x close

ครม. เผยเพิ่มวันหยุด 30 ธ.ค. 62 รวมหยุดปีใหม่ยาว 5 วัน หวังให้คนไทยกลับบ้าน


       สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยรายละเอียดเรื่อง เพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 30 ธ.ค. 62 เพื่อเป็นผลดีต่อการกลับบ้านและท่องเที่ยว

วันหยุดปีใหม่ 2563

        วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยเอกสารเรื่อง กําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562) ใจความว่า

        ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้มี วันหยุดราชการอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อันจะเป็นผลดีต่อการเดินทางกลับภูมิลําเนาและการท่องเที่ยวของประชาชน จึงมีมติ ดังนี้

        1. กําหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ในปี 2562

        2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญ ในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

        3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคาร แห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

       จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกํากับดูแลทราบต่อไป

วันหยุดปีใหม่ 2563

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. เผยเพิ่มวันหยุด 30 ธ.ค. 62 รวมหยุดปีใหม่ยาว 5 วัน หวังให้คนไทยกลับบ้าน อัปเดตล่าสุด 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16:06:35 5,900 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP