x close

สะพานชลมารควิถี หนึ่งในการต่อยอดความสุข สู่งานพัฒนาภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง

บทบาทและหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
          ภารกิจการพัฒนาเมืองให้เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการที่มีมาตรฐาน และพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

          นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า “ที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน, โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำในประเทศ เขื่อนริมทะเลทั่วประเทศ และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ, สำรวจออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษาเขื่อน, โครงการพัฒนาตามผังเมือง แหล่งท่องเที่ยว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบระบายน้ำ โครงการจัดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เป็นต้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง

          โดยจังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบและกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีแลนมาร์กแห่งใหม่เกิดขึ้น คือ “สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา”  เป็นสะพานเลียบชายฝั่งทะเลที่ทอดยาวกว่า 7 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวชายหาด เพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดเป็นส่วน ส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาการจราจร สร้างแหล่งที่พักอาศัย แหล่งเกษตรกรรม และเพื่อความชัดเจนในด้านการจัดระเบียบของเมือง ตามคอนเซ็ปต์เที่ยวไปด้วยกัน ร่วมสร้างเมืองแห่งความสุขไปพร้อมกัน (Planning for happiness)
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง

สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

           โดยการพัฒนาเมืองได้มีการวางแผนตามขั้นตอนต่าง ๆ อยู่บนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมุ่งเน้นให้เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ภารกิจด้านการผังเมือง โดยตั้งอยู่บนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง มุ่งเน้นการมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน, ภารกิจด้านการอาคาร ออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและภารกิจด้านการบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศ”
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
สะพานชลมารควิถี หนึ่งในการต่อยอดความสุข สู่งานพัฒนาภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง โพสต์เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:51:52 2,549 อ่าน
TOP