"สิงโตนอกคอก" คว้ารางวัลซีไรต์ 2560 ชื่นชมเนื้อหาท้าทายความคิด

รางวัลซีไรต์ 2560

           รวมเรื่องสั้น "สิงโตนอกคอก" คว้ารางวัลซีไรต์ 2560 ยกเนื้อหาท้าทายความคิดผู้อ่าน ภาษาง่ายแต่คมคาย

           วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ได้พิจารณาแล้ว มีมติว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ได้แก่ รวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท โดยมีคำประกาศรางวัล ดังนี้

           รวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของ จิตานันท์ เหลืองเพียรสมุท ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง มีเนื้อหาหลากหลายที่ตั้งคำถามและวิพากษ์ความเป็นมนุษย์ อำนาจนิยม มายาคติของความรู้และความเชื่อในสังคม ท้าทายความคิดของผู้อ่าน ทำให้ย้อนกลับมาใคร่ครวญถึงสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก
 
           ด้านกลวิธีใช้การเล่าเรื่องแบบอุปมานิทัศน์ (allegory) ที่มีโครงสร้างของเรื่องซ้อนกันหลายชั้นอย่างสัมพันธ์กัน โดยเชื่อมโยงตัวบทอื่น ๆ เช่น ตำนานและเรื่องเล่าที่ผู้อ่านคุ้นเคย การสร้างตัวละครและฉากที่ไม่อยู่ในบริบทสังคมไทยเป็นการข้ามพรมแดนของการเล่าเรื่องไปสู่ความเป็นสากล ผู้เขียนใช้ภาษาในการเล่าเรื่องอย่างเรียบง่ายทว่าลุ่มลึกและคมคาย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รวมเรื่องสั้น "สิงโตนอกคอก" ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2560


           สำหรับคณะกรรมการทั้งหมดลงนาม ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี, นางกนกวลี กันไทยราษฎร์, นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม, รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร, นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์, รศ. ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และนายอัศศิริ ธรรมโชติ

ภาพและข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
"สิงโตนอกคอก" คว้ารางวัลซีไรต์ 2560 ชื่นชมเนื้อหาท้าทายความคิด โพสต์เมื่อ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17:54:22 12,358 อ่าน
TOP