x close

กรมขนส่งฯ เปิดต่อใบขับขี่ 8 มิ.ย. ให้สิทธิคนจองคิวก่อน - คนทำใหม่ต้องรอ 22 มิ.ย.

        กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดบริการวิถีใหม่ New normal จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ เริ่มช่วงแรก 8 มิถุนายน นี้ เฉพาะบริการที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ให้สิทธิ์คนจองคิวผ่านแอปฯ DLT Smart Queue ก่อน และจะเปิดบริการเต็มรูปแบบ 22 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป

ต่อใบขับขี่
          วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News รายงานว่า นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประกาศแจ้งให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งในประเทศ กลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น

         
โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New normal ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เบื้องต้นได้มีการประเมินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อจัดกลุ่มเปิดให้บริการ ดังนี้

ต่อใบขับขี่
ต่อใบขับขี่ เปิดบริการ วันไหน

         
- ช่วงแรก
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

         
- ช่วงที่ 2
เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบก
จองคิวต่อใบขับขี่ ทำอย่างไร

          ทั้งนี้ จะให้สิทธิ์แก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ จะได้สิทธิ์ในการดำเนินการก่อน แต่จะมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวันและเวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวันและเวลาที่สะดวก

วันที่ 8 มิถุนายน นี้ เปิดให้บริการอะไรบ้าง

          ช่วงแรก : เปิดให้บริการในวันที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป ประกอบด้วยกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ได้แก่

          1. การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย

          2. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

          3. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

          4. การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          5. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก

          6. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม

          7. การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

          8. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ

          9. การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชั่วคราว เป็นส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

          10. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้

          11. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ต่อใบขับขี่
วันที่ 22 มิถุนายน เปิดให้บริการอะไรบ้าง

          ช่วงที่ 2 : เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน เป็นต้นไป สำหรับคนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning

          รวมถึงเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบก

          สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

          นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

          1. ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 30 กันยายน 2563

          2. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 30 กันยายน 2563

          3. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมดอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 30 กันยายน 2563

ต่อใบขับขี่
สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น

          - ใบรับรองแพทย์

          - หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ

          - คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

          - ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่หมดอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ

          กรมการขนส่งทางบก จะอนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

ต่อใบขับขี่

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 <<  ได้ที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมขนส่งฯ เปิดต่อใบขับขี่ 8 มิ.ย. ให้สิทธิคนจองคิวก่อน - คนทำใหม่ต้องรอ 22 มิ.ย. อัปเดตล่าสุด 13 มิถุนายน 2563 เวลา 18:04:06 13,237 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP