x close

จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ลงพื้นที่สุโขทัย เปิดรักษาคนไข้เฉพาะทาง ฟรี 7-8 พ.ย. นี้

           มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับแพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธาณสุข และนักศึกษา ปธพ. 8 จัด "โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563" ระดมบุคลากรทางการแพทย์ ลงพื้นที่สุโขทัย เปิดคลินิกรักษาคนไข้เฉพาะทาง ฟรี 7-8 พ.ย. นี้
โครงการหน่วยแพทย์อาสา

                เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ. 8) และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าว "โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานโครงการฯ ร่วมกับแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสภานายกพิเศษแพทยสภา เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว พร้อมด้วยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา, แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานดำเนินงานโครงการแพทย์อาสาฯ ปธพ. 8, นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ประธานหน่วยแพทย์อาสาฯ (Med), นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกิจกรรมหน่วยสนับสนุนแพทย์อาสาฯ (Non-Med) และ พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

                ทั้งนี้ โครงการฯดังกล่าวเป็นการจัดหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศที่มี "แพทยสภา" เป็นแกนนำ โดยใช้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายของระบบสาธารณสุข โดยบูรณาการร่วมกันทั้ง 5 กระทรวง บริหารจัดการโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 เป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ทั้ง 4 เสาหลัก คือ ผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จากกระทรวงสาธารณสุข จากภาครัฐ คือ หน่วยงานแพทย์ 4 เหล่าทัพ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้บริหารแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน เพื่อแสดงพลังการรวมใจของบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาภาครัฐและเอกชน

               โดยในครั้งนี้ได้ระดม 19 คลินิกแพทย์เฉพาะทาง และคลินิกที่ไม่ใช่การแพทย์ 2 คลินิก มีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และ เภสัชกร เข้าร่วมกว่า 500 คน  จากหลายสถาบันการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลน ให้บริการตรวจ รักษา ผ่าตัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าช่วยดูแลคนไข้ 50,000 ราย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน นี้ ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นราชธานีแห่งแรกและเป็นรากฐานของชาติไทย

โครงการหน่วยแพทย์อาสา

              โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ของแพทยสภา ที่มีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานต่อวงการแพทย์ว่า ให้แพทย์ "อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร" นำมาสู่แนวคิดจัดโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้านำ "ธรรมาภิบาล" มาเป็นหลักในการสร้างหลักสูตร และสร้างกิจกรรมแพทย์อาสาให้บรรลุตามแนวทางพระราชดำรัสดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) ได้มีการดำเนินงานกิจกรรมแพทย์อาสา มาแล้วจำนวน 2 ครั้ง คือ

              - โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562

              - โครงการแพทย์อาสาสัญจร ที่โรงพยาบาลอ่างทอง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

              สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ เดิมทีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด จึงได้เลื่อนการจัดเป็นวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 แม้ว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่

โครงการหน่วยแพทย์อาสา

              อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการตรวจรักษาล่วงหน้าและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ดูแลสุขภาพ ให้กับชาวจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียงไปแล้ว กว่า 50,000 ราย ได้แก่

              - คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและทางเดินปัสสาวะ 11 ราย
              - คลินิกจักษุ 264 ราย
              - คลินิกทางเดินอาหาร 175 ราย
              - คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 500 รูป
              - คลินิกคัดกรองโรคปอด 45,000 ราย
              - คลินิกคัดกรองผลเลือด 3,000 ราย
              - คลินิกสอน CPR 2,000 ราย

              รวมจำนวนทั้งสิ้น 50,950 ราย ซึ่งยังไม่นับรวมกับประชาชนที่จะมารักษาในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกำหนดไว้จำนวน 5,000 ราย รวมทั้งสิ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ ปี 2563 เป้าหมาย 56,000 ราย

โครงการหน่วยแพทย์อาสา

                นอกจากจะจัดให้บริการคลินิกทางการแพทย์ทั้ง 2 วันแล้ว โครงการฯ ยังมีจิตอาสาจากหลากหลายองค์กรเข้ามาร่วมสนับสนุน อาทิ กลุ่มบริษัท ปตท. ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลบางปะกอก 9 โรงพยาบาลรัตนิน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบพเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

                และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กดีมีคุณธรรม กิจกรรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย กิจกรรมมอบขาเทียม และรถเข็นแก่คนพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ กิจกรรมมอบหน้ากากสำหรับเด็ก และในวันงานทั้ง 2 วัน ยังมีซุ้มอาหารอร่อย ๆ จากสุโขทัยมาให้บริการแก่คนไข้ ญาติคนไข้ และจิตอาสาทุกท่านด้วย

                ในส่วนโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหลักสูตร ปธพ. ได้จัดมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 7 ครั้ง  ได้ให้การรักษาดูแลผู้ป่วยในระดับตติยภูมิไปแล้ว จำนวน 68,793 ราย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ / โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี / โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา / โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี / โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี / โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น 

                สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 8  ได้ทำการตรวจไปแล้ว จำนวน  50,950 ราย และจะตรวจในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 เป้าหมาย 5,000 ราย ให้แก่ประชาชนจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นคนไข้โรคเฉพาะทางทั้ง 21 คลินิก ซึ่งสามารถติดต่อขอเข้ารับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ลงพื้นที่สุโขทัย เปิดรักษาคนไข้เฉพาะทาง ฟรี 7-8 พ.ย. นี้ โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 18:34:33 429 อ่าน
TOP