x close

ราชกิจจาฯ ประกาศ ฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สินประเทศ 6.13 ล้านล้านบาท !

        ราชกิจจานุเบกษา รายงานฐานะการเงินไทย ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร พบหนี้สินประเทศ 6.13 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

          โดยพบว่า รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน ในส่วนของหนี้สินประเทศ มีจำนวน 6,131,743,833,754 บาท

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจาฯ ประกาศ ฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สินประเทศ 6.13 ล้านล้านบาท ! อัปเดตล่าสุด 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13:59:20 34,863 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP