        โดยเฉพาะสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และอัพเดทความรู้ใหม่จากพื้นที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเยาวชนสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันนำไปสู่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


คลิกชมคลิปบรรยากาศกิจกรรมดี ๆนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้องๆ เยาวชนชายแดนใต้ร่วมฟังเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เริ่มที่เยาวชน พัฒนาคนที่จิตสำนึก


        อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นถูกปล่อยปละละเลยเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ

        ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นชายแดนใต้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับ "การพัฒนาคน" โดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้กับ "เยาวชน" ด้วยการทำงานกลุ่มและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เยาวชนรู้จักใช้ รู้จักคิด รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะมีกินมีใช้ในวันข้างอย่างอย่างยั่งยืน วิธีการนี้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างจิตสำนึกจากต้นน้ำบรรยากาศกิจกรรมโครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้


        นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบายถึงแนวการสร้างเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ว่า

        1.ต้องสร้างโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ (Synthesis Thinking, Logical Thinking)

        2.สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียนและกระบวนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดโลกทัศน์ และการขยายแนวคิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการทำงานของเยาวชน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ทั้งเชิงองค์ความรู้และการบริหารจัดการ นำไปสู่การหนุนเสริมและประยุกต์ใช้ในการทำงานของเยาวชนสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

        "พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและผืนน้ำ อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และเห็นว่าเยาวชนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญ"  นายสากล กล่าว เปิดค่ายสิ่งแวดล้อม คืนความสุขสู่ชายแดนใต้


        สำหรับการการสร้างศักยภาพทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นได้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้” ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้เรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีครูและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม

        เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และเกษตรหลวงอินทนนท์ 

         พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านป่าบุก จ.ลำพูน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ ประจำปี 2557 ประเภทชุมชนขนาดเล็ก และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

         รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมของแต่ละจังหวัด และสรุปการศึกษาดูงานเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย
เปิดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2560 เวลา 12:05:37 520 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เปิดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP