x close

ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม ผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ ถือหุ้นเกิน 5%

        ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และพนักงานรัฐ ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมด ใครมีปัญหาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตัดสินโทษได้เลย
ราชกิจจานุเบกษา

        วันที่ 18 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐ ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563

        โดยให้ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและพนักงานรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทนั้น และให้บังคับใช้หลังพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

        ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นที่สุด


ราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม ผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ ถือหุ้นเกิน 5% อัปเดตล่าสุด 18 มีนาคม 2563 เวลา 11:45:31 82,883 อ่าน
TOP